[Zapytanie ofertowe]: Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/16/2020


 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33


2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego


3. Nazwa przedmiotu zamówienia


Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.


4.Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego nr 1 przy
ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze z rurociągów preizolowanych. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Proponowany przebieg trasy przyłącza przedstawiono w Załączniku
nr 2.

W szczególności należy wykonać:

 • dokumentację projektową przyłącza cieplnego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz jej uzgodnienie z właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz inwestorem budynku mieszkalnego,
 • uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie wpięć nowych rurociągów do sieci istniejącej 2xDn300 w komorze K wraz z zaworami kulowymi odcinającymi,
 • montaż przyłącza cieplnego z rur preizolowanych 2xDn65/140 L= ok. 66m i 2xDn40/110 L = ok. 42 m /materiał wykonawcy/,
 • montaż rur osłonowych pod jezdnią ul. Jagiellończyka,
 • montaż trójników rozgałęźnych T 65/50/65 dla potrzeb cieplnych budynków nr 2 i 3, które zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej w latach późniejszych,
 • do uszczelnienia przejść rurociągów preizolowanych przez ściany fundamentowe budynku należy zastosować poza uszczelnieniem systemowym uszczelnienie typu WGC Integra,
 • przeprowadzenie badań spawów oraz szczelności ciepłociągów,
 • montaż złącz mufowych preizolowanych i wykonanie instalacji alarmowej,
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych i dokumentacji powykonawczej przyłącza,
 • odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,
 • odbiory prac zanikowych z udziałem Zamawiającego

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym
 i „Wytycznymi projektowania, wykonywania i odbioru” producenta systemu preizolowanego.

Wykonawca ponosi koszty związane z koniecznością pozyskania wszelkich niezbędnych zgód
 i pozwoleń wynikających z przepisów prawa oraz w szczególności: koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.


5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 12.2020 r.

 

6. Istotne zapisy w umowie


 • gwarancja podana przez Oferenta w formularzu ofertowym (jednak nie mniejsza niż 24 miesiące)
 • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert


Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
 3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,
 4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia


Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. załączą referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez siebie zadań przy budowie sieci/przyłączy ciepłowniczych o średnicy min Dn65 o łącznej długości 250 mb.
 4. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 5. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 6. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.


8. Kryteria wyboru (oceny) oferty:


Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:


 • cena             – 90 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                     – punkty w kryterium cena,

Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.


 • okres udzielonej gwarancji – 10 %


Oferent udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 • liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                     – punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                 – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana           – okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

 • Łączna ilość punktów: P = PC + Pg [punkty]
 • Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 • Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

9. Forma składania ofert


Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/16/2020, nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.


10. Termin i miejsce składania ofert


Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).


11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta


Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

12. Oświadczenie Oferenta


Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.


13. Odrzucenie oferty


W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.


14. Informacje dodatkowe


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.


15. Termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.


16. Informacje dotyczące RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.


17. Osoby upoważnione do kontaktu:


Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne                   –           tel. 604 789 862


18. Załączniki

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe WS

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Formularz oferty

Oferta

załącznik nr 2– schemat z proponowanym przebiegiem przyłączaPrzewiń do góry Skip to content