przyłącz się

JAK W KILKU PROSTYCH KROKACH odbierać NASZE CIEPŁO?

KROK 1

Wyślij Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi złóż Wniosek o przyłączenie węzła cieplnego (wniosek WP). Uzyskasz wówczas Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci.

Korzyści ze złożenia Zapytania

Nie musisz mieć tytułu prawnego do nieruchomości, aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia. Składasz tylko dwa dokumenty – formularz Zapytania i mapkę z lokalizacją obiektu. Możesz to zrobić online! Otrzymujesz szybko informację zwrotną czy istnieje możliwość przyłączenia. Nie tracisz czasu i pieniędzy na pozyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku WP.

KROK 2

Po uzyskaniu Warunków Technicznych Przyłączenia (WTP) oraz negocjacjach z Ciepło-Jawor Sp. z o.o., podpisujesz Umowę Przyłączeniową (UP), w której są ustalone wzajemne prawa i obowiązki stron związane z przyłączeniem węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej oraz zakres i podział prac do wykonania.

KROK 3

Podpisujesz z Ciepło-Jawor Umowę Dostarczania Ciepła do obiektu. W umowie ustalane są wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Umowa zawierać będzie informacje m. in. o zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej taryfie oraz trybie zgłoszenia i rozpatrywania reklamacji.

 

Negocjowanie i podpisywanie umowy

Na tym etapie negocjujemy i podpisujemy umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej wzajemne prawa i obowiązki związane z przyłączeniem węzła do sieci, zakres prac, który musimy wspólnie wykonać, dzielimy się zadaniami do wykonania i sfinansowania, wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac i określamy termin zawarcia Umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło.

Celem tych ustaleń jest organizacja i sprawne przeprowadzenie procesu przyłączenia węzła do sieci tak, by w oczekiwanym terminie rozpocząć dostarczanie ciepła.

Rozpoczęcie prac

Umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, wykonywanych i finansowanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.  Zazwyczaj zakres prac, jaki musi zostać wykonany, żeby przyłączyć węzeł do sieci ciepłowniczej, obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Finansowanie inwestycji

Ciepło-Jawor zobowiązane jest do wykonania i sfinansowania przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po stronie Klienta.

Zobowiązania po stronie Ciepło-Jawor Sp. z o.o.

Do naszych zobowiązań należy:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego
  • uzyskanie decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo
  • budowa przyłącza na podstawie ww. dokumentacji
  • przygotowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego
  • budowa węzła cieplnego na podstawie ww. dokumentacji
  • zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora przepływu.

Możesz wybudować węzeł na własny koszt, ale wówczas obowiązuje Cię inna taryfa i nie będziesz mieć dostępu do Naszych wszystkich usług dodatkowych.

Zobowiązania po stronie Klienta

Do Twoich zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowa wewnętrznej instalacji odbiorczej na podstawie ww. dokumentacji. Pamiętaj, jeśli wybudowałeś węzeł na własny koszt, obowiązuje Cię inna taryfa, nie będziesz mieć dostępu do Naszych wszystkich usług dodatkowych.

Zakończenie realizacji inwestycji

Etap realizacji kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej. W końcowej fazie tego etapu wspólnie podpisujemy Umowę na podstawie, której dostarczane będzie ciepło.

Czym jest Umowa Kompleksowa?

Umowa Kompleksowa to wygodny sposób na zapewnienie ciepła i komfortu. Stanowi ona podstawę dostarczania Tobie ciepła systemowego. Zawiera ona elementy Umowy sprzedaży ciepła i Umowy dystrybucji ciepła. Treść umowy kompleksowej wynika z przepisów prawa, wybranej Taryfy, ogólnych warunków oraz indywidualnych uzgodnień.

Co daje Umowa Kompleksowa?

Umowa Kompleksowa zapewnia Tobie komfort kompleksowej obsługi ogrzewania, przejrzyste warunki i obsługę systemu grzewczego przez jednego wiarygodnego dostawcę ciepła.

Zalety Umowy Kompleksowej

To jedna, przejrzysta umowa z wiarygodnym dostawcą ciepła.
Jeden partner handlowy to prostota komunikacji.
Umowa Kompleksowa to minimum formalności przy jej podpisywaniu.
To także przejrzysty, niezawodny sposób postępowania w przypadkach wymagających interwencji
Jedna faktura za ciepło, jeden przelew i jedno księgowanie to oszczędność środowiska, czasu i pieniędzy.

Co zawiera Umowa Kompleksowa ?

Umowa ustala wzajemne zobowiązania dotyczące dostaw i odbioru ciepła. Zawiera między innymi informacje o parametrach jakościowych nośnika ciepła, zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej taryfie dla ciepła oraz trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

Jak i gdzie mogę podpisać Umowę Kompleksową ?

Umowę Kompleksową możesz podpisać w przypadku podłączania obiektu do sieci cieplnej przed rozpoczęciem poboru ciepła, zmiany właściciela lub użytkownika obiektu, jeżeli dotychczasowy Klient przestaje być stroną umowy, zmiany grupy taryfowej lub ponownego zawarcia umowy z Klientem, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy.

Kiedy i kto może złożyć Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego?

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy nowe przyłączenie. Możesz skorzystać z tej możliwości, jeśli np. jeszcze nie zakupiłeś danej nieruchomości lub działki pod inwestycję, a chcesz jedynie rozpoznać możliwość przyłączenia do sieci Ciepło-Jawor.

Co jest potrzebne do złożenia zapytania ?

Potrzebujesz wypełnionego formularza Zapytania o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego i planu wskazującego usytuowanie obiektu z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego (może to być mapka Google ze wskazaną lokalizacją). Poprawnie wypełnione „Zapytanie”, które trafia do Ciepło-Jawor jest analizowane pod kątem możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci. Odpowiedź na „Zapytanie” otrzymasz preferowaną przez Ciebie drogą kontaktu (e-mail, telefon, Poczta). Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możesz przejść do kolejnego etapu – złożenia Wniosek o przyłączenie węzła cieplnego (wniosek WP) i uzyskania Warunków Technicznych Przyłączenia (WTP)

Złożyłem „Wniosek WP”. Co dalej ?

Kompletny Wniosek WP jest analizowany pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej Ciepło-Jawor. Na podstawie tej analizy możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji:

  1. Gdy istnieje możliwość przyłączenia – zostają określone WTP (Warunki Techniczne Przyłączenia), które na mocy prawa są ważne 2 lata od dnia ich określenia. W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu.
  2. Gdy brak jest możliwości przyłączenia – otrzymasz informację o odmowie przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej i wydania WTP, z podaniem przyczyny odmowy.

Czy mogę uzyskać Warunki Techniczne Przyłączenia ?

Warunki Techniczne Przyłączenia (WTP) węzła do sieci ciepłowniczej Ciepło-Jawor może uzyskać osoba prawna lub fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu i dokumenty potwierdzające ten tytuł

Jak mogę uzyskać Warunki Techniczne Przyłączenia węzła cieplnego do sieci cieplnej?

Pobierz i wypełnij formularz o określenie WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej

W przypadku, gdy chcesz przyłączyć do sieci ciepłowniczej więcej niż jeden węzeł, dla każdego dodatkowego węzła odrębnie wypełnij Wniosek WP – dział B

Przygotuj wszystkie załączniki, o których mowa we „Wniosku WP”.

Wypełniony ”Wniosek WP” wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w siedzibie Ciepło-Jawor przy ul. Moniuszki 2A.

Uwaga

Jeżeli chcesz uzyskać WTP węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Ciepło-Jawor, współpracującego z systemem węzłów mieszkaniowych, wypełnij  Wniosek WPm, a dla większej ilości węzłów – dodatkowo Wniosek WPm – dział B. Postępowanie jest analogiczne jak powyżej.

Kiedy rozpoczyna się dostawa ciepła ?

Dostawa rozpoczyna się, gdy sprawdziliśmy, że istnieją techniczne warunki dostawy i odbioru ciepła, tzn. jest przyłącze ciepłownicze, węzeł cieplny i instalacje odbiorcze, podpisana została umowa, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii cieplnej, zleciłeś rozpoczęcie dostawy ciepła, które uruchamiane jest na podstawie wypełnionego i dostarczonego do Ciepło-Jawor Sp z o.o.  formularza Zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła.

Czym są usługi dodatkowe?

Usługi dodatkowe to te, które wchodzą w skład utrzymania węzła w bezawaryjnej pracy przez Ciepło-Jawor Sp. z o.o. np. : przeglądy armatury kontrolno- pomiarowej (oprócz układu pomiarowego, który zawsze jest dostarczany i montowany przez Dostawcę Ciepła), filtry siatkowe, naczynie zbiorcze przeponowe, siłowniki, pompy (obiegowa, cyrkulacyjna), zawory bezpieczeństwa, usuwanie nieszczelności, przecieków na dławikach itp.

Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content