Przetargi aktualne

2022

Ciepło Jawor Sp. z o.o. na podstawie pkt.1 w rozdziale XXVII SIWZ   unieważnia postępowanie przetargowe na realizację zamówienia nr CJ/9/2022 – Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o. z powodu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego kontynuowanie. 

Równocześnie informujemy, że po ustaniu przyczyny unieważnienia niniejszego postępowania, zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe.  

 

                                                                                                                                                                                                                       Zarząd Ciepło-Jawor Sp. z o.o.

2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/17/2021

 1. Zamawiający: CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor,
  strona www: cieplo-jawor.pl
  e-mail: biuro@cieplo-jawor.pl
  tel.: 76 870 40 33
 2. Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)
 3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 4. Nazwa przedmiot zamówienia:

Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa składowania miału węgla kamiennego:

Polega na cyklicznym składowaniu miału węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie miału węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).

Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 300 Mg miału węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg, przy czym specyfika pracy kotłowni kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na III kw. i IV kw. roku przypada większość dostaw węgla.

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości miału węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału.

Usługa nawęglania kotłowni:

Polega na codziennym przywiezieniu miału węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni. Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi
od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.

Usługa składowania żużla:

Polega na takim składowaniu żużla na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie okresowo wykonywał załadunek żużla na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużla wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).

Wymiary i schemat składu opału i żużla określono w Załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 • Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg] – 100 %

liczona wg wzoru:

gdzie:

Cj – Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg]

Cr – roczna cena netto usługi w [zł]

M – średnioroczne zużycie miału węglowego w [Mg], M = 11 000 Mg

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) w szczególności:
  a) aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji
  b) oświadczenie o akceptacji zapisów „Projektu Umowy”
  c) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisała osoba nie upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa
 2. Okres związania ofertą: 30 dni.
 3. Istotne zapisy w umowie:

– rozliczenia za usługę będą odbywać się w okresach miesięcznych

– podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne miału węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT

 1. Sposób przygotowania oferty;

W ofercie należy określić:

a) Jednostkową cenę netto usługi …………………. zł/tonę

b) Cenę jednostkową netto sprzętu za prace dodatkowe ……………. zł/moto-g

 

 1. Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/17/2021”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem,
o którym mowa w pkt 12 w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO – JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl , wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert
nr – CJ/17/2021, nie otwierać przed: terminem
, o którym mowa w pkt 12”
. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału
i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2021 roku do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Załączniki:

– Schemat składu opału i żużla – Załącznik nr 1

-Wzór umowy – Załącznik nr 2

Ogłoszenie CJ_17_2021 wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zamówieniu CJ_17_2021

 

 

Jawor, 15.12.2021r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/11/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej
mocy w paliwie do wartości 20 MW

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Ciepło-Jawor spółka z o.o. jest operatorem systemu cieplnego miasta Jawor. Ciepło dla potrzeb mieszkańców wytwarzane jest z miału węgla kamiennego w ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

Moc zamówiona przez odbiorców ciepła nie przekracza 22 MW, jednakże rzeczywista maksymalna moc dobowa w ostatnich latach wynosi 16-18 MW.

Poniżej zestawienie podstawowych danych jednostek kotłowych zainstalowanych w ciepłowni przy
ul. Kuzienniczej 4:

Dane kotłów wg książek rewizji UDT
                   
Nr kotła Typ – wersja Rok budowy Nr fabryczny Nr ew. UDT Producent Modernizacje kotłów Pow. ogrz. [m2] Moc nom. [MW]
Rok Zakres
1 WR 5 – 022 1980 1040323 2228000093 SEFAKO Sędziszów brak brak 490 8,3
2 WLM 5 1966 25149 2228000005 Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów brak brak 298,6 5
3 WR10 – 011 1976 1031073 2228001948 SEFAKO Sędziszów 2010 budowa ekonomizera o mocy 800 kW 847 11,6
4 WR10 – 011 1975 111 2228002234 SEFAKO/Modern&Kotły 2018 kapitalny remont – WR-8M 538 10
                Razem       34,90   

Uwaga: Zleceniodawca nie dysponuje kompletem dokumentacji koncesyjnej jednostek kotłowych i nie posiada danych dotyczących ich sprawności przy mocy nominalnej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciepłowni polegająca na obniżeniu mocy istniejących jednostek kotłowych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze do łącznej wartości mocy w paliwie umożliwiającej Spółce wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS.

Oferent wykona w szczególności prace:

 1. wykonanie koncepcji wyjścia z systemu ETS dla spółki
 2. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i URE

oraz po uzgodnieniach koncepcji z URE wykona zgodnie z koncepcją:

 1. opracowanie i uzgodnienie z UDT projektów zmian systemu blokad i AKPiA poszczególnych jednostek kotłowych w ciepłowni
 2. montaż i wykonanie zmian w instalacjach automatyki istniejących kotłów
 3. dokonanie odbiorów zmodernizowanych jednostek kotłowych przez UDT
 4. opracowanie wniosków o wydanie nowych decyzji: na emisję gazów cieplarnianych oraz dokonanie zmian w KOBIZE i w przypadku konieczności na emisję zanieczyszczeń do powietrza
 1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022 r. (rozumiany, jako data otrzymania protokołu UDT dopuszczającego ostatni zmodernizowany kocioł do ruchu)
 1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie:
 • do umowy zostanie wpisany termin wykonania przedmiotu umowy zgodny z ofertą Wykonawcy
 • za skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości netto 1 000 PLN za każdy dzień skrócenia terminu, o którym mowa powyżej
 • gwarancja na roboty budowlano-montażowe min. 24 m-c
 • gwarancja na zastosowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta (min 12 m-c)
 • kara za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określona w pkt 4 w wysokości
  0,5 % kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy liczona za każdy dzień opóźnienia
 • w przypadku nie zatwierdzenia koncepcji przez URE umowa o realizację przedmiotu zamówienia zostaje automatycznie rozwiązana przez strony umowy za obopólną zgodą
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 spełniającą następujące wymogi:

a. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień, dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do jego wykonania,

b. wykaże się, co najmniej dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,

c. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG), kopię dokumentu nadania NIP,

 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów:

 • cena – 80 %

liczona wg poniższego wzoru:

Pc = (Cmin/Coferowana x 80) [punkty]

gdzie:

Pc                – punkty w kryterium cena,

Cmin             – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      – cena w ofercie ocenianej.

 • skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %

liczone wg poniższego wzoru:

Ps = (Soferowana/ Smax x 20) [punkty]

gdzie:

Ps                – punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia,

Smax             – maksymalny czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 ze wszystkich ważnych ofert,

Soferowana      – czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 w ofercie ocenianej.

 • Suma przyznanych punktów

liczona wg poniższego wzoru;

P = Pc + Ps

Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10
i nie zawierające błędów.

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Wartość netto w zł
 • Wartość brutto z VAT w zł
 • Czas skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w pkt 4
 • Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano montażowe i zastosowane urządzenia
 • Załączniki określone w pkt 6
 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.07.2021 r.
o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

a. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c. złożył ofertę po terminie składania ofert.

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 26.07.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Grzegorz Zakrzewski    – tel. 511 817 524

Wiesław Sowa              – tel. 510 345 184

[pdf]: Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/8/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

3. Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów preizolowanych wyspecyfikowanych poniżej celem budowy przyłącza preizolowanego od trójnika 50/40/40 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

4. Zakres dostawy :

Lp.

Wyszczególnienie elementów

Jednostka miary

Ilość (sztuk/kpl.)

Oznaczenie katalogowe

1

Rura preizolowana DN40 (Ø 48,3/110 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m

szt.

14

R-40/110

2

Kolano preizolowane DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

8

K-40/90

3

Kolano preizolowane „wejściowe” (ramiona L=1,5m) DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

2

K-40/90

4

Złącze termokurczliwe sieciowane dla rury DN40 w izolacji STANDARD

kpl.

28

NTX-40/110

5

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

6

Pierścień gumowy uszczelniający P-110

szt.

4

P-110

7

Zakończenie izolacji, rękaw termokurczliwy (end-cap)

szt.

2

E-110

8

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

9

Wspornik instalacji alarmowej H – 19 mm

szt.

100

 

10

Taśma ostrzegawcza T-150    szer. 15 cm

m

200

T-150

11

Mata (poduszka) kompensacyjna 1000x250x40

szt.

26

 

W wycenie należy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy : Jawor, ul. Jagiellończyka 3

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 11.06.2021 r.

6. Istotne zapisy w umowie/zleceniu

 • gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
 • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za dostarczone materiały w PLN

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

Oferta musi zawierać :

 1. cenę netto za przedmiot zamówienia
 2. termin realizacji (dostawy)
 3. okres gwarancji
 4. ważność oferty

8. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferowana za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższego kryterium :

 • cena                                               – 100 pkt
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100)  [punkty]

gdzie:

Pc              – punkty w kryterium cena,

Cmin                       – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana    – cena w ofercie ocenianej.

Oferent/Dostawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci/Dostawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

9. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta/Dostawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta/Dostawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Oferent/Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta/Dostawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent/Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy/zlecenia nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14. Termin zakończenia postępowania :  15.06.2021 r.

15. Osoba upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski -sprawy proceduralne, techniczne -tel. 511 817 524

[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

[PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

 

Przewiń do góry Skip to content