Zamówienia
przetargi

2021

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/1/2021

 

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t

         z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

 

 1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 20.01.2021 – 29.01.2021 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

 

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)„. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

 1. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG.
 3. Kryteria wyboru (oceny) oferty : cena oraz termin wykonania usługi

 

 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wykonania usługi.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

 

 1. Forma składania ofert

 

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ” Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze – nr sprawy CJ/1/2020”, z dopiskiem nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych w ilości 500t nr sprawy CJ/1/2020, nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00.”

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert :

 

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Oświadczenie oferenta

 

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Termin zakończenia postępowania : 20.01.2021 r.

 

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu :

 

Andrzej Piwko – tel. 604 789 862

 

 1. Załączniki

 

[PDF]: Ogłoszenie – odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych
[DOC]: Ogłoszenie-zapytanie ofertowe odbiór transport i utylizacj aodpadow paleniskowych 500t

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/3/2021
 1. Określenie Zamawiającego
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33
 1. Nazwa przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych : I etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika Dn65/50/40 do budynku mieszkalnego nr 2. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1 (wyciąg z dokumentacji technicznej), II etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1a (wyciąg z dokumentacji technicznej) Zakres prac ziemnych koniecznych do wykonania, a związanych z wykonaniem przyłącza zarówno do budynku nr 2 jak do budynku nr 3 :
 • wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy przebiegu przyłącza cieplnego preizolowanego wg dokumentacji technicznej (PT udostępnia Zamawiający),
 • demontaż płyt drogowych kolidujących z wytyczoną trasą przyłącza,
 • wykonanie wykopów pod położenie przyłącza (głębokość, szerokość, spadek wykopu jest określony w projekcie budowlanym)
 • zakup i dostarczenie na plac budowy piasku do podsypki i zasypki wykonanego przyłącza preizolowanego,
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (wraz z lokalizacją spoin),
 • wykonanie podsypki i zasypki przyłącza wraz z zagęszczeniem,
 • wykonanie zasypki przyłącza gruntem rodzimym jego zagęszczenie, wywóz nadmiaru ziemi, utylizacja odpadów,
 • wykonanie badań z zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez kierownika budowy,
 • zgłoszenie naniesionego przyłącza do zasobu map w Starostwie Powiatowym w Jaworze,
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego (protokół przekazania/odbioru podpisany przez Wykonawcę i Kierownika Budowy),
 • UWAGA: prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, PB i „Warunkami wykonywania i odbioru prac producenta systemu rur preizolowanych”
 1. Termin realizacji zamówienia:
Etap I (którego wykonanie podzielone jest na dwie części) : – pierwsza część : od istniejącego trójnika Dn65/50/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-65/50/40) do pierwszego kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) za projektowaną drogą wjazdową :
 • rozpoczęcie prac – 22.02.2021 r.
 • zakończenie prac – 05.03.2021 r.
– druga część – od kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) do pomieszczenia węzła w budynku nr 2 :
 • rozpoczęcie prac – 15.04.2021 r.
 • zakończenie prac – 15.05.2021 r.
Etap II od istniejącego trójnika Dn50/40/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-50/40/40) do pomieszczenia węzła w budynku nr 3
 • rozpoczęcie prac – 22.08.2021 r.
 • zakończenie prac – 25.09.2021 r.
 1. Istotne zapisy w umowie
 • wynagrodzenie Oferenta zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą długość wykonanego wykopu pod przyłącze i ceny jednostkowej określonej w ofercie przez Oferenta.
 • koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy pokrywa Oferent
 • koszty pomiarów i wykonania mapy powykonawczej geodezyjnej pokrywa Oferent
 • w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania prac Oferent wykonuje jego naprawy własnym staraniem i na swój koszt,
 • kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Oferenta.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:
 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa za przedmiot zamówienia (zł/mb). Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów liczonych na podstawie poniższego kryterium:
 • cena – 100 %
  • liczona wg poniższego wzoru
Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 1 [punkty] gdzie: Pc – punkty w kryterium cena, Cmin – najniższa cena jednostkowa (zł/mb) ze wszystkich ważnych ofert, Coferowana – cena jednostkowa (zł/mb) w ofercie ocenianej. Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.
 1. Forma składania ofert
Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/3/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021, nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
 1. Termin i miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.
 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy
Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.02.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
 1. Oświadczenie oferenta
Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.
 1. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 02.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.
 1. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Osoby upoważnione do kontaktu :
Grzegorz Zakrzewski – sprawy proceduralne i techniczne – tel. 511 817 524
 1. Załączniki
[doc]: Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]: Ogłoszenie o zamówieniu załącznik nr 1 – zaprojektowana trasa przyłącza załącznik nr 1a – przypuszczalna (planowana) trasa przyłącza załącznik nr 2 – druk, formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/4/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Kapitał zakładowy: 10 650 000 zł w całości wpłacony; NIP 695-139-63-54; REGON 390763879

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania przez „Ciepło- Jawor ” Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, wg „Założeń do projektu budowlanego ” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

Projekt budowlany nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie w szczególności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to wynikało ze specyfiki zaproponowanych rozwiązań, a opis zaproponowanych rozwiązań dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia musi uwzględniać możliwość dopuszczenia rozwiązań równoważnych z opisanymi. Przy czym należy wskazać, na czym polega równoważność (opisać parametry brane pod uwagę przy uwzględnieniu równoznaczności).

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  a)      Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego: 04.06.2021 r.

  b)      Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: 06.08.2021 r.

    

   1. Istotne zapisy w umowie:

   Wzór umowy zawarty w Załączniku nr 2 – wymagane zaparafowanie stron wzoru umowy przez Oferenta

   1. Warunki wymagane od Wykonawców oraz sposób ich potwierdzenia

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jeden projekt budowlany instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe dla ciepłowni zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. Wykonawca wypełnia Załącznik nr 4 i dołącza referencje.
   2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

   O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca dostarcza zaświadczenie z właściwego organu.
   2. w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.
   3. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub wnieśli wadium nieprawidłowo.

   Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferta wspólna)

    

   W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

   1. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
   2. podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę,
   3. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
   4. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    

   Udział podwykonawców

   Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców.

   1. Udzielanie wyjaśnień i zmiana zapytania ofertowego

   Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres jalaba@cieplo-jawor.pl w terminie do 26.02.2021  r. do godz.15:00.

   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza odwrotnie fakt otrzymania korespondencji przesłanej pisemnie lub e-mailem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

   W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje podane na otwarciu ofert.

   W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

   Ogłoszenie o zamówieniu może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

   Treść pytań Wykonawców dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informacja o zmianie terminu z opisem dokonanych zmian zostaną upublicznione w taki sposób, w jaki zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu.

   1. Opis przygotowania oferty

   Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia „Formularzu Oferty”.

   Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami ogłoszenia. „Formularz Oferty ” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

   W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”.

   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

   Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim.

   Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Ofertę można zmienić lub wycofać tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

   Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dni robocze w godzinach od 8: 00 do 14:00. Przyjazd należy uzgodnić pisemnie lub drogą elektroniczną.

   1. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty
   1. wypełniony i podpisany „Formularz Oferty” (Załącznik nr 2),
   2. pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
   3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4),
   5. referencje” lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienione jw. w wykazie usługi (z opisem, terminem) i potwierdzające, że na podstawie opracowania dokumentacyjnego Wykonawcy, Inwestor uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
   6. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych do prawidłowego wykonania zamówienia. Należy sporządzić wykaz osób z opisem uprawnień budowlanych,
   7. dowód wniesienia wadium.
   1. Opis sposobu obliczania ceny

   Cena powinna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia. Cena oferty powinna być przedstawiona jak w formularzu „Oferta” tj. w postaci brutto = netto + VAT (obowiązujący na dzień składania ofert) do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Wadium

   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

   Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach:

   1. pieniądzu
   2. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych
   3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

   Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: 94203000451110000003938650 – BGŻ S.A. z zaznaczeniem, że dotyczy złożenia wadium w postępowaniu na: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”.

   Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

   W przypadku złożenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych w ogłoszeniu – oryginał należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w terminie przed otwarciem ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

   Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych poniżej:

   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1. odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
   2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

   Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu postępowania.

   1. Termin związania ofertą

   Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

   1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

   Ofertę w podwójnej, zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, do dnia 05.03.2021 r. godz. 15: 00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl. Sekretariat czynny w dni robocze od 07: 00 do 15:00. Opakowanie zewnętrzne, powinno być zaadresowane do Zamawiającego: CIEPŁO –JAWOR Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2 A, 59- 400 Jawor oraz oznakowane następująco: „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”. Nie otwierać przed dniem 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 „. Opakowanie wewnętrzne z ofertą winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

   Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 w siedzibie Zamawiającego.

   Na otwarciu ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę ofertową brutto.

   1. Kryteria oceny ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta posiada najniższą cenę i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu

   1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
   1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zamówienie. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać nazwę wybranego wykonawcy oraz jego siedzibę.
   2. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
   3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
   4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy,
   5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia osób oraz zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa,
   6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy traci wadium a Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie
   7. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami wskazanymi w przyjętej ofercie „przetargowej”. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę (lub jej uwierzytelnioną kopię) z Podwykonawcami – w terminie 3 dni od jej zawarcia
   8. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum),
   1. Środki ochrony prawnej

   Strony mogą dochodzić swych praw na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

   1. Integralną częścią zamówienia są następujące załączniki:

   [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci gazowej

   [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej

   [PDF]:Ogłoszenie o zamówieniu CJ_4_2021

   [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 2

   [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 1

   [DOC]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

   [DOC]:Załącznik nr 2 Oferta

   [DOC]:OGŁOSZENIE o zamówieniu CJ_4_2021

   [PDF]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

   [PDF]:Załącznik nr 3 Wzór umowy

   [PDF]:Załącznik nr 2 Oferta

   [PDF]:Załącznik nr 1 Założenia do projektu budowlanego

   [PDF]:Wypis i wyrys z MPZP dz. nr 143

   1. . Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

   Jawor dnia 15.02.2022 r.

    

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 22.02.2021r.

   Pytanie 1

   Proszę o doprecyzowanie zakresu dla części AKPiA w zakresie koncepcji i projektu budowlanego – czy koncepcja ma posiadać szczegółowe rozwiązania z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wymaga szczegółowych rozwiązań z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.

   Pytanie 2

   Czy ramach projektu budowlanego konieczne jest uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym? Czy uzgodnienia nastąpią na etapie projektu wykonawczego? Zwykle uzgodnienia prowadzi się na etapie projektu wykonawczego na podstawie ostatecznie dobranych urządzeń i szczegółowych rozwiązań.

   Odpowiedź:

   W ramach projektu budowlanego nie jest konieczne uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym. Uzgodnienia te nastąpią na etapie projektu wykonawczego.

   Pytanie 3

   Czy na etapie projektu budowlanego (technicznego) konieczne jest wykonanie instrukcji współpracy ruchowej? Zwykle ten element wykonywany jest przez Wykonawcę na etapie prac i ostatecznych rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym.

   Odpowiedź:

   Na etapie projektu budowlanego (technicznego) nie jest konieczne wykonanie instrukcji współpracy ruchowej.

   Pytanie 4

   Czy punkt kolektory słoneczne dotyczy instalacji fotowoltaicznej, co oznacza kolektory wielkogabarytowe?

   Odpowiedź:

   Punkt kolektory słoneczne dotyczą kolektorów wielkopowierzchniowych. W projekcie nie będzie zastosowana instalacja fotowoltaiczna. Celem zaprojektowania kolektorów jest podgrzewanie wody użytkowej i grzewczej za pośrednictwem wymiennika ciepła, wsparcie systemu centralnego ogrzewania, a także wytwarzanie ciepła technologicznego.

   Pytanie 5

   Prosimy o wyjaśnienie dlaczego należy w dokumentacji ( zapis str.2 Zał. 1 pkt I/5 ), karty katalogowe urządzeń z chwilą gdy nie jest to przetarg na wykonawstwo? i nie można narzucać potencjalnym Wykonawcom robót konkretnych maszyn i urządzeń.

   Odpowiedź:

   Na etapie projektu budowlanego nie są wymagane karty katalogowe urządzeń.

   Pytanie 6

   Proszę o informację czy uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz opracowania mapy do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego.

   Odpowiedź:

   Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane. Projektant przygotuje mapę do celów projektowych.

    

   [PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 22_02_21

   [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 22.02

   Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

   Dotyczy: zmiana terminów udzielania wyjaśnień, składania ofert oraz jawnego otwarcia ofert

   Ciepło-Jawor Sp. z o.o. informuje, że termin udzielania wyjaśnień Oferentom w postępowaniu przetargowym CJ/4/2021 został wydłużony do 03.03.2021r. do godz. 15.00. Termin składania ofert, został wyznaczony na dzień 10.03.2021r. do godz. 15.00. Jawne otwarcie ofert nastąpi 12.03.2021r. o godz. 9.00.

   [PDF]:Zmiana terminów CJ_4_2021
   [dock:] Zmiana terminów 24.02.21

    

    

   Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 24.02.2021r. oraz 25.02.2021r.

   Pytanie 1

   Czy Zamawiający dopuszcza generatory na napięciu średnim? Zdecydowana większość producentów dla silników kogeneracyjnych o mocy powyżej 2,0 MWe nie stosuje generatorów dla napięcia 0,4 kV.

   Odpowiedź:

   Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia przez Tauron S.A. Zamawiający w postępowaniu przetargowym na wykonanie instalacji kogeneracyjnej dopuści zastosowanie generatorów na średnim napięciu.

   Pytanie 2

   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kombinacji dwóch silników gazowych o różnych mocach których łączna moc elektryczna będzie wynosić minimum 4,6 MWe ? taka kombinacja sprawia że układ jest bardziej elastyczny i bardziej optymalnie dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta co przekłada się na większą sprawność całkowitą układu, co z kolei ma przełożenie na mniejsze koszty eksploatacyjne.

   Odpowiedź:

   Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron S.A. Kwestia zastosowania silników gazowych o różnych mocach w ramach łącznej mocy 4,6 MWe zostanie rozpatrzona na etapie przetargu na wykonanie instalacji kogeneracyjnej .

   Pytanie 3

   Jaka ma być szczegółowość projektu technicznego – czy to ma być projekt techniczny zgodnie o szczegółowości projektu budowlanego wg. Starego Prawa Budowlanego, czy Oczekują Państwo aby projekt techniczny był projektem wykonawczym ? Cena projektu jest uzależniona od wymagań Zmawiającego w zakresie szczegółowości projektu technicznego, dlatego niezbędne jest to doprecyzować.

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wymaga opracowania projektu technicznego jako projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy zostanie wykonany przez wybranego Wykonawcę budowy instalacji kogeneracyjnej w odrębnym postępowaniu przetargowym . Zamawiający oczekuje wykonania projektu technicznego w zakresie i w stopniu szczegółowości niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę zgodnie z aktualnymi przepisami.

   Pytanie 4

   Czy jeśli projekt Techniczny ma nie być projektem Wykonawczym, tylko o szczegółowości projektu budowlanego wg. Prawa Budowlanego przed aktualizacją przepisów, to czy w zakresie systemów AKPiA wystarczy opis techniczny ze głównymi schematami i zasadami działania systemu sterowania i wizualizacji ?

   Odpowiedź:

   Tak jak określono to w odpowiedzi na pytanie 1 w projekcie technicznym w zakresie systemów AKPiA wystarczy opis techniczny ze głównymi schematami i zasadami działania systemu sterowania i wizualizacji .

   Pytanie 5

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ekspertyzy istniejącej konstrukcji w miejscu lokalizacji planowanych JK.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 6

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania inwentaryzacji istniejącego budynku przeznaczonego pod przebudowę pod planowaną budowę JK, części biurowej w nieużytkowanej części budynku oraz zmiany użytkowania istniejącej części biurowej na dyspozytornię z uwagi na brak istniejącej dokumentacji archiwalnej.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 7

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania projektów rozbiórek istniejących obiektów żelbetowych w miejscu bezpośredniej lokalizacji JK oraz konieczności wykonania projektu rozbiórek obiektów zlokalizowanych przed istniejącą halą w celu uzyskania możliwości do montażu planowanych JK.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 8

   Z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów PKP oraz konieczności przeprowadzenia postępowania decyzji środowiskowej dla emitora oraz analizy akustycznej, której PKP będzie stroną postępowania może to wydłużyć czas wynikający z otrzymania zgód od PKP. W związku z tym czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu wykonania PB w przypadku przedłużających się procedur na które potencjalny wykonawca nie ma wpływu?

   Odpowiedź:

   Tak . Zamawiający w par.1 ust.7 projektu umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu.

     [PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 2 [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 25.02.21

   2020

   OGŁOSZENIE

   Zapytanie ofertowe

   nr sprawy CJ/13/2020

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

   2. Osoby uprawnione do kontaktów:

   Kierownik projektu-Małgorzata Biegańska
   mbieganska@cieplo-jawor.pl

   Tel.: 797 010 038

   Sekretariat- Justyna Alaba
   jalaba@cieplo-jawor.pl

   Tel.: 506 655 008

   3. Tryb udzielenia zamówienia

   Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

   Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

   4. Nazwa przedmiotu zamówienia

   Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

   5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.). Kod CPV: 66131100-8 nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

   Istotne warunki zamówienia:

   A) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

   • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
   • przeszkolenie około 24 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem

   materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;

   • przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
   • opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
   • inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

   B)  Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

   • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
   • wsparcie prawne przy rozwiazywaniu problemów interpretacyjnych,
   • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

   C) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

   • dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
   • platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
   • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego OPTIMA Comarch ERP XL;
   • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

   Zamawiający, według stanu na dzień 30.06.2020 r. zatrudnia 22 pracowników + 1 zleceniobiorcę + 1 osoba na kontrakcie menadżerskim, o następującej strukturze wiekowej:

   • urodzonych w latach 1950-1964: 11 osób
   • urodzonych w latach 1965-1975: 7 osób
   • urodzonych w latach 1976-1986: 6 osoby

   6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

   • zawarcie umowy o zarzadzanie PPK w terminie do dnia  05.10.2020 r;
   • zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 19.10.2020r;
   • zrealizowanie postanowień  zawartych w podpunkcie 4 A „Istotne warunki zamówienia” w terminie 14 dni od podpisania umowy.

   7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   O udzielenie zamówienia mogą, ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

   • posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

   • posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizacje przedmiotu zamówienia oraz zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

   Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.

   W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

   Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w punkcie  „Kryteria oceny ofert”.

   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

   Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

   W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

   Umowę  może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

   8. Termin związania z ofertą

   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   9. Opis sposobu przygotowania oferty:

   • treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
   • wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
   • ofertę należy przygotować w języku polskim;
   • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty;
   • wszelkie poprawki w tekście oferty muszą  być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y);
   • zamawiający wymaga,  aby oferta zawierała co najmniej:

   1)Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1

   2)Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2

   3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

   4)Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

   10. Termin i miejsce składania ofert :

   Oferty należy złożyć do dnia 01 września 2020 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

   Dopuszcza się złożenie oferty:

   a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy CJ/13/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 01.09.2020 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej  czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości  proszę napisać: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy CJ/13/2020,  nie otwierać przed 01.09.2020 r. godz. 10:00.

   Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

   11. Kryteria oceny ofert

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

   Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według wyżej wymienionego wzoru oraz spełni wszystkie wymogi określone w przetargu zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

   Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

   Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

   12. Informacja o wykluczeniu

   Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury

   wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.

   Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

   13. Odrzucenie oferty

   W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

   a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

   b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

   c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

   14. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

   Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do 2 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności 5 pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta  nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

   15. Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy o zarządzaniu i prowadzeniu PPK.

   Do pobrania:
   Załącznik nr 1
   – Załącznik nr 2

   Ogłoszenie

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

    

   1. Tryb udzielenia zamówienia

   Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

    

   1. Nazwa przedmiotu zamówienia

   Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

    

   1. Opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego składającego się z następujących etapów :

   Etap I – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn65 długości ok. 70 mb od wpięcia w komorze do sieci tradycyjnej 2xDn300 (znajdującej się na działce nr 132/4) do trójnika Dn65/50/40 zlokalizowanego na działce nr 243/7 i od trójnika Dn65/50/40 przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 35 mb do budynku mieszkalnego nr 1,

   Etap II – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn50 o długości ok. 70 mb od trójnika Dn65/50/40 do trójnika Dn50/40/40, przyłącza preizolowanego 2xDn40 o długości ok. 10 mb od trójnika Dn50/40/40 do budynku nr 2,

   Etap III wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 65 mb od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3,

   zlokalizowanych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

   Podane długości poszczególnych przyłączy są orientacyjne, należy je zweryfikować podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

    

   1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia :

   Etap I –            do 15.12.2020 r.

   Etap II –          do 15.08.2021 r.

   Etap III –         do 15.03.2022 r.

    

   1. Istotne zapisy w umowie
   • gwarancja minimum ….. miesięcy od daty wykonania (podana przez Oferenta jednak nie mniejsza niż 24 miesiące)
   • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
   • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
   • kosztorys inwestorski na projekt i poszczególne etapy robót
   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi :

   1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
   2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
   3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,
   4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki :

   1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. załączą referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez siebie zadań przy budowie sieci/przyłączy ciepłowniczych o średnicy min Dn65 o łącznej długości 250 mb.
   4. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
   5. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   6. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
   1. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

   Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium :

    

   • cena             – 90 %
    • liczona wg poniższego wzoru

   Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

   gdzie:

   Pc                     – punkty w kryterium cena,

   Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

   Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

   Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

    

   • okres udzielonej gwarancji – 10 %

   Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

   • liczona wg poniższego wzoru

   Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

   Pg                     – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

   Gmax                 – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

   Goferowana           – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

   Oferent, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

   • Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]
   • Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
   • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

   1. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 08.09.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2020, nie otwierać przed 08.09.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

    

   1. Termin i miejsce składania ofert :

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

    

   1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

   Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   1. Oświadczenie Oferenta

   Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

    

   1. Odrzucenie oferty

   W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który :

   1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
   2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
   3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
   1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

    

   1. Termin zakończenia postępowania : 09.2020 r.
   1. Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

    

   1. Osoby upoważnione do kontaktu :

   Grzegorz Zakrzewski    –           sprawy proceduralne    –           tel. 511 817 524

   Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne                   –           tel. 604 789 862

    

   1. Załączniki
   1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
   2. załącznik nr 2 – mapa z proponowanym przebiegiem przyłącza/czy
   3. OGŁOSZENIE  ZAPYTANIE OFERTOWE  nr sprawy CJ/15/2020 [PDF]
   4. OGŁOSZENIE  ZAPYTANIE OFERTOWE  nr sprawy CJ/15/2020 [DOC]
   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Jawor, dnia 17.09.2020 r. Nr sprawy: CJ/13/2020 Przedmiot zamówienia: ,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).” „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o., niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta: Investors TFI S.A. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa NIP: 1070001525 Uzasadnienie wyboru : Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert (najwyższa ilość punktów) określonych w zapytaniu ofertowym. Poniżej porównanie złożonych ofert :

   Nazwa firmy

   Ocena punktowa

   Investors TFI S.A.

   93,74

   Pekao TFI S.A.

   64,13

   BNP Paribas TFI S.A

   56,54

   TFI Allianz Polska S.A.

   44,48

   W wyniku przeprowadzonej analizy komisja przetargowa odrzuciła oferty od następujących oferentów z powodu braku obowiązkowych dokumentów, które powinna zawierać oferta: AXA TFI S.A., TFI PZU S.A., PKO TFI S.A., NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A. do pobrania:  Zawiadomienie o wyborze oferty PPK plik [PDF]  

   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

   CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o. w oparciu o pkt. 14 ogłoszenia na „Budowę przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, informuje o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyn.

   do pobrania:
   Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu[PDF]

   OGŁOSZENIE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   nr sprawy CJ/16/2020

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

   2. Tryb udzielenia zamówienia

   Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

   3. Nazwa przedmiotu zamówienia

   Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

   4.Opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego nr 1 przy
   ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze z rurociągów preizolowanych. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Proponowany przebieg trasy przyłącza przedstawiono w Załączniku
   nr 2.

   W szczególności należy wykonać:

   • dokumentację projektową przyłącza cieplnego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz jej uzgodnienie z właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz inwestorem budynku mieszkalnego,
   • uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
   • wykonanie robót ziemnych,
   • wykonanie wpięć nowych rurociągów do sieci istniejącej 2xDn300 w komorze K wraz z zaworami kulowymi odcinającymi,
   • montaż przyłącza cieplnego z rur preizolowanych 2xDn65/140 L= ok. 66m i 2xDn40/110 L = ok. 42 m /materiał wykonawcy/,
   • montaż rur osłonowych pod jezdnią ul. Jagiellończyka,
   • montaż trójników rozgałęźnych T 65/50/65 dla potrzeb cieplnych budynków nr 2 i 3, które zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej w latach późniejszych,
   • do uszczelnienia przejść rurociągów preizolowanych przez ściany fundamentowe budynku należy zastosować poza uszczelnieniem systemowym uszczelnienie typu WGC Integra,
   • przeprowadzenie badań spawów oraz szczelności ciepłociągów,
   • montaż złącz mufowych preizolowanych i wykonanie instalacji alarmowej,
   • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych i dokumentacji powykonawczej przyłącza,
   • odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,
   • odbiory prac zanikowych z udziałem Zamawiającego

   Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym
    i „Wytycznymi projektowania, wykonywania i odbioru” producenta systemu preizolowanego.

   Wykonawca ponosi koszty związane z koniecznością pozyskania wszelkich niezbędnych zgód
    i pozwoleń wynikających z przepisów prawa oraz w szczególności: koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.

   5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 12.2020 r.

    

   6. Istotne zapisy w umowie

   • gwarancja podana przez Oferenta w formularzu ofertowym (jednak nie mniejsza niż 24 miesiące)
   • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
   • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego

   7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

   1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
   2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
   3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,
   4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

   1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. załączą referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez siebie zadań przy budowie sieci/przyłączy ciepłowniczych o średnicy min Dn65 o łącznej długości 250 mb.
   4. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
   5. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   6. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.

   8. Kryteria wyboru (oceny) oferty:

   Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:

   • cena             – 90 %
    • liczona wg poniższego wzoru

   Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

   gdzie:

   Pc                     – punkty w kryterium cena,

   Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

   Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

   Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   • okres udzielonej gwarancji – 10 %

   Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

   • liczona wg poniższego wzoru

   Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

   Pg                     – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

   Gmax                 – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

   Goferowana           – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

   Oferent, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

   • Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]
   • Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
   • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

   9. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

   10. Termin i miejsce składania ofert

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

   Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   12. Oświadczenie Oferenta

   Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

   13. Odrzucenie oferty

   W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

   1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
   2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
   3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

   14. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

   15. Termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.

   16. Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

   17. Osoby upoważnione do kontaktu:

   Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

   Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne                   –           tel. 604 789 862

   18. Załączniki

   Ogłoszenie – zapytanie ofertowe WS

   załącznik nr 1 – formularz ofertowy

   Formularz oferty

   Oferta

   załącznik nr 2– schemat z proponowanym przebiegiem przyłącza

   OGŁOSZENIE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   nr sprawy CJ/17/2020

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   Nip: 695-13-96-354

   strona www: www.cieplo-jawor.pl

   e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl

   tel.: 76 870 40 33

   Osoby uprawnione do kontaktów:

   1. Kierownik
    projektu-Małgorzata Biegańska: mbieganska@cieplo-jawor.pl

   Tel.: 797 010 038

   2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

   „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

   Badanie sprawozdania finansowego ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
   Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego  powinno zostać sporządzone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

      Podstawowe wskaźniki finansowe
   Spółki:

   Zatrudnienie na 31.12.2019 r. – 24 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

   Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.12.2019 r:  9 351 564,39 zł

   Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2019 r.:                         395 528,48 zł

   Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2019 r.:             9 942 082,44 zł

   Suma aktywów na dzień 31.12.2019 r.:                                      14 397 909,46 zł

   Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

   Zatrudnienie na 31.08.2020 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

   Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.08.2020 r: 6 089 775,31 zł

   Zmiana stanu produktów na dzień 31.08.2020 r.:                         -329 545,64 zł

   Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.08.2020 r.:             5 558 317,21 zł

   Suma aktywów na dzień 31.08.2020 r.:                                       14 796
   744,20 zł

   Kapitał zakładowy:                                                                     
   10 650 000 zł

   Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku  badania sprawozdania finansowego.

   3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 7 kwietnia następnego roku po badanym roku obrotowym.

   4. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia do badania
   sprawozdań finansowych. Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć  w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia ofertę na przedmiot zamówienia.

   Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   Do oferty należy dołączyć   listę referencyjną z wyszczególnieniem doświadczeń w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o profilu ciepłowniczym. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

   5. Forma, termin oraz miejsce składania ofert

            Oferty należy złożyć do dnia 06 listopada 2020 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu  do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

   Dopuszcza się złożenie oferty:

   a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
   Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”. –  nr sprawy CJ/17/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data  i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   b) lub za pośrednictwem poczty
   elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości proszę
   napisać: „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”–  nr sprawy CJ/17/2020, nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.

   Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione  bez rozpatrzenia.

   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

   6.Otwarcie ofert i wybór Oferenta

   Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty  z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej 2 członków komisji przetargowej Zamawiającego. Wybór oferenta dokona Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa.

   Podpisanie umowy z wybraną firmą audytorską nastąpi w siedzibie Ciepło-Jawor Sp. z o.o. w Jaworze  ul. Stanisława Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

    

   7.Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

   8.Załączniki:

   – Ogłoszenie – zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2020 r

   – Załącznik nr 1

   – Załącznik nr 1

   – Zapytanie ofertowe CJ-17-2020 z dnia 28_09_2020 r

   OGŁOSZENIE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   nr sprawy CJ/18/2020

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

    

   1. Tryb udzielenia zamówienia

   Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

    

   1. Nazwa przedmiotu zamówienia

   Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze.

    

   1. Opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 zlokalizowanej na terenie Sz.P. nr 1 w Jaworze. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Przebieg trasy odcinka sieci przedstawiono w Załączniku nr 2.

   W szczególności należy wykonać:

    

   • Demontaż łupin kanału sieci na długości 25 mb,
   • Demontaż pokryw żelbetonowych kanału ułożonych na murze z bloczków betonowych na powierzchni ok. 5x6m,
   • Demontaż rurociągów ciepłowniczych z izolacją termiczną 2xDn200,
   • Zamurowanie dwóch otworów do niedemontowanego kanału cieplnego ( np. bloczkami betonowymi z demontażu) w celu zabezpieczenia przed ucieczką gruntu/podsypki do kanału ciepłowniczego,
   • Płyty żelbetonowe i łupiny kanału cieplnego, które nadają się do ponownego montażu (nie zostały uszkodzone w trakcie prac demontażowych) Wykonawca może przetransportować na plac byłej kotłowni przy ul. Krzywoustego lub je zutylizować,
   • Zdemontowane rurociągi ciepłownicze (bez izolacji termicznej) należy przetransportować na plac składowy jw.,
   • Wszystkie odpady powstałe w trakcie wykonywania prac Wykonawca podda utylizacji,
   • Powstały wykop w wyniku realizacji powyższych prac należy zasypać do wysokości 1m od ławy kanału ciepłowniczego i zagęścić mechanicznie do Is>=0,98. Zasypkę wykonać z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm.

   Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym.
   Wykonawca ponosi koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.

    

   1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.2020 r.

    

   1. Istotne zapisy w umowie
   • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
   • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

   1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
   2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji,
   3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

   1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
   4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
   1. Kryteria wyboru (oceny) oferty:

   Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:

    

   • cena             – 100 %
    • liczona wg poniższego wzoru

   Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

   gdzie:

   Pc                     – punkty w kryterium cena,

   Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

   Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

   Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

   1. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone
   w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

    

   1. Termin i miejsce składania ofert

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

    

   1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

   Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert.
   Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi
   w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   1. Oświadczenie Oferenta

   Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

    

   1. Odrzucenie oferty

   W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

   1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
   2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
   3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
   1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A
   w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

    

   1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.
   1. Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy
   ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

    

   1. Osoby upoważnione do kontaktu:

   Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

   Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne        –           tel. 604 789 862

    

   1. Załączniki
   1. załącznik nr 1 – schemat z trasą demontowanego odcinka sieci

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   1. Nr sprawy: CJ/16/2020
   2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

   Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1
   przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

               „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

   S-Z Instal Sebastian Zając, ul. Legnicka 19/8 w Lubinie

   Uzasadnienie wyboru:

               Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie wymagań i kryteriów  oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowy.

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]:

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze”  – nr sprawy CJ/18/2020

    

   DO POBRANIA: plik [PDF]

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Jawor, dnia 19.11.2020 r.
   Nr sprawy: CJ/17/2020
   „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

   „Ciepło- Jawor” Sp. z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa w postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez:

   Uzasadnienie wyboru:
   Rada Nadzorcza kierując się kryterium ceny oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych firm branży ciepłowniczej wybrała na posiedzeniu w dniu 16.11.2020 r. w/w ofertę.

   [pdf]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   [doc]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy CJ/21/2020

   1. Określenie Zamawiającego
    CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jaworstrona www : cieplo-jawor.pl
    e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

   1. Nazwa przedmiotu zamówienia Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.
   1. Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów preizolowanych wyspecyfikowanych poniżej celem budowy przyłącza preizolowanego od trójnika Dn65/50/40 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w budynku nr 2 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.
   1. Zakres dostawy :

   Lp.

   Wyszczególnienie elementów

   Jednostka miary

   Ilość (sztuk/kpl.)

   Oznaczenie katalogowe

   1

   Trójnik wznośny redukcyjny Dn50/40/40 (prawy) izolacja STANDARD

   szt.

   2

   TWR-50/40/40

   2

   Rura preizolowana DN50 (Ø60,3/140 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m

   szt.

   8

   R-50/125

   3

   Rura preizolowana DN40 (Ø 48,3/110 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m

   szt.

   4

   R-40/110

   4

   Kolano preizolowane DN50/125, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

   szt.

   4

   K-50/90

   5

   Kolano preizolowane DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

   szt.

   2

   K-40/90

   6

   Kolano preizolowane „wejściowe” (ramiona L=1,5m) DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

   szt.

   2

   K-40/90

   7

   Złącze termokurczliwe sieciowane dla rury DN50 w izolacji STANDARD

   kpl.

   18

   NTX-50/143

   8

   Złącze termokurczliwe sieciowane dla rury DN40 w izolacji STANDARD

   kpl.

   8

   NTX-40/129

   9

   Pierścień gumowy uszczelniający P-110

   szt.

   4

   P-110

   10

   Zakończenie izolacji, rękaw termokurczliwy (end-cap)

   szt.

   2

   E-110

   11

   Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

   szt.

   100


   12

   Wspornik instalacji alarmowej H – 19 mm

   szt.

   100


   13

   Taśma ostrzegawcza T-150   szer. 15 cm

   m

   200

   T-150

   14

   Mata (poduszka) kompensacyjna 1000x250x40

   szt.

   20

   PUR

   W wycenie należy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy : Jawor, ul. Jagiellończyka 3

   1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 01.02.2021 r.

    

   1. Istotne zapisy w umowie/zleceniu
   • gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
   • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
   • płatność za dostarczone materiały w PLN
   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

   Oferta musi zawierać :

   1. cenę netto za przedmiot zamówienia
   2. termin realizacji (dostawy)
   3. okres gwarancji
   4. ważność oferty
   1. Kryteria wyboru (oceny) oferty 

   Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferowana za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższego kryterium :

   • cena – 100 pkt
    • liczona wg poniższego wzoru

   Pc = (Cmin/Coferowana x 100) [punkty]

   gdzie:

   Pc – punkty w kryterium cena,
   Cmin – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,
   Coferowana – cena w ofercie ocenianej.

   Oferent/Dostawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci/Dostawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10

   i nie zawierające błędów.

   1. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 2 wg wykazu” – nr sprawy CJ/21/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 14.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 2 wg wykazu” – nr sprawy CJ/21/2020, nie otwierać przed 14.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

   1. Termin i miejsce składania ofert :

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

   1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta/Dostawcy

   Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta/Dostawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   1. Oświadczenie oferenta

   Składając ofertę Oferent/Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta/Dostawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent/Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

   1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

   1. Termin zakończenia postępowania : 18.01.2021 r.
   2. Osoby upoważnione do kontaktu :
    Grzegorz Zakrzewski – sprawy proceduralne – tel. 511 817 524

   Andrzej Piwko – sprawy techniczne  – tel. 604 789 862

   [PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych 

   [DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

   OGŁOSZENIE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   nr
   sprawy CJ/19/2020

    

   1. Określenie Zamawiającego
    CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

    

   1. Nazwa przedmiotu zamówieniaUsługa prania oraz naprawy odzieży roboczej

    

   1. Opis przedmiotu zamówienia

   Pranie i naprawa odzieży roboczej :

    

   – przewidywana roczna ilość i częstotliwość prania odzieży roboczej :

    

               Odzież letnia 1 kpl/m-c  12 miesięcy       192 szt. prań

               Odzież zimowa
   32 szt. prań

    

   Komplet odzieży roboczej letniej zawiera : koszulę , spodnie ogrodniczki, bluzę .

   Komplet odzieży roboczej zimowej zawiera : kurtkę i spodnie ocieplane .

    

   Rodzaj zabrudzeń : kurz ,miał węglowy, sporadycznie plamy oleju i smaru .

   1. Przedmiotem usługi jest wykonanie :

   – prania odzieży roboczej letniej i odzieży roboczej zimowej,

   – za usługę podstawową uznaje się : usuwanie plam, odbarwień wynikających z normalnego użytkowania odzieży oraz jej prania, nabicia nap, naprawę drobnych rozdarć – cerowanie maszynowe, szycie maszynowe po szwie do 15 cm, przyszywanie guzików,

   – odbiór odzieży do prania z ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 oraz jej transport do miejsca odbioru po jej wypraniu,

   – metkowanie (oznaczenia odzieży roboczej) celem jej jednoznacznego przyporządkowania do właściciela (pracownika) odzieży.

    

   5.
   Uwarunkowania organizacyjne usługi :

    

   – Zamawiający przygotuje do odbioru brudną odzież i zgłosi Wykonawcy (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) konieczność wykonania usługi, w której określi ilości kompletów brudnej odzieży.

   – Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

    

   1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 01.02.2021 – 31.12.2021 r.
   1. Istotne zapisy w umowie

   – podstawą wystawienia miesięcznej faktury za usługę stanowi protokół odbioru wypranej odzieży podpisany przez strony umowy,

   – kara za nieterminowe wykonanie – 10% miesięcznej wartości netto usługi,

   – kara za niewłaściwą jakość prania odzieży – 10% miesięcznej wartości netto usługi

   – umowa zostanie zawarta na 11 miesięcy.

   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Pranie i naprawa odzieży roboczej
   „ Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

   Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

   • posiadają doświadczenie w wykonywaniu
    tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
    wykonania zamówienia,
   • wykaże się co najmniej dwoma listami
    referencyjnymi na wykonanie podobnych zamówień,
   • oferta powinna zawierać kopię wypisu z
    KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP.

   9.
   Kryteria wyboru (oceny) oferty Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów :

    

   • cena – 100 %

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

    

   1. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ”Pranie i naprawa odzieży roboczej – nr sprawy CJ/19/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 15.01.2021 r. godz. 12:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Pranie i naprawa odzieży roboczej”nr sprawy CJ/19/2020, nie otwierać przed 15.01.2021 r. godz. 12:00

   Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

    

   1. Termin i miejsce składania ofert :

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

    

   1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

   Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego.
   Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   1. Oświadczenie oferenta

   Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy
   w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

    

   1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

    

   1. Załączniki

   załącznik nr 1 – formularz ofertowy
   [DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługi prania i naprawy odzieży roboczej

   [PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługi prania i naprawy odzieży roboczej

    

   OGŁOSZENIE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   nr sprawy CJ/20/2020

   1. Określenie Zamawiającego

   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

   strona www : www.cieplo-jawor.pl

   e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

   tel. 76 870 40 33

   1. Nazwa przedmiotu zamówienia

   Usługa czyszczenia kotłów po stronie spalin w roku 2021

    

   1. Opis przedmiotu zamówienia

   Czyszczenie kotłów WR 10 – 6 razy w roku,

   WR 5   – 2 razy w roku,

   WLM 5 – 2 razy w roku,

   zabudowanych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

    

   1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 01.02.2021 – 31.12.2021 r.
   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

   Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Czyszczenie kotłów po stronie spalin„. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

   1. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   2. wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi na wykonanie podobnych zamówień,
   3. oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP.
   4. Kryteria wyboru (oceny) oferty

   Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów :

   • cena – 80 %
    • liczona wg poniższego wzoru

   pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,8 [punkty]

   gdzie:

   Pc  – punkty w kryterium cena,

   Cmin  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

   Coferowana – cena w ofercie ocenianej.

   Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 80 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   • ilość godzin wyłączenia kotła z pracy produkcyjnej  – 20

   Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najkrótszy czas wyłączenia otrzyma największą ilość punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

   • Łączna ilość punktów: P = PC + Pt [punkty]
   • Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
   • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu wyłączenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wyłączenia.

   W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

   1. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ”Czyszczenie kotłów po stronie spalin – nr sprawy CJ/20/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 22.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Czyszczenie kotłów po stronie spalin ”nr sprawy CJ/20/2020, nie otwierać przed 22.01.2020 r. godz. 10:00.

   Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

   1. Termin i miejsce składania ofert :

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

   Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

   1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

   Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

    

   1. Oświadczenie oferenta

   Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

   1. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

   1. Termin zakończenia postępowania : 26.01.2021 r.
   1. Osoba upoważniona do kontaktu :

   Andrzej Piwko – tel. 604 789 862

   1. Załączniki

    a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy
   [DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe usługi czyszczenia kotłów

   [PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe usługi czyszczenia kotłów

   Przewiń do góry Skip to content