Opracowanie projektu budowlanego dla zadania p.n. “Budowa jednostki kogeneracyjnej w Ciepło-Jawor Sp. z o.o.” – nr sprawy CJ/4/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/4/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Kapitał zakładowy: 10 650 000 zł w całości wpłacony; NIP 695-139-63-54; REGON 390763879

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania przez „Ciepło- Jawor ” Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie, wg „Założeń do projektu budowlanego ” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

Projekt budowlany nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie w szczególności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to wynikało ze specyfiki zaproponowanych rozwiązań, a opis zaproponowanych rozwiązań dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia musi uwzględniać możliwość dopuszczenia rozwiązań równoważnych z opisanymi. Przy czym należy wskazać, na czym polega równoważność (opisać parametry brane pod uwagę przy uwzględnieniu równoznaczności).

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

a)      Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego: 04.06.2021 r.

b)      Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: 06.08.2021 r.

   

  1. Istotne zapisy w umowie:

  Wzór umowy zawarty w Załączniku nr 2 – wymagane zaparafowanie stron wzoru umowy przez Oferenta

  1. Warunki wymagane od Wykonawców oraz sposób ich potwierdzenia

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jeden projekt budowlany instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe dla ciepłowni zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. Wykonawca wypełnia Załącznik nr 4 i dołącza referencje.
  2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

  O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca dostarcza zaświadczenie z właściwego organu.
  2. w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Oferent podpisuje oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.
  3. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub wnieśli wadium nieprawidłowo.

  Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (oferta wspólna)

   

  W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  1. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
  2. podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę,
  3. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
  4. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   

  Udział podwykonawców

  Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców.

  1. Udzielanie wyjaśnień i zmiana zapytania ofertowego

  Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres jalaba@cieplo-jawor.pl w terminie do 26.02.2021  r. do godz.15:00.

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza odwrotnie fakt otrzymania korespondencji przesłanej pisemnie lub e-mailem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje podane na otwarciu ofert.

  W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  Ogłoszenie o zamówieniu może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  Treść pytań Wykonawców dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informacja o zmianie terminu z opisem dokonanych zmian zostaną upublicznione w taki sposób, w jaki zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu.

  1. Opis przygotowania oferty

  Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia „Formularzu Oferty”.

  Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami ogłoszenia. „Formularz Oferty ” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”.

  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  Ofertę można zmienić lub wycofać tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dni robocze w godzinach od 8: 00 do 14:00. Przyjazd należy uzgodnić pisemnie lub drogą elektroniczną.

  1. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone do oferty
  1. wypełniony i podpisany „Formularz Oferty” (Załącznik nr 2),
  2. pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4),
  5. referencje” lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienione jw. w wykazie usługi (z opisem, terminem) i potwierdzające, że na podstawie opracowania dokumentacyjnego Wykonawcy, Inwestor uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
  6. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych do prawidłowego wykonania zamówienia. Należy sporządzić wykaz osób z opisem uprawnień budowlanych,
  7. dowód wniesienia wadium.
  1. Opis sposobu obliczania ceny

  Cena powinna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia. Cena oferty powinna być przedstawiona jak w formularzu „Oferta” tj. w postaci brutto = netto + VAT (obowiązujący na dzień składania ofert) do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Wadium

  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

  Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach:

  1. pieniądzu
  2. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

  Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego: 94203000451110000003938650 – BGŻ S.A. z zaznaczeniem, że dotyczy złożenia wadium w postępowaniu na: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”.

  Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

  W przypadku złożenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych w ogłoszeniu – oryginał należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego w terminie przed otwarciem ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych poniżej:

  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
  2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu postępowania.

  1. Termin związania ofertą

  Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  Ofertę w podwójnej, zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, do dnia 05.03.2021 r. godz. 15: 00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl. Sekretariat czynny w dni robocze od 07: 00 do 15:00. Opakowanie zewnętrzne, powinno być zaadresowane do Zamawiającego: CIEPŁO –JAWOR Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2 A, 59- 400 Jawor oraz oznakowane następująco: „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa jednostki kogeneracyjnej w CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.”. Nie otwierać przed dniem 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 „. Opakowanie wewnętrzne z ofertą winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

  Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godz. 9: 00 w siedzibie Zamawiającego.

  Na otwarciu ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę ofertową brutto.

  1. Kryteria oceny ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta posiada najniższą cenę i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu

  1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
  1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zamówienie. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać nazwę wybranego wykonawcy oraz jego siedzibę.
  2. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
  4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy,
  5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia osób oraz zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa,
  6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy traci wadium a Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert lub unieważni postępowanie
  7. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami wskazanymi w przyjętej ofercie „przetargowej”. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę (lub jej uwierzytelnioną kopię) z Podwykonawcami – w terminie 3 dni od jej zawarcia
  8. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum),
  1. Środki ochrony prawnej

  Strony mogą dochodzić swych praw na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

  1. Integralną częścią zamówienia są następujące załączniki:

  [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci gazowej

  [PDF]:Warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej

  [PDF]:Ogłoszenie o zamówieniu CJ_4_2021

  [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 2

  [PDF]:Mapa terenu objętego inwestycją nr 1

  [DOC]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

  [DOC]:Załącznik nr 2 Oferta

  [DOC]:OGŁOSZENIE o zamówieniu CJ_4_2021

  [PDF]:Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług

  [PDF]:Załącznik nr 3 Wzór umowy

  [PDF]:Załącznik nr 2 Oferta

  [PDF]:Załącznik nr 1 Założenia do projektu budowlanego

  [PDF]:Wypis i wyrys z MPZP dz. nr 143

  1. . Informacje dotyczące RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

  Jawor dnia 15.02.2022 r.

  Przewiń do góry Skip to content