Przetargi zakończone 2021

2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”, dotyczącej przedmiotu zamówienia : “Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40/2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 16 w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2021 [PDF]: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(2)

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/8/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

3. Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów preizolowanych wyspecyfikowanych poniżej celem budowy przyłącza preizolowanego od trójnika 50/40/40 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

4. Zakres dostawy :

Lp.

Wyszczególnienie elementów

Jednostka miary

Ilość (sztuk/kpl.)

Oznaczenie katalogowe

1

Rura preizolowana DN40 (Ø 48,3/110 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m

szt.

14

R-40/110

2

Kolano preizolowane DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

8

K-40/90

3

Kolano preizolowane „wejściowe” (ramiona L=1,5m) DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

2

K-40/90

4

Złącze termokurczliwe sieciowane dla rury DN40 w izolacji STANDARD

kpl.

28

NTX-40/110

5

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

6

Pierścień gumowy uszczelniający P-110

szt.

4

P-110

7

Zakończenie izolacji, rękaw termokurczliwy (end-cap)

szt.

2

E-110

8

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

9

Wspornik instalacji alarmowej H – 19 mm

szt.

100

 

10

Taśma ostrzegawcza T-150    szer. 15 cm

m

200

T-150

11

Mata (poduszka) kompensacyjna 1000x250x40

szt.

26

 

W wycenie należy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy : Jawor, ul. Jagiellończyka 3

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 11.06.2021 r.

6. Istotne zapisy w umowie/zleceniu

 • gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
 • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za dostarczone materiały w PLN

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

Oferta musi zawierać :

 1. cenę netto za przedmiot zamówienia
 2. termin realizacji (dostawy)
 3. okres gwarancji
 4. ważność oferty

8. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferowana za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższego kryterium :

 • cena                                               – 100 pkt
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100)  [punkty]

gdzie:

Pc              – punkty w kryterium cena,

Cmin                       – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana    – cena w ofercie ocenianej.

Oferent/Dostawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci/Dostawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

9. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta/Dostawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta/Dostawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Oferent/Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta/Dostawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent/Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy/zlecenia nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14. Termin zakończenia postępowania :  15.06.2021 r.

15. Osoba upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski -sprawy proceduralne, techniczne -tel. 511 817 524

[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

[PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/11/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej
mocy w paliwie do wartości 20 MW

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Ciepło-Jawor spółka z o.o. jest operatorem systemu cieplnego miasta Jawor. Ciepło dla potrzeb mieszkańców wytwarzane jest z miału węgla kamiennego w ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

Moc zamówiona przez odbiorców ciepła nie przekracza 22 MW, jednakże rzeczywista maksymalna moc dobowa w ostatnich latach wynosi 16-18 MW.

Poniżej zestawienie podstawowych danych jednostek kotłowych zainstalowanych w ciepłowni przy
ul. Kuzienniczej 4:

Dane kotłów wg książek rewizji UDT
                   
Nr kotła Typ – wersja Rok budowy Nr fabryczny Nr ew. UDT Producent Modernizacje kotłów Pow. ogrz. [m2] Moc nom. [MW]
Rok Zakres
1 WR 5 – 022 1980 1040323 2228000093 SEFAKO Sędziszów brak brak 490 8,3
2 WLM 5 1966 25149 2228000005 Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów brak brak 298,6 5
3 WR10 – 011 1976 1031073 2228001948 SEFAKO Sędziszów 2010 budowa ekonomizera o mocy 800 kW 847 11,6
4 WR10 – 011 1975 111 2228002234 SEFAKO/Modern&Kotły 2018 kapitalny remont – WR-8M 538 10
                Razem       34,90   

Uwaga: Zleceniodawca nie dysponuje kompletem dokumentacji koncesyjnej jednostek kotłowych i nie posiada danych dotyczących ich sprawności przy mocy nominalnej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciepłowni polegająca na obniżeniu mocy istniejących jednostek kotłowych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze do łącznej wartości mocy w paliwie umożliwiającej Spółce wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS.

Oferent wykona w szczególności prace:

 1. wykonanie koncepcji wyjścia z systemu ETS dla spółki
 2. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i URE

oraz po uzgodnieniach koncepcji z URE wykona zgodnie z koncepcją:

 1. opracowanie i uzgodnienie z UDT projektów zmian systemu blokad i AKPiA poszczególnych jednostek kotłowych w ciepłowni
 2. montaż i wykonanie zmian w instalacjach automatyki istniejących kotłów
 3. dokonanie odbiorów zmodernizowanych jednostek kotłowych przez UDT
 4. opracowanie wniosków o wydanie nowych decyzji: na emisję gazów cieplarnianych oraz dokonanie zmian w KOBIZE i w przypadku konieczności na emisję zanieczyszczeń do powietrza
 1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022 r. (rozumiany, jako data otrzymania protokołu UDT dopuszczającego ostatni zmodernizowany kocioł do ruchu)
 1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie:
 • do umowy zostanie wpisany termin wykonania przedmiotu umowy zgodny z ofertą Wykonawcy
 • za skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości netto 1 000 PLN za każdy dzień skrócenia terminu, o którym mowa powyżej
 • gwarancja na roboty budowlano-montażowe min. 24 m-c
 • gwarancja na zastosowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta (min 12 m-c)
 • kara za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określona w pkt 4 w wysokości
  0,5 % kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy liczona za każdy dzień opóźnienia
 • w przypadku nie zatwierdzenia koncepcji przez URE umowa o realizację przedmiotu zamówienia zostaje automatycznie rozwiązana przez strony umowy za obopólną zgodą
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 spełniającą następujące wymogi:

a. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień, dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do jego wykonania,

b. wykaże się, co najmniej dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,

c. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG), kopię dokumentu nadania NIP,

 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów:

 • cena – 80 %

liczona wg poniższego wzoru:

Pc = (Cmin/Coferowana x 80) [punkty]

gdzie:

Pc                – punkty w kryterium cena,

Cmin             – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      – cena w ofercie ocenianej.

 • skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %

liczone wg poniższego wzoru:

Ps = (Soferowana/ Smax x 20) [punkty]

gdzie:

Ps                – punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia,

Smax             – maksymalny czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 ze wszystkich ważnych ofert,

Soferowana      – czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 w ofercie ocenianej.

 • Suma przyznanych punktów

liczona wg poniższego wzoru;

P = Pc + Ps

Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10
i nie zawierające błędów.

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Wartość netto w zł
 • Wartość brutto z VAT w zł
 • Czas skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w pkt 4
 • Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano montażowe i zastosowane urządzenia
 • Załączniki określone w pkt 6
 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.07.2021 r.
o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

a. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c. złożył ofertę po terminie składania ofert.

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 26.07.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Grzegorz Zakrzewski    – tel. 511 817 524

Wiesław Sowa              – tel. 510 345 184

[pdf]: Zapytanie ofertowe

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/17/2021

 1. Zamawiający: CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor,
  strona www: cieplo-jawor.pl
  e-mail: biuro@cieplo-jawor.pl
  tel.: 76 870 40 33
 2. Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)
 3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 4. Nazwa przedmiot zamówienia:

Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa składowania miału węgla kamiennego:

Polega na cyklicznym składowaniu miału węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie miału węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).

Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 300 Mg miału węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg, przy czym specyfika pracy kotłowni kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na III kw. i IV kw. roku przypada większość dostaw węgla.

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości miału węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału.

Usługa nawęglania kotłowni:

Polega na codziennym przywiezieniu miału węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni. Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi
od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.

Usługa składowania żużla:

Polega na takim składowaniu żużla na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie okresowo wykonywał załadunek żużla na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużla wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).

Wymiary i schemat składu opału i żużla określono w Załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 • Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg] – 100 %

liczona wg wzoru:

gdzie:

Cj – Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg]

Cr – roczna cena netto usługi w [zł]

M – średnioroczne zużycie miału węglowego w [Mg], M = 11 000 Mg

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) w szczególności:
  a) aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji
  b) oświadczenie o akceptacji zapisów „Projektu Umowy”
  c) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisała osoba nie upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa
 2. Okres związania ofertą: 30 dni.
 3. Istotne zapisy w umowie:

– rozliczenia za usługę będą odbywać się w okresach miesięcznych

– podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne miału węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT

 1. Sposób przygotowania oferty;

W ofercie należy określić:

a) Jednostkową cenę netto usługi …………………. zł/tonę

b) Cenę jednostkową netto sprzętu za prace dodatkowe ……………. zł/moto-g

 

 1. Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/17/2021”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem,
o którym mowa w pkt 12 w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO – JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl , wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert
nr – CJ/17/2021, nie otwierać przed: terminem
, o którym mowa w pkt 12”
. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału
i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2021 roku do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Załączniki:

– Schemat składu opału i żużla – Załącznik nr 1

-Wzór umowy – Załącznik nr 2

Ogłoszenie CJ_17_2021 wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zamówieniu CJ_17_2021

 

 

Jawor, 15.12.2021r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/10/2021

 

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Ciepło-Jawor spółka z o.o. jest operatorem systemu cieplnego miasta Jawor. Ciepło dla potrzeb mieszkańców wytwarzane jest z miału węgla kamiennego w ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

Moc zamówiona przez odbiorców ciepła nie przekracza 22 MW, jednakże rzeczywista maksymalna moc dobowa w ostatnich latach wynosi 14-16 MW.

Poniżej zestawienie podstawowych danych jednostek kotłowych zainstalowanych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4:

Dane kotłów wg książek rewizji UDT
          
Nr kotłaTyp – wersjaRok budowyNr fabrycznyNr ew. UDTProducentModernizacje kotłówPow. ogrz. [m2]Moc nom. [MW]
RokZakres
1WR 5 – 022198010403232228000093SEFAKO Sędziszówbrakbrak4908,3
2WLM 51966251492228000005Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłówbrakbrak298,65
3WR10 – 011197610310732228001948SEFAKO Sędziszów2010budowa ekonomizera o mocy 800 kW84711,6
4WR10 – 01119751112228002234SEFAKO/Modern&Kotły2018kapitalny remont – WR-8M53810
        Razem 34,90

 

Uwaga: Zleceniodawca nie dysponuje kompletem dokumentacji koncesyjnej jednostek kotłowych i nie posiada danych dotyczących ich sprawności przy mocy nominalnej

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciepłowni polegająca na obniżeniu mocy istniejących jednostek kotłowych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze do łącznej wartości mocy w paliwie umożliwiającej Spółce wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS, z jednoczesnym zapewnieniem zamówionej mocy min. 22 MW.

Oferent wykona w szczególności prace:

 1. wykonanie koncepcji wyjścia z systemu ETS dla spółki
 2. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i URE

oraz po uzgodnieniach koncepcji z URE wykonanie zgodnie z koncepcją:

 1. opracowanie i uzgodnienie z UDT projektów zmian systemu blokad i AKPiA poszczególnych jednostek kotłowych w ciepłowni
 2. montaż i wykonanie zmian w instalacjach automatyki istniejących kotłów
 3. dokonanie odbiorów zmodernizowanych jednostek kotłowych przez UDT
 4. opracowanie wniosków o wydanie nowych decyzji na emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję gazów cieplarnianych oraz dokonanie zmian w KOBIZE

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.10.2021 r. (rozumiany, jako data otrzymania protokołu UDT dopuszczającego ostatni zmodernizowany kocioł do ruchu)

 

 1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie:

 

 • gwarancja na roboty budowlano-montażowe min. 24 m-c
 • gwarancja na zastosowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta (min 12 m-c)
 • kara za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określona w pkt 4 w wysokości 1% kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy liczona za każdy dzień opóźnienia
 • w przypadku nie zatwierdzenia koncepcji przez URE umowa o realizację przedmiotu zamówienia zostaje automatycznie rozwiązana przez strony umowy za obopólną zgodą

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

 

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 spełniającą następujące wymogi:

 

a) posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień, dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do jego wykonania,

b) wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,

c) do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG), kopię dokumentu nadania NIP,

 

 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów:

 

 • cena – 90 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 90) [punkty]

gdzie:

Pc – punkty w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana – cena w ofercie ocenianej.

 

 • Skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Ps = (Soferowana/ Smax x 10) [punkty]

gdzie:

Ps – punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia,

Smax – maksymalny czas skrócenia (nie więcej niż 30 dni) terminu określonego w pkt 4 ze wszystkich ważnych ofert,

Soferowana – czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 w ofercie ocenianej.

 

 • Suma przyznanych punktów:
  • liczona wg poniższego wzoru

 

P = Pc + Ps

 

Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

 

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Wartość netto w zł
 • Wartość brutto z VAT w zł
 • Czas skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w pkt 4
 • Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano montażowe i zastosowane urządzenia
 • Załączniki określone w pkt 6

 

 1. Forma składania ofert

 

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej” – nr sprawy CJ/10/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 21.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej” – nr sprawy CJ/10/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 21.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 21.06.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

a) złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

 

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania : 25.06.2021 r.

 

 1. Informacje dotyczące RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 

 1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

 

Grzegorz Zakrzewski – tel. 511 817 524

[pdf]:Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.06.2021 r.

[doc]: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.06.2021 r.

Sprostowanie do ogłoszenia CJ102021 PILNE

 

Pieczęć Zamawiającego Jawor, dnia 04.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
nr sprawy CJ/6/2021

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor
strona www : www.cieplo-jawor.pl
e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl
tel. 76 870 40 33

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu technicznego wykonawczego przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40 do budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego wykonawczego przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40 od trójnika preizolowanego TWR-50/40/40 do pomieszczenia węzła w budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka (w załączeniu mapa zagospodarowania terenu).
Projekt winien być wykonany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi projektowania dla sieci i instalacji ciepłowniczych w spółce Ciepło-Jawor” i „Wytycznymi projektowania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych” dla systemu ZPU Międzyrzecz lub równoważnego przyjętego w PB przez projektanta.

W szczególności projekt powinien zawierać :

– zgodę właściciela działki (którym jest MODERN-BUD) na umiejscowienie przyłącza cieplnego,
– profil podłużny przyłącza,
– schemat montażowy przyłącza,
– schemat montażowy systemu alarmowego,
– rozwiązania zastosowane przy przejściach przez ścianę budynku i posadzkę pomieszczenia węzła,
– opis przyjętej metody kompensacji wydłużeń termicznych,
– sposób ułożenia mat kompensacyjnych,
– rozwiązania odwodnień i odpowietrzeń rurociągów,
– zestawienie materiałów preizolowanych,
– sposób zagospodarowywania odpadów powstałych podczas budowy sieci,
Przed złożeniem projektu we właściwym organie Starostwa projekt wymaga uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

4. Wadium : nie jest wymagane.

5. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (netto), gdzie

– cena (netto) udział – 100 %
– liczona wg poniższego wzoru
Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 1 [punkty]
gdzie:
Pc – punkty w kryterium cena (netto),
Cmin – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,
Coferowana – cena (netto) w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2021 r.

7. Istotne zapisy w umowie

– wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia
– kara w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:
a. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
b. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
c. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
f. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia.
g. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG)

9. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wykonanie projektu technicznego wykonawczego przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40 do budynku nr 3 przy ul. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/6/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 16.03.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Wykonanie projektu technicznego wykonawczego przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40 do budynku nr 3 przy ul. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/6/2021, nie otwierać przed 16.03.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).
Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 16.03.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
a) złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

14. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 17.03.2021 r.

15. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

16. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

17. Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski – sprawy proceduralne i techniczne – tel. 511 817 524

18. Załączniki

a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy
b) załącznik nr 2 – mapa zagospodarowania terenu

a) [PDF]: załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b) [PDF]: załącznik nr 2 – mapa zagospodarowania terenu

[DOC]: Ogłoszenie o zamówieniu

[PDF]: Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/1/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t

         z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

 

 1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 20.01.2021 – 29.01.2021 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)„. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

 1. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG.
 3. Kryteria wyboru (oceny) oferty : cena oraz termin wykonania usługi
 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wykonania usługi.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ” Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze – nr sprawy CJ/1/2020”, z dopiskiem nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych w ilości 500t nr sprawy CJ/1/2020, nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00.”

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Termin zakończenia postępowania : 20.01.2021 r.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu :

Andrzej Piwko – tel. 604 789 862

 1. Załączniki

 

[PDF]: Ogłoszenie – odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych
[DOC]: Ogłoszenie-zapytanie ofertowe odbiór transport i utylizacj aodpadow paleniskowych 500t

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/3/2021
 1. Określenie Zamawiającego
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33
 1. Nazwa przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych : I etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika Dn65/50/40 do budynku mieszkalnego nr 2. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1 (wyciąg z dokumentacji technicznej), II etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1a (wyciąg z dokumentacji technicznej) Zakres prac ziemnych koniecznych do wykonania, a związanych z wykonaniem przyłącza zarówno do budynku nr 2 jak do budynku nr 3 :
 • wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy przebiegu przyłącza cieplnego preizolowanego wg dokumentacji technicznej (PT udostępnia Zamawiający),
 • demontaż płyt drogowych kolidujących z wytyczoną trasą przyłącza,
 • wykonanie wykopów pod położenie przyłącza (głębokość, szerokość, spadek wykopu jest określony w projekcie budowlanym)
 • zakup i dostarczenie na plac budowy piasku do podsypki i zasypki wykonanego przyłącza preizolowanego,
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (wraz z lokalizacją spoin),
 • wykonanie podsypki i zasypki przyłącza wraz z zagęszczeniem,
 • wykonanie zasypki przyłącza gruntem rodzimym jego zagęszczenie, wywóz nadmiaru ziemi, utylizacja odpadów,
 • wykonanie badań z zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez kierownika budowy,
 • zgłoszenie naniesionego przyłącza do zasobu map w Starostwie Powiatowym w Jaworze,
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego (protokół przekazania/odbioru podpisany przez Wykonawcę i Kierownika Budowy),
 • UWAGA: prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, PB i „Warunkami wykonywania i odbioru prac producenta systemu rur preizolowanych”
 1. Termin realizacji zamówienia:
Etap I (którego wykonanie podzielone jest na dwie części) : – pierwsza część : od istniejącego trójnika Dn65/50/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-65/50/40) do pierwszego kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) za projektowaną drogą wjazdową :
 • rozpoczęcie prac – 22.02.2021 r.
 • zakończenie prac – 05.03.2021 r.
– druga część – od kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) do pomieszczenia węzła w budynku nr 2 :
 • rozpoczęcie prac – 15.04.2021 r.
 • zakończenie prac – 15.05.2021 r.
Etap II od istniejącego trójnika Dn50/40/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-50/40/40) do pomieszczenia węzła w budynku nr 3
 • rozpoczęcie prac – 22.08.2021 r.
 • zakończenie prac – 25.09.2021 r.
 1. Istotne zapisy w umowie
 • wynagrodzenie Oferenta zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą długość wykonanego wykopu pod przyłącze i ceny jednostkowej określonej w ofercie przez Oferenta.
 • koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy pokrywa Oferent
 • koszty pomiarów i wykonania mapy powykonawczej geodezyjnej pokrywa Oferent
 • w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania prac Oferent wykonuje jego naprawy własnym staraniem i na swój koszt,
 • kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Oferenta.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:
 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa za przedmiot zamówienia (zł/mb). Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów liczonych na podstawie poniższego kryterium:
 • cena – 100 %
  • liczona wg poniższego wzoru
Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 1 [punkty] gdzie: Pc – punkty w kryterium cena, Cmin – najniższa cena jednostkowa (zł/mb) ze wszystkich ważnych ofert, Coferowana – cena jednostkowa (zł/mb) w ofercie ocenianej. Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.
 1. Forma składania ofert
Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/3/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021, nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
 1. Termin i miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.
 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy
Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.02.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
 1. Oświadczenie oferenta
Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.
 1. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 02.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.
 1. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Osoby upoważnione do kontaktu :
Grzegorz Zakrzewski – sprawy proceduralne i techniczne – tel. 511 817 524
 1. Załączniki
[doc]: Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]: Ogłoszenie o zamówieniu załącznik nr 1 – zaprojektowana trasa przyłącza załącznik nr 1a – przypuszczalna (planowana) trasa przyłącza załącznik nr 2 – druk, formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/4/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Kapitał zakładowy: 10 650 000 zł w całości wpłacony; NIP 695-139-63-54; REGON 390763879

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania przez „Ciepło- Jawor ” Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, wg „Założeń do projektu budowlanego ” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

Projekt budowlany nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie w szczególności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to wynikało ze specyfiki zaproponowanych rozwiązań, a opis zaproponowanych rozwiązań dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia musi uwzględniać możliwość dopuszczenia rozwiązań równoważnych z opisanymi. Przy czym należy wskazać, na czym polega równoważność (opisać parametry brane pod uwagę przy uwzględnieniu równoznaczności).

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  a)      Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego: 04.06.2021 r.

  b)      Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: 06.08.2021 r.

    

   1. Istotne zapisy w umowie:

   Wzór umowy zawarty w Załączniku nr 2 – wymagane zaparafowanie stron wzoru umowy przez Oferenta

   1. Warunki wymagane od Wykonawców oraz sposób ich potwierdzenia

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jeden projekt budowlany instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe dla ciepłowni zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. Wykonawca wypełnia Załącznik nr 4 i dołącza referencje.
   2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

   O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca dostarcza zaświadczenie z właściwego organu.
   2. w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.
   3. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub wnieśli wadium nieprawidłowo.

   Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferta wspólna)

    

   W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

   1. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
   2. podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę,
   3. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
   4. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    

   Udział podwykonawców

   Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców.

   1. Udzielanie wyjaśnień i zmiana zapytania ofertowego

   Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres jalaba@cieplo-jawor.pl w terminie do 26.02.2021  r. do godz.15:00.

   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza odwrotnie fakt otrzymania korespondencji przesłanej pisemnie lub e-mailem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

   W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje podane na otwarciu ofert.

   W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

   Ogłoszenie o zamówieniu może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

   Treść pytań Wykonawców dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informacja o zmianie terminu z opisem dokonanych zmian zostaną upublicznione w taki sposób, w jaki zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu.

   1. Opis przygotowania oferty

   Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia „Formularzu Oferty”.

   Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami ogłoszenia. „Formularz Oferty ” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

   W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”.

   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

   Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim.

   Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Ofertę można zmienić lub wycofać tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

   Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dni robocze w godzinach od 8: 00 do 14:00. Przyjazd należy uzgodnić pisemnie lub drogą elektroniczną.

   1. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty
   1. wypełniony i podpisany „Formularz Oferty” (Załącznik nr 2),
   2. pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
   3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4),
   5. referencje” lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienione jw. w wykazie usługi (z opisem, terminem) i potwierdzające, że na podstawie opracowania dokumentacyjnego Wykonawcy, Inwestor uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
   6. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych do prawidłowego wykonania zamówienia. Należy sporządzić wykaz osób z opisem uprawnień budowlanych,
   7. dowód wniesienia wadium.
   1. Opis sposobu obliczania ceny

   Cena powinna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia. Cena oferty powinna być przedstawiona jak w formularzu „Oferta” tj. w postaci brutto = netto + VAT (obowiązujący na dzień składania ofert) do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Wadium

   Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

   Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach:

   1. pieniądzu
   2. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych
   3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

   Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: 94203000451110000003938650 – BGŻ S.A. z zaznaczeniem, że dotyczy złożenia wadium w postępowaniu na: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”.

   Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

   W przypadku złożenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych w ogłoszeniu – oryginał należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w terminie przed otwarciem ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

   Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych poniżej:

   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1. odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
   2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

   Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu postępowania.

   1. Termin związania ofertą

   Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

   1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

   Ofertę w podwójnej, zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, do dnia 05.03.2021 r. godz. 15: 00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl. Sekretariat czynny w dni robocze od 07: 00 do 15:00. Opakowanie zewnętrzne, powinno być zaadresowane do Zamawiającego: CIEPŁO –JAWOR Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2 A, 59- 400 Jawor oraz oznakowane następująco: „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”. Nie otwierać przed dniem 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 „. Opakowanie wewnętrzne z ofertą winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

   Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 w siedzibie Zamawiającego.

   Na otwarciu ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę ofertową brutto.

   1. Kryteria oceny ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta posiada najniższą cenę i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu

   1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
   1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zamówienie. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać nazwę wybranego wykonawcy oraz jego siedzibę.
   2. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
   3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
   4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy,
   5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia osób oraz zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa,
   6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy traci wadium a Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie
   7. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami wskazanymi w przyjętej ofercie „przetargowej”. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę (lub jej uwierzytelnioną kopię) z Podwykonawcami – w terminie 3 dni od jej zawarcia
   8. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum),
   1. Środki ochrony prawnej

   Strony mogą dochodzić swych praw na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

   1. Integralną częścią zamówienia są następujące załączniki:

   [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci gazowej

   [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej

   [PDF]:Ogłoszenie o zamówieniu CJ_4_2021

   [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 2

   [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 1

   [DOC]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

   [DOC]:Załącznik nr 2 Oferta

   [DOC]:OGŁOSZENIE o zamówieniu CJ_4_2021

   [PDF]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

   [PDF]:Załącznik nr 3 Wzór umowy

   [PDF]:Załącznik nr 2 Oferta

   [PDF]:Załącznik nr 1 Założenia do projektu budowlanego

   [PDF]:Wypis i wyrys z MPZP dz. nr 143

   1. . Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

   Jawor dnia 15.02.2022 r.

    

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 22.02.2021r.

   Pytanie 1

   Proszę o doprecyzowanie zakresu dla części AKPiA w zakresie koncepcji i projektu budowlanego – czy koncepcja ma posiadać szczegółowe rozwiązania z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wymaga szczegółowych rozwiązań z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.

   Pytanie 2

   Czy ramach projektu budowlanego konieczne jest uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym? Czy uzgodnienia nastąpią na etapie projektu wykonawczego? Zwykle uzgodnienia prowadzi się na etapie projektu wykonawczego na podstawie ostatecznie dobranych urządzeń i szczegółowych rozwiązań.

   Odpowiedź:

   W ramach projektu budowlanego nie jest konieczne uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym. Uzgodnienia te nastąpią na etapie projektu wykonawczego.

   Pytanie 3

   Czy na etapie projektu budowlanego (technicznego) konieczne jest wykonanie instrukcji współpracy ruchowej? Zwykle ten element wykonywany jest przez Wykonawcę na etapie prac i ostatecznych rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym.

   Odpowiedź:

   Na etapie projektu budowlanego (technicznego) nie jest konieczne wykonanie instrukcji współpracy ruchowej.

   Pytanie 4

   Czy punkt kolektory słoneczne dotyczy instalacji fotowoltaicznej, co oznacza kolektory wielkogabarytowe?

   Odpowiedź:

   Punkt kolektory słoneczne dotyczą kolektorów wielkopowierzchniowych. W projekcie nie będzie zastosowana instalacja fotowoltaiczna. Celem zaprojektowania kolektorów jest podgrzewanie wody użytkowej i grzewczej za pośrednictwem wymiennika ciepła, wsparcie systemu centralnego ogrzewania, a także wytwarzanie ciepła technologicznego.

   Pytanie 5

   Prosimy o wyjaśnienie dlaczego należy w dokumentacji ( zapis str.2 Zał. 1 pkt I/5 ), karty katalogowe urządzeń z chwilą gdy nie jest to przetarg na wykonawstwo? i nie można narzucać potencjalnym Wykonawcom robót konkretnych maszyn i urządzeń.

   Odpowiedź:

   Na etapie projektu budowlanego nie są wymagane karty katalogowe urządzeń.

   Pytanie 6

   Proszę o informację czy uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz opracowania mapy do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego.

   Odpowiedź:

   Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane. Projektant przygotuje mapę do celów projektowych.

    

   [PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 22_02_21

   [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 22.02

   Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

   Dotyczy: zmiana terminów udzielania wyjaśnień, składania ofert oraz jawnego otwarcia ofert

   Ciepło-Jawor Sp. z o.o. informuje, że termin udzielania wyjaśnień Oferentom w postępowaniu przetargowym CJ/4/2021 został wydłużony do 03.03.2021r. do godz. 15.00. Termin składania ofert, został wyznaczony na dzień 10.03.2021r. do godz. 15.00. Jawne otwarcie ofert nastąpi 12.03.2021r. o godz. 9.00.

   [PDF]:Zmiana terminów CJ_4_2021
   [dock:] Zmiana terminów 24.02.21

    

    

   Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 24.02.2021r. oraz 25.02.2021r.

   Pytanie 1

   Czy Zamawiający dopuszcza generatory na napięciu średnim? Zdecydowana większość producentów dla silników kogeneracyjnych o mocy powyżej 2,0 MWe nie stosuje generatorów dla napięcia 0,4 kV.

   Odpowiedź:

   Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia przez Tauron S.A. Zamawiający w postępowaniu przetargowym na wykonanie instalacji kogeneracyjnej dopuści zastosowanie generatorów na średnim napięciu.

   Pytanie 2

   Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kombinacji dwóch silników gazowych o różnych mocach których łączna moc elektryczna będzie wynosić minimum 4,6 MWe ? taka kombinacja sprawia że układ jest bardziej elastyczny i bardziej optymalnie dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta co przekłada się na większą sprawność całkowitą układu, co z kolei ma przełożenie na mniejsze koszty eksploatacyjne.

   Odpowiedź:

   Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron S.A. Kwestia zastosowania silników gazowych o różnych mocach w ramach łącznej mocy 4,6 MWe zostanie rozpatrzona na etapie przetargu na wykonanie instalacji kogeneracyjnej .

   Pytanie 3

   Jaka ma być szczegółowość projektu technicznego – czy to ma być projekt techniczny zgodnie o szczegółowości projektu budowlanego wg. Starego Prawa Budowlanego, czy Oczekują Państwo aby projekt techniczny był projektem wykonawczym ? Cena projektu jest uzależniona od wymagań Zmawiającego w zakresie szczegółowości projektu technicznego, dlatego niezbędne jest to doprecyzować.

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wymaga opracowania projektu technicznego jako projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy zostanie wykonany przez wybranego Wykonawcę budowy instalacji kogeneracyjnej w odrębnym postępowaniu przetargowym . Zamawiający oczekuje wykonania projektu technicznego w zakresie i w stopniu szczegółowości niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę zgodnie z aktualnymi przepisami.

   Pytanie 4

   Czy jeśli projekt Techniczny ma nie być projektem Wykonawczym, tylko o szczegółowości projektu budowlanego wg. Prawa Budowlanego przed aktualizacją przepisów, to czy w zakresie systemów AKPiA wystarczy opis techniczny ze głównymi schematami i zasadami działania systemu sterowania i wizualizacji ?

   Odpowiedź:

   Tak jak określono to w odpowiedzi na pytanie 1 w projekcie technicznym w zakresie systemów AKPiA wystarczy opis techniczny ze głównymi schematami i zasadami działania systemu sterowania i wizualizacji .

   Pytanie 5

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ekspertyzy istniejącej konstrukcji w miejscu lokalizacji planowanych JK.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 6

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania inwentaryzacji istniejącego budynku przeznaczonego pod przebudowę pod planowaną budowę JK, części biurowej w nieużytkowanej części budynku oraz zmiany użytkowania istniejącej części biurowej na dyspozytornię z uwagi na brak istniejącej dokumentacji archiwalnej.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 7

   Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania projektów rozbiórek istniejących obiektów żelbetowych w miejscu bezpośredniej lokalizacji JK oraz konieczności wykonania projektu rozbiórek obiektów zlokalizowanych przed istniejącą halą w celu uzyskania możliwości do montażu planowanych JK.

   Odpowiedź:

   Tak, Zamawiający potwierdza

   Pytanie 8

   Z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów PKP oraz konieczności przeprowadzenia postępowania decyzji środowiskowej dla emitora oraz analizy akustycznej, której PKP będzie stroną postępowania może to wydłużyć czas wynikający z otrzymania zgód od PKP. W związku z tym czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu wykonania PB w przypadku przedłużających się procedur na które potencjalny wykonawca nie ma wpływu?

   Odpowiedź:

   Tak . Zamawiający w par.1 ust.7 projektu umowy przewidział możliwość przedłużenia terminu.

     [PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 2 [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 25.02.21

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 01.03.2021

   Pytanie 1

   Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zdecydowaliśmy się na złożenie oferty na prace projektowe, jednak dla innej lokalizacji silników od zaproponowanej w zapytaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naszą propozycję i uwzględni fakt że zmieni się nieco zakres prac projektowych.

   Odpowiedź:

   Zamawiający rozważy każdą propozycję koncepcji umiejscowienia silników i urządzeń mającą na celu optymalizację procesu inwestycyjnego. Proponowana koncepcja może się różnić od  propozycji rozmieszczenia urządzeń przedstawionych  w SIWZ .

   Pytanie 2

   Prosimy o przesłanie istniejącego schematu technologicznego połączeń rurociągowych pomiędzy Ciepłowniami.

   Odpowiedź:

   Schemat sieci ciepłowniczej został umieszczony na stronie Zamawiającego www.cieplo-jawor.pl  w dziale Zamówienia/przetargi  – nr sprawy CJ/4/2021

   [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 01.03.2021
   [PDF]: Odpowiedzi na pytania oferentów 01.03.2021

    

   Pieczęć Zamawiającego

   Jawor, dnia 02.03.2021 r.

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   nr sprawy CJ/5/2021
   1. Określenie Zamawiającego
   CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor
   strona www : www.cieplo-jawor.pl
   e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl
   tel. 76 870 40 33

   2. Nazwa przedmiotu zamówienia
   Dostawa i montaż trzech węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

   3. Opis przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie trzech dwufunkcyjnych węzłów cieplnych i ich montaż w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynkach nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze. Oferta winna uwzględniać następujące warunki :
   a. każdy z węzłów należy wykonać jako scalony (kompaktowy). Na ramie nośnej zabudowane winny być wszystkie urządzenia technologiczne. Węzeł powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany, aby możliwe było wprowadzenie wszystkich elementów do istniejącego pomieszczenia przez drzwi wejściowe o wymiarach 0,9 x 2,1 m.
   b. w dostawie należy przewidzieć układ pomiarowy z licznikiem ciepła firmy Kamstrup z modułem radiowym, wodomierz uzupełnienia zładu z nadajnikiem impulsów oraz zabudowany w skrzynce sterowniczej licznik energii elektrycznej (zliczający zużycie energii elektrycznej przez urządzenia węzła cieplnego).
   c. cena ofertowa winna zawierać dostawę węzła loco Jawor wraz z montażem w pomieszczeniu węzła.
   d. minimalny wymagany okres gwarancji : 24 miesiące.
   e. przed wykonaniem i dostarczeniem węzła należy każdorazowo uzgodnić jego projekt techniczny (dokumentację) z Zamawiającym.
   Węzeł powinien być zaprojektowany dla następujących wielkości obliczeniowych :

   f. materiał zastosowany do wykonania instalacji c.o. i c.w.u. : stal oraz PERT/AL/PERT
   g. do węzła winna być dołączona dokumentacja techniczna zawierająca :
   a. dla branży sanitarnej – cieplnej :
   – schemat technologiczny i zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, armatury i osprzętu,
   – obliczenia uzasadniające dobór podstawowych urządzeń (w tym karty doboru wymienników i pomp,
   – pełny tok obliczeń doboru zaworu bezpieczeństwa zgodnie z PN, naczynia wzbiorczego,
   – karty katalogowe, DTR-ki, karty gwarancyjne, niezbędne certyfikaty (w tym CE) i dopuszczenia,
   – protokół próby ciśnieniowej.
   b. dla branży elektrycznej i automatyki :
   – schemat instalacji elektrycznej i automatyki oraz zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń i osprzętu,
   – protokół z pomiaru rezystancji izolacji (w obrębie „kompaktu”).

   4. Niezbędne do wykonania prace dla branży sanitarnej-cieplnej obejmują m. in. :

   a. połączenie króćców strony pierwotnej „kompaktu” z istniejącym przyłączem cieplnym 2xDn40,
   b. połączenie króćców strony wtórnej „kompaktu” z instalacjami wewnętrznymi w pomieszczeniu węzła,
   c. malowanie i izolacja termiczna rurociągów,
   d. wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej w zakresie niezbędnym do obioru węzła przez UDT,
   e. dokonanie odbioru węzła cieplnego przez UDT (koszty pierwszego zgłoszenia urządzeń do odbioru przez UDT pokrywa Zamawiający),
   f. należy wykonać wszystkie niezbędne próby (w uruchomieniu węzła biorą również udział służby eksploatacyjne Zamawiającego) oraz przeprowadzić 72-godzinny ruch próbny.

   5. Niezbędne do wykonania prace dla branży elektrycznej obejmują m. in. :

   a. wykonanie niezbędnych uzgodnień wykonawczych z Inwestorem (kierownikiem budowy) dotyczących prowadzenia instalacji oraz wykonanie instalacji (w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego) wraz z pomiarami elektrycznymi powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą,
   b. odbiór instalacji wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej,
   c. wytyczne projektowe oraz wykonawcze :
   – wykonanie linii n/t w rurkach zasilającej rozdzielnicę węzła cieplnego,
   – wykonanie połączeń wyrównawczych miejscowych wraz z szyną uziemiającą i podłączeniem do uziemienia zewnętrznego.

   6. Wadium : nie jest wymagane.

   7. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

   • cena sumaryczna za trzy węzły (netto) – 90 %
   ▪ liczona wg poniższego wzoru
   Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]
   gdzie:
   Pc – punkty w kryterium cena (netto),
   Cmin – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,
   Coferowana – cena (netto) w ofercie ocenianej.
   Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.
   • okres udzielonej gwarancji – 10 %
   Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

   ▪ liczona wg poniższego wzoru

   Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]
   Pg – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,
   Gmax – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,
   Goferowana – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.
   Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.
   Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

   ▪ Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]

   ▪ Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

   ▪ Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

   8. Termin realizacji zamówienia:
   • dostawa i montaż pierwszego węzła cieplnego dla budynku nr 1 do dnia : – 26.04.2021 r.
   • dostawa i montaż drugiego węzła cieplnego dla budynku nr 2 do dnia : – 30.10.2021 r.
   • dostawa i montaż trzeciego węzła cieplnego dla budynku nr 3 do dnia : – 20.04.2022 r.

   9. Istotne zapisy w umowie

   • wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia
   • kara w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia.
   10. Warunki udziału w postępowaniu

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:
   a. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
   b. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
   c. do oferty należy dołączyć :
   – karty doboru wymienników ciepła c.o. i c.w.u.,
   – schemat technologiczny węzła,
   – zestawienie podstawowych urządzeń
   d. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG)

   Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
   a. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   b. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   c. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
   d. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   e. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 12
   niniejszego ogłoszenia.

   11. Forma składania ofert

   Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa i montaż trzech węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/5/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 12.03.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa i montaż trzech węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/5/2021, nie otwierać przed 12.03.2021 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

   12. Termin i miejsce składania ofert :

   Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.
   W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).
   Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

   13. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

   Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 12.03.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

   14. Oświadczenie oferenta

   Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

   15. Odrzucenie oferty

   W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
   a. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
   b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
   c. złożył ofertę po terminie składania ofert.

   16. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 15.03.2021 r.

   17. Informacje dotyczące RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy
   ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

   18. Informacje dodatkowe

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.
   Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

   19. Osoby upoważnione do kontaktu :

   Grzegorz Zakrzewski – sprawy proceduralne i techniczne – tel. 511 817 524

   20. Załączniki

   a. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
   b. załącznik nr 2 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego – usytuowanie przyłącza
   c. załącznik nr 3 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego – wymiary
   d. załącznik nr 4 – dane techniczne dla PBW węzła cieplnego
   e. załącznik nr 5 – plan zagospodarowania terenu (usytuowanie pomieszczeń węzłów w budynkach)

    

   [PDF]: załącznik nr 1 – formularz ofertowy

   [PDF]: załącznik nr 2 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego

   [PDF]: załącznik nr 3 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego – wymiary

   [PDF]: załącznik nr 4 – dane techniczne do PBW węzła cieplnego

   [PDF]: załącznik nr 5 – plan zagospodarowania ternu

   [DOC]: Ogłoszenie o zamówieniu

   [PDF]: Ogłoszenie o zamówieniu

    

    

   Jawor, dn. 03-03-2021

    

    

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 03.03.2021

    

    

   Pytanie 1

   W związku z odpowiedzią inwestora dopuszczającą inną lokalizację silników czy inwestor będzie wymagał wykonania pełnego zakresu SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji i ekspertyz budowlanych konstrukcji budynku pierwotnie wskazanego jako miejsce lokalizacji przedmiotowych silników.

    

   Odpowiedź:

   Zamawiający będzie wymagał wykonania pełnego zakresu SIWZ z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w formie pytań.

    

   Pytanie 2

   Czy inwestor podtrzymuje konieczność wykonania projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń na dyspozytornię i część biurową.

    

   Odpowiedź:

   Tak.

    

   Pytanie  3

   Czy inwestor podtrzymuje w takim przypadku konieczność wykonania analizy akustycznej budynku pierwotnie wskazanego jako miejsce lokalizacji przedmiotowych silników

   Odpowiedź:

   Analizę akustyczną należy wykonać dla lokalizacji urządzeń emitujących znaczący hałas.

    

   [PDF]: Odpowiedzi na pytania oferentów 03.03.2021

   [DOC]: Odpowiedzi na pytania oferentów 03.03.2021

   Jawor, dn. 09-03-2021 Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów Pytanie 1 Jaki system DCS stosowany jest na ul. Kuzienniczej oraz czy nowo powstająca automatyka ma być zintegrowana z tym systemem (w jakim stopniu)? Czy rozbudowa/adaptacja istniejącego systemu (na Kuzienniczej) także wchodzi w zakres projektu? Odpowiedź: Ciepłownia na Kuzienniczej wyposażona jest w system wizualizacji PRO 2000. W projekcie należy zapewnić współpracę systemów w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej i projektowanej elektrociepłowni przy ul. Moniuszki. W dyspozytorni przy ul Moniuszki należy zapewnić podgląd i sterowanie obu kotłowni. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolektorów słonecznych umieszczonych bezpośrednio na ziemi np. w miejscu byłego składowiska węgla, w przypadku określania zbyt małej nośności istniejących elementów konstrukcyjnych budynku? Odpowiedź: Nie. Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podkonstrukcji wzmacniającej połać dachową dla obciążenia od kolektorów słonecznych mocowaną do istniejących elementów konstrukcyjnych budynku w przypadku określania zbyt małej nośności obiektu? – może to wynikać z generowanych przez kolektory zaspy śnieżne na dachu Odpowiedź: Tak. Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów spalinowych prowadzących od JK mocowanych do istniejącej konstrukcji komina zewnętrznego? Odpowiedź: Tak. Pytanie 5 Prosimy o przesłanie zdjęcia z pomieszczenia dwóch stacji transformatorowych SN/0,4 – najlepiej aby zdjęcie obejmowało całe pomieszczenia. Odpowiedź: Zdjęcia w załączniku oraz na stronie internetowej Spółki www.cieplo-jawor.pl   [doc]: Odpowiedzi na pytania oferentów 09.03.2021 [PDF]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 09.03.2021

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    

   1. Nr sprawy: CJ/2/2021
   2. Nazwa przedmiotu zamówienia:


   Wykonanie weryfikacji raportu CO2 za rok 2020 dla ciepłowni w Jaworze
   przy ul. Kuzienniczej 4

    

               „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. zwana w przedmiocie zamówienia „Zamawiającym” niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

   BSI Group Polska Sp. z o.o

   Al. Solidarności 171

   00-877 Warszawa

    

   Uzasadnienie wyboru:

               Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie wymagań i kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu o przetargu.

   Jawor, dnia 18.03.2021

    

   [DOC]: Zawiadomienie o wyborze ofertyWS

   [PDF]: Zawiadomienie o wyborze ofertyWS

   Scroll to Top
   Przewiń do góry Skip to content