Zamówienia
przetargi

2020

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe

nr sprawy CJ/13/2020

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Kierownik projektu-Małgorzata Biegańska
mbieganska@cieplo-jawor.pl

Tel.: 797 010 038

Sekretariat- Justyna Alaba
jalaba@cieplo-jawor.pl

Tel.: 506 655 008

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

4. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.). Kod CPV: 66131100-8 nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Istotne warunki zamówienia:

A) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 • przeszkolenie około 24 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem

materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;

 • przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
 • inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

B)  Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wsparcie prawne przy rozwiazywaniu problemów interpretacyjnych,
 • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

C) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

 • dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 • platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego OPTIMA Comarch ERP XL;
 • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

Zamawiający, według stanu na dzień 30.06.2020 r. zatrudnia 22 pracowników + 1 zleceniobiorcę + 1 osoba na kontrakcie menadżerskim, o następującej strukturze wiekowej:

 • urodzonych w latach 1950-1964: 11 osób
 • urodzonych w latach 1965-1975: 7 osób
 • urodzonych w latach 1976-1986: 6 osoby

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • zawarcie umowy o zarzadzanie PPK w terminie do dnia  05.10.2020 r;
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 19.10.2020r;
 • zrealizowanie postanowień  zawartych w podpunkcie 4 A „Istotne warunki zamówienia” w terminie 14 dni od podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

O udzielenie zamówienia mogą, ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

 • posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

 • posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizacje przedmiotu zamówienia oraz zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w punkcie  „Kryteria oceny ofert”.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Umowę  może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

8. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
 • wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 • ofertę należy przygotować w języku polskim;
 • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty;
 • wszelkie poprawki w tekście oferty muszą  być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y);
 • zamawiający wymaga,  aby oferta zawierała co najmniej:

1)Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1

2)Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2

3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

4)Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

10. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć do dnia 01 września 2020 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy CJ/13/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 01.09.2020 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej  czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości  proszę napisać: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy CJ/13/2020,  nie otwierać przed 01.09.2020 r. godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według wyżej wymienionego wzoru oraz spełni wszystkie wymogi określone w przetargu zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

12. Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

13. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

14. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do 2 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności 5 pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta  nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

15. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy o zarządzaniu i prowadzeniu PPK.

Do pobrania:
Załącznik nr 1
– Załącznik nr 2

Ogłoszenie

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego składającego się z następujących etapów :

Etap I – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn65 długości ok. 70 mb od wpięcia w komorze do sieci tradycyjnej 2xDn300 (znajdującej się na działce nr 132/4) do trójnika Dn65/50/40 zlokalizowanego na działce nr 243/7 i od trójnika Dn65/50/40 przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 35 mb do budynku mieszkalnego nr 1,

Etap II – wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn50 o długości ok. 70 mb od trójnika Dn65/50/40 do trójnika Dn50/40/40, przyłącza preizolowanego 2xDn40 o długości ok. 10 mb od trójnika Dn50/40/40 do budynku nr 2,

Etap III wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDn40 długości ok. 65 mb od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3,

zlokalizowanych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

Podane długości poszczególnych przyłączy są orientacyjne, należy je zweryfikować podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia :

Etap I –            do 15.12.2020 r.

Etap II –          do 15.08.2021 r.

Etap III –         do 15.03.2022 r.

 

 1. Istotne zapisy w umowie
 • gwarancja minimum ….. miesięcy od daty wykonania (podana przez Oferenta jednak nie mniejsza niż 24 miesiące)
 • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
 • kosztorys inwestorski na projekt i poszczególne etapy robót
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi :

 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
 3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,
 4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki :

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. załączą referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez siebie zadań przy budowie sieci/przyłączy ciepłowniczych o średnicy min Dn65 o łącznej długości 250 mb.
 4. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 5. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 6. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium :

 

 • cena             – 90 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                     – punkty w kryterium cena,

Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

 

 • okres udzielonej gwarancji – 10 %

Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 • liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                     – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                 – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana           – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

 • Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]
 • Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 08.09.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2020, nie otwierać przed 08.09.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który :

 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Termin zakończenia postępowania : 09.2020 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski    –           sprawy proceduralne    –           tel. 511 817 524

Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne                   –           tel. 604 789 862

 

 1. Załączniki
 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. załącznik nr 2 – mapa z proponowanym przebiegiem przyłącza/czy
 3. OGŁOSZENIE  ZAPYTANIE OFERTOWE  nr sprawy CJ/15/2020 [PDF]
 4. OGŁOSZENIE  ZAPYTANIE OFERTOWE  nr sprawy CJ/15/2020 [DOC]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Jawor, dnia 17.09.2020 r.

Nr sprawy: CJ/13/2020
Przedmiot zamówienia:

,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).”
„Ciepło-Jawor” Spółka z o.o., niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP: 1070001525

Uzasadnienie wyboru :
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert (najwyższa ilość punktów) określonych w zapytaniu ofertowym.

Poniżej porównanie złożonych ofert :

Nazwa firmy

Ocena punktowa

Investors TFI S.A.

93,74

Pekao TFI S.A.

64,13

BNP Paribas TFI S.A

56,54

TFI Allianz Polska S.A.

44,48

 

W wyniku przeprowadzonej analizy komisja przetargowa odrzuciła oferty od następujących oferentów z powodu braku obowiązkowych dokumentów, które powinna zawierać oferta: AXA TFI S.A., TFI PZU S.A., PKO TFI S.A., NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.

do pobrania:  Zawiadomienie o wyborze oferty PPK
plik [PDF]


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o. w oparciu o pkt. 14 ogłoszenia na „Budowę przyłącza preizolowanego 2xDn65/2xDn40 do budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, informuje o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyn.

do pobrania:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu[PDF]

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/16/2020

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

3. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

4.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego nr 1 przy
ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze z rurociągów preizolowanych. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Proponowany przebieg trasy przyłącza przedstawiono w Załączniku
nr 2.

W szczególności należy wykonać:

 • dokumentację projektową przyłącza cieplnego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz jej uzgodnienie z właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz inwestorem budynku mieszkalnego,
 • uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie wpięć nowych rurociągów do sieci istniejącej 2xDn300 w komorze K wraz z zaworami kulowymi odcinającymi,
 • montaż przyłącza cieplnego z rur preizolowanych 2xDn65/140 L= ok. 66m i 2xDn40/110 L = ok. 42 m /materiał wykonawcy/,
 • montaż rur osłonowych pod jezdnią ul. Jagiellończyka,
 • montaż trójników rozgałęźnych T 65/50/65 dla potrzeb cieplnych budynków nr 2 i 3, które zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej w latach późniejszych,
 • do uszczelnienia przejść rurociągów preizolowanych przez ściany fundamentowe budynku należy zastosować poza uszczelnieniem systemowym uszczelnienie typu WGC Integra,
 • przeprowadzenie badań spawów oraz szczelności ciepłociągów,
 • montaż złącz mufowych preizolowanych i wykonanie instalacji alarmowej,
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych i dokumentacji powykonawczej przyłącza,
 • odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,
 • odbiory prac zanikowych z udziałem Zamawiającego

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym
 i „Wytycznymi projektowania, wykonywania i odbioru” producenta systemu preizolowanego.

Wykonawca ponosi koszty związane z koniecznością pozyskania wszelkich niezbędnych zgód
 i pozwoleń wynikających z przepisów prawa oraz w szczególności: koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 12.2020 r.

 

6. Istotne zapisy w umowie

 • gwarancja podana przez Oferenta w formularzu ofertowym (jednak nie mniejsza niż 24 miesiące)
 • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
 3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,
 4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. załączą referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez siebie zadań przy budowie sieci/przyłączy ciepłowniczych o średnicy min Dn65 o łącznej długości 250 mb.
 4. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 5. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 6. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.

8. Kryteria wyboru (oceny) oferty:

Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:

 • cena             – 90 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                     – punkty w kryterium cena,

Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

 • okres udzielonej gwarancji – 10 %

Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 • liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                     – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                 – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana           – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

 • Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]
 • Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

9. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

12. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

14. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

15. Termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.

16. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

17. Osoby upoważnione do kontaktu:

Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne                   –           tel. 604 789 862

18. Załączniki

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe WS

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Formularz oferty

Oferta

załącznik nr 2– schemat z proponowanym przebiegiem przyłącza

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/17/2020

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Nip: 695-13-96-354

strona www: www.cieplo-jawor.pl

e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl

tel.: 76 870 40 33

Osoby uprawnione do kontaktów:

 1. Kierownik
  projektu-Małgorzata Biegańska: mbieganska@cieplo-jawor.pl

Tel.: 797 010 038

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

Badanie sprawozdania finansowego ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego  powinno zostać sporządzone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

   Podstawowe wskaźniki finansowe
Spółki:

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. – 24 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.12.2019 r:  9 351 564,39 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2019 r.:                         395 528,48 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2019 r.:             9 942 082,44 zł

Suma aktywów na dzień 31.12.2019 r.:                                      14 397 909,46 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Zatrudnienie na 31.08.2020 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.08.2020 r: 6 089 775,31 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.08.2020 r.:                         -329 545,64 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.08.2020 r.:             5 558 317,21 zł

Suma aktywów na dzień 31.08.2020 r.:                                       14 796
744,20 zł

Kapitał zakładowy:                                                                     
10 650 000 zł

Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku  badania sprawozdania finansowego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 7 kwietnia następnego roku po badanym roku obrotowym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia do badania
sprawozdań finansowych. Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć  w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia ofertę na przedmiot zamówienia.

Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć   listę referencyjną z wyszczególnieniem doświadczeń w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o profilu ciepłowniczym. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

5. Forma, termin oraz miejsce składania ofert

         Oferty należy złożyć do dnia 06 listopada 2020 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu  do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”. –  nr sprawy CJ/17/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data  i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

b) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości proszę
napisać: „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”–  nr sprawy CJ/17/2020, nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione  bez rozpatrzenia.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

6.Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty  z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej 2 członków komisji przetargowej Zamawiającego. Wybór oferenta dokona Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa.

Podpisanie umowy z wybraną firmą audytorską nastąpi w siedzibie Ciepło-Jawor Sp. z o.o. w Jaworze  ul. Stanisława Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7.Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

8.Załączniki:

– Ogłoszenie – zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2020 r

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 1

– Zapytanie ofertowe CJ-17-2020 z dnia 28_09_2020 r

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/18/2020

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 zlokalizowanej na terenie Sz.P. nr 1 w Jaworze. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Przebieg trasy odcinka sieci przedstawiono w Załączniku nr 2.

W szczególności należy wykonać:

 

 • Demontaż łupin kanału sieci na długości 25 mb,
 • Demontaż pokryw żelbetonowych kanału ułożonych na murze z bloczków betonowych na powierzchni ok. 5x6m,
 • Demontaż rurociągów ciepłowniczych z izolacją termiczną 2xDn200,
 • Zamurowanie dwóch otworów do niedemontowanego kanału cieplnego ( np. bloczkami betonowymi z demontażu) w celu zabezpieczenia przed ucieczką gruntu/podsypki do kanału ciepłowniczego,
 • Płyty żelbetonowe i łupiny kanału cieplnego, które nadają się do ponownego montażu (nie zostały uszkodzone w trakcie prac demontażowych) Wykonawca może przetransportować na plac byłej kotłowni przy ul. Krzywoustego lub je zutylizować,
 • Zdemontowane rurociągi ciepłownicze (bez izolacji termicznej) należy przetransportować na plac składowy jw.,
 • Wszystkie odpady powstałe w trakcie wykonywania prac Wykonawca podda utylizacji,
 • Powstały wykop w wyniku realizacji powyższych prac należy zasypać do wysokości 1m od ławy kanału ciepłowniczego i zagęścić mechanicznie do Is>=0,98. Zasypkę wykonać z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym.
Wykonawca ponosi koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.

 

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.2020 r.

 

 1. Istotne zapisy w umowie
 • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji,
 3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty:

Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:

 

 • cena             – 100 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                     – punkty w kryterium cena,

Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone
w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert.
Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi
w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A
w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne        –           tel. 604 789 862

 

 1. Załączniki
 1. załącznik nr 1 – schemat z trasą demontowanego odcinka sieci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Nr sprawy: CJ/16/2020
 2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1
przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

            „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

S-Z Instal Sebastian Zając, ul. Legnicka 19/8 w Lubinie

Uzasadnienie wyboru:

            Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie wymagań i kryteriów  oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze”  – nr sprawy CJ/18/2020

 

DO POBRANIA: plik [PDF]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jawor, dnia 19.11.2020 r.
Nr sprawy: CJ/17/2020
„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

„Ciepło- Jawor” Sp. z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa w postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez:

Uzasadnienie wyboru:
Rada Nadzorcza kierując się kryterium ceny oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych firm branży ciepłowniczej wybrała na posiedzeniu w dniu 16.11.2020 r. w/w ofertę.

[pdf]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
[doc]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przewiń do góry Skip to content