RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO” informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ciepło-Jawor Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Moniuszki 2A, NIP 695-13-96-354, KRS 0000189855, tel. 76/870 4033, e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe związane z przetwarzane będą:

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu zawarcia i wykonania m.in.: umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, umów sprzedaży ciepła, umów o oświadczenie usług drogą elektroniczną, w tym:

– ile Pani/Pan o to wystąpi – w celu wystawiania, udostępniania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur),

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. w oparciu o obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości oraz przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych (aktualnie np. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych).

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo (tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) w celu:

– marketingu produktów lub usług własnych,

– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki),

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

-prowadzenia analiz jakości produktów i świadczonych usług Spółki;

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie odrębnej zgody) w celu:

-użycia poczty elektronicznej (e-mail) w procesie reklamacyjnym, w tym w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, chyba, że przepis prawa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wymaga w tym przypadku Pani/Pana zgody,

– analiz korzystania z usług administratora lub rozwoju świadczonych usług,

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z administratorem.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

• przetwarzających dane osobowe na zlecenie Spółki (na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z poleceniami Spółki), w tym podmioty obsługujące systemy informatyczne Spółki lub udostępniające Spółce narzędzia informatyczne,

• obsługujące Spółkę i świadczące usługi dla Spółki np. podmioty prowadzące działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną.

• podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

• dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora – przez okres obowiązywania umowy (obowiązku), a po jego upływie przez okres niezbędny do:

• obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta,

• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi,

• wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

• dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

• dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

• imię, nazwisko, dane umożliwiające kontakt (w tym adres, Nr PESEL, nr telefonu), jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie i/lub sprzedaży ciepła ze Spółką. W szczególności podanie numeru telefonu jest konieczne do udzielenia przez Spółkę w określonym przepisami terminie i formie:

• na żądanie odbiorców informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

• odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania tych danych, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy lub wypełnienia Spółce obowiązku prawnego.

Dodatkowo możemy prosić Panią/Pana o podanie w trybie dobrowolnej zgody danych opcjonalnych. Ich nie podanie spowoduje, że sama umowa zostanie zawarta i będzie wykonywana, jednak niektóre sposoby lub warunki zawarcia albo wykonania umowy nie będą zrealizowane.

10. Spółka nie zastosuje wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Podane informacje oznaczają zrealizowanie przez Administratora obowiązku prawnego i nie wymagają z Pani/Pana strony żadnego działania.

(obowiązek informacyjny z art. 13 Rodo)
Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ciepło-Jawor Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Moniuszki 2A, NIP 695-13-96-354, KRS 0000189855, tel. 76/870 4033, e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl, zwany dalej Administratorem lub CJ

2. Może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez CJ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl

3. CJ będzie przetwarzał takie Pani/Pana dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, NIP oraz inne dane wymagane do kontaktu oraz przepisami prawa.

4. Przekazane przez Panią/Pana swoje dane osobowe przetwarzane będą przez CJ:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu podjęcia działań przed udzieleniem – na Pani/Pana żądanie – zlecenia a także w celu wykonania tego zlecenia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo (tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CJ) w celu:
a. marketingu produktów lub usług własnych,
b. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki),
c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
d. prowadzenia analiz jakości produktów i świadczonych usług Spółki;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody, jeśli taka będzie miała miejsce) w celu:
a. analiz korzystania z usług CJ lub rozwoju świadczonych usług,
b. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z CJ.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie CJ (na podstawie umowy ze CJ i zgodnie z poleceniami CJ), w tym podmioty:
a. obsługujące systemy informatyczne CJ lub udostępniające CJ narzędzia informatyczne,
b. obsługujące CJ i świadczące usługi dla CJ np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną.

b) uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. (organów ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia zlecenia i jego wykonania oraz wypełnienia obowiązku prawnego CJ będą przechowywane przez okres trwania zlecenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta,
b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących CJ,
c. wypełnienia obowiązku prawnego CJ (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych CJ na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Jest Pani/Pan zobowiązany do podania tych danych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zlecenia i/lub jego wykonania względnie wypełnienia przez CJ obowiązku prawnego.

9. Jeśli CJ zwrócił się do Pani/Pana o podanie danych na podstawie dobrowolnej zgody, lecz ich nie otrzymał, skutkiem braku zgody będzie to, że niektóre sposoby lub warunki udzielenia zlecenia lub jego wykonania nie będą realizowane, lecz samo zlecenie zostanie udzielone i zostanie wykonane.

10. W odniesieniu do podanych danych ma Pani/Pan prawo:

a. zgodnie z art. 16 do 20 Rodo ma Pan/Pani żądać od CJ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. na podstawie art. 21 Rodo żądać ich przenoszenia,

c. stosownie do art. 22 Rodo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania przez CJ.

11. Ma Pani/Pai prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. CJ nie będzie stosować wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

(obowiązek informacyjny z art. 14 Rodo)
Na podstawie art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ciepło-Jawor Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ul. Moniuszki 2A, NIP 695-13-96-354, KRS 0000189855, tel. 76/870 4033, e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl, zwany dalej Administratorem lub CJ

2. Może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez CJ Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl

3. Pana/Pani dane zostały udostępnione CJ przez naszego kontrahenta, tj. podmiot który reprezentujesz/ jesteś jego pracownikiem/współpracownikiem (zleceniobiorcą, podwykonawcą, itp.). Udostępnienie nastąpiło w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy łączącej CJ oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.

4. CJ będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja
w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

5. CJ będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Przepis ten pozwala CJ na przetwarzania Pana/Pani danych, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CJ lub stronę trzecią. Przez wymienione interesy należy rozumieć zawarcie i wykonanie umowy łączącej spółkę oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz CJ usługi i inne czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy, o której mowa powyżej, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy. Odbiorcami mogą być także właściwe organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania opisanej wyżej umowy, w tym do czasu przedawnienia roszczeń, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ich istnienia albo ich dochodzenia lub podjęcia działań w celu ich odparcia. Po upływie tych okresów dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa (np. w celach archiwizacyjnych).

8. Podanie przez naszego kontrahenta Pani/Pana danych osobowych we wskazanych w niniejszej Klauzuli celach i zakresie jest niezbędne, jednak ma Pan/Pani prawo:

a) zgodnie z art. 16 do 20 Rodo ma Pan/Pani żądać od CJ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) na podstawie art. 21 Rodo żądać ich przenoszenia,

c) stosownie do art. 22 Rodo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania przez CJ.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula obowiązku informacyjnego


1. Ciepło- Jawor Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze (59-400) przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, NIP:695-13-96-354, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pod
adresem e-mail: rodo@cieplo-jawor.pl

3. Monitoring wizyjny jest prowadzony głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia. System monitoringu wizyjnego może być również użyty do oceny efektywności pracy pracowników firmy.

4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 10 dni licząc od dnia nagrania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przewiń do góry Skip to content