Przetargi aktualne

2024

2023

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/07/2023

 

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Nip: 695-13-96-354

strona www: www.cieplo-jawor.pl

e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl

tel.: 76 870 40 33

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 1. Kierownik projektu-Małgorzata Biegańska: mbieganska@cieplo-jawor.pl

  Tel.: 797 010 038

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

 

„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”.

           Badanie sprawozdania finansowego ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego  powinno zostać sporządzone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

    Podstawowe wskaźniki finansowe Spółki:

Zatrudnienie na 31.12.2022 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.12.2022 r:  13 885 542,76 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2022 r.:                         -2 779 559,53 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2022 r.:              12 897 811,06 zł

Suma aktywów na dzień 31.12.2022 r.:                                       16 799 369,27 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Zatrudnienie na 30.04.2023 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 30.04.2023  r:  8 666 211,94 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 30.04.2023  r.:                         2 648 330,99 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 30.04.2023 r.:              11 823 594,90 zł

Suma aktywów na dzień 30.04.2023  r.:                                       15 711 237,17 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku  badania sprawozdania finansowego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 10 kwietnia następnego roku po  badanym roku obrotowym.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia   do badania sprawozdań finansowych. Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć
w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia ofertę na  przedmiot zamówienia.

Oferta musi  być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć   listę referencyjną z wyszczególnieniem doświadczeń w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o profilu ciepłowniczym. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

 1. Forma, termin oraz miejsce składania ofert

         Oferty należy złożyć do dnia 26 czerwca 2023 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu
do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

Dopuszcza się złożenie oferty:

 1. a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”. –
  nr sprawy CJ/07/2023, z dopiskiem nie otwierać przed 26.06.2023 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej  czy firmy kurierskiej, decyduje data
i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego
 (data nadania).

 1. b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości proszę napisać: „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”–
  nr sprawy CJ/07/2023, nie otwierać przed 26.06.2023 r. godz. 10:00.

 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione
bez  rozpatrzenia.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert.  Do czasu otwarcia ofert koperty
z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Wybór oferenta dokona Rada Nadzorcza lub Zgromadzenie Wspólników przedsiębiorstwa.

Podpisanie umowy z wybraną firmą audytorską nastąpi w siedzibie Ciepło-Jawor Sp. z o.o. w Jaworze
ul.  Stanisława Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2023,2024,2025”.

 

 1. Załączniki:

[PDF]: CJ-07-2023 Zapytanie ofertowe- Badanie sprawozdania finansowego 2023-2025
[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2023 r
[DOC]: Załącznik nr 1
[PDF]:Załącznik nr 1

Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content