Przetargi zakończone 2022

2023

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/2/2023 1.     Określenie Zamawiającego CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail wyłącznie do składania ofert: przetargi@cieplo-jawor.pl e-mail do zapytań: biuro@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33 2.     Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania przez „Ciepło- Jawor ” Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 3.     Nazwa przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania „ Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” 4.     Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, wg „Założeń do projektu budowlanego ” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 143 Obręb nr 0005 Przedmieście w Jaworze (59-400). CPV: 71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją. Projekt budowlany nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie w szczególności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to wynikało ze specyfiki zaproponowanych rozwiązań, a opis zaproponowanych rozwiązań dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia musi uwzględniać możliwość dopuszczenia rozwiązań równoważnych z opisanymi. Przy czym należy wskazać, na czym polega równoważność (opisać parametry brane pod uwagę przy uwzględnieniu równoznaczności). 5.     Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w trzech etapach: 1)    etap I: wykonanie koncepcji wraz z pozytywną akceptacją przez Zamawiającego: 7 dni, 2)    etap II: dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” : 30 dni od daty wykonania koncepcji uzgodnionej pozytywnie przez Zamawiającego, 3)    etap III: uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania „ Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.”: do dnia 08.06.2023r. 4)    Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi: a.     oferta określa nazwę i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego, b.     w ofercie należy określić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, c.     ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczą również przyszłych realizacji usługi zgodnie z zapisami umowy, d.     kopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopa dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP, Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: a.    posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług określonych niniejszym postępowaniem, b.    posiadać środki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c.     dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, d.    nie znajdować się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego, e.    akceptować warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, f.      zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferta wspólna) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)    podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem b)    podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę, c)     podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, d)    podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Udział podwykonawców Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców. 5)    Kryteria wyboru (oceny) oferty Kryterium oceny ofert jest zsumowane ceny jednostkowe netto dla wszystkich trzech etapów. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium: –       cena                                                    – 100 % §  liczona wg poniższego wzoru Pc = Cmin/Coferowana x 100 [punkty] gdzie: Pc              – punkty w kryterium cena, Cmin           – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert, Coferowana    – cena w ofercie ocenianej. Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów. 6)    Forma składania ofert Oferty należy złożyć na adres poczty elektronicznej: biuro@cieplo-jawor.pl lub w formie papierowej w zamkniętych kopertach z opisem: „Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o., nr sprawy CJ/2/2023”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. 7)    Termin i miejsce składania ofert : Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 6 w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni roboczych od wysłania zapytania o cenę przez Zamawiającego. Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera, W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert. 8)    Wybór Wykonawcy Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.   9)    Oświadczenie oferenta Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych. 10) Odrzucenie oferty W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który: a)    złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego, b)    nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, c)     złożył ofertę po terminie składania ofert. 11) Informacje dotyczące RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie. 12) Informacje dodatkowe Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie nie późniejszym niż 4 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 13) Przewidywany termin zakończenia postępowania:  12.04.2023r. 14) Integralną częścią zamówienia są następujące załączniki: a)    Załącznik nr 1 „Założenia do projektu budowlanego” (także, jako Załącznik nr 1 do umowy) b)    Załącznik nr 2 „Formularz Oferty” c)     Załącznik nr 3 „Wzór umowy 15) Osoby upoważnione do kontaktu: Justyna Alaba     –        sprawy proceduralne i techniczne      –        tel. 506 655 008
[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dokuemntacja projektowa [PDF]: Ogłoszenie o zamówieniu CJ_2_2023 [PDF]: Załącznik A – Mapa do celów projektowych – Ciepłownia Jawor – dz 143 [PDF]: Załącznik B – Wypis i wyrys z MPZP dz. nr 143 [PDF]: Załącznik C – Gaz warunki przyłącza kogeneracja [PDF]: Załącznik D – Tauron Warunki przyłączenia z dnia 14.06.2021 r. [DOC]: Załącznik nr 1 Założenia do projektu budowlanego [PDF]: Załącznik nr 1 Założenia do projektu budowlanego [PDF]: Załącznik nr 2 Oferta [PDF]: Załącznik nr 3 Wzór umowy
Przewiń do góry Skip to content