Przetargi aktualne

2023

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/07/2023

 

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Nip: 695-13-96-354

strona www: www.cieplo-jawor.pl

e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl

tel.: 76 870 40 33

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 1. Kierownik projektu-Małgorzata Biegańska: mbieganska@cieplo-jawor.pl

  Tel.: 797 010 038

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 

„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”.

           Badanie sprawozdania finansowego ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego  powinno zostać sporządzone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

    Podstawowe wskaźniki finansowe Spółki:

Zatrudnienie na 31.12.2022 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.12.2022 r:  13 885 542,76 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2022 r.:                         -2 779 559,53 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2022 r.:              12 897 811,06 zł

Suma aktywów na dzień 31.12.2022 r.:                                       16 799 369,27 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Zatrudnienie na 30.04.2023 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 30.04.2023  r:  8 666 211,94 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 30.04.2023  r.:                         2 648 330,99 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 30.04.2023 r.:              11 823 594,90 zł

Suma aktywów na dzień 30.04.2023  r.:                                       15 711 237,17 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku  badania sprawozdania finansowego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 10 kwietnia następnego roku po  badanym roku obrotowym.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia   do badania sprawozdań finansowych. Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć
w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia ofertę na  przedmiot zamówienia.

Oferta musi  być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć   listę referencyjną z wyszczególnieniem doświadczeń w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o profilu ciepłowniczym. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

 1. Forma, termin oraz miejsce składania ofert

         Oferty należy złożyć do dnia 26 czerwca 2023 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu
do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

Dopuszcza się złożenie oferty:

 1. a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”. –
  nr sprawy CJ/07/2023, z dopiskiem nie otwierać przed 26.06.2023 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej  czy firmy kurierskiej, decyduje data
i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego
 (data nadania).

 1. b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości proszę napisać: „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”–
  nr sprawy CJ/07/2023, nie otwierać przed 26.06.2023 r. godz. 10:00.

 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione
bez  rozpatrzenia.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert.  Do czasu otwarcia ofert koperty
z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Wybór oferenta dokona Rada Nadzorcza lub Zgromadzenie Wspólników przedsiębiorstwa.

Podpisanie umowy z wybraną firmą audytorską nastąpi w siedzibie Ciepło-Jawor Sp. z o.o. w Jaworze
ul.  Stanisława Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”.

 

 1. Załączniki:

[PDF]: CJ-07-2023 Zapytanie ofertowe- Badanie sprawozdania finansowego 2023-2025
[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2023 r
[DOC]: Załącznik nr 1
[PDF]:Załącznik nr 1

——–

SIWZ z załącznikami :

 1. SIWZ Ciepło-Jawor
 2. Załącznik nr 12 Projekt umowy
 3. Załącznik nr 15 Regulamin udzielania zamówień publicznych
 4. Załącznik nr 16 Zestawienie danych średniodobowych

Zalacznik-nr-16-SIWZ-Zestawienie-danych-sredniodobowych
Załacznik nr 12 Projekt Umowy
Ogłosznie o zamówieniu
SIWZ Jawor 18.07.2023 (002)
Zalacznik-nr-15-SIWZ-Regulamin-udzielania-zamowien-publicznych

——-

Załącznik nr 3 do SIWZ : PHU z załącznikami :

 1. PFU Ciepło-Jawor
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 3. Mapa do celów projektowych
 4. Wypis z MPZP
 5. TAURON Dystrybucja – warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 6. PSG – warunki przyłączenia do sieci gazowej
 7. Decyzja pozwolenia na budowę
  Mapa do celów projektowych
  Oświadczenie
  PFU 18.07.2023 r.
  PSG – warunki przyłączenia do sieci gazowej
  TAURON Dystrybucja – warunki przyłączenia
  Wypis z MPZP
  Decyzja pozwolenie na budowę

———

Projekt budowlany cz I :

 1. Opinia techniczna
 2. Pozwolenie – załączniki formalno-prawne
 3. Pozwolenie – projekt architektoniczno-budowlany
 4. Pozwolenie – informacja BIOZ
 5. Pozwolenie – projekt zagospodarowania terenu

23_05_22_PB_POZWOLENIE_ARCH_BUD_D
23_05_22_PB_POZWOLENIE_BIOZ_B
23_05_22_PB_POZWOLENIE_PZT_C
23_05_22_PB_OPINIA TECHNICZNA_Jawor
23_05_22_PB_POZWOLENIE_A

——–

Projekt budowlany cz II :

 1. PB architektura rysunek 001
 2. PB architektura rysunek 002
 3. PB architektura rysunek 003
 4. PB architektura rysunek 004
 5. PB architektura rysunek 005
 6. PB architektura rysunek 006
 7. PB architektura rysunek 007
 8. PB architektura rysunek 008
 9. Projekt zagospodarowania terenu – mapa
 10. Projekt zagospodarowania terenu – część sanitarna
 11. PB architektura – przekrój poprzeczny

PB-IS-PZT
PW-A-009
PB-A-004
PB-A-005
PB-A-006
PB-A-007
PB-A-008
PB-A-001
PB-A-002
PB-A-003
PB-A-PZT


Przewiń do góry Skip to content