Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/18/2020

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 zlokalizowanej na terenie Sz.P. nr 1 w Jaworze. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza na zasadzie zgłoszenia. Przebieg trasy odcinka sieci przedstawiono w Załączniku nr 2.

W szczególności należy wykonać:

 • Demontaż łupin kanału sieci na długości 25 mb,
 • Demontaż pokryw żelbetonowych kanału ułożonych na murze z bloczków betonowych na powierzchni ok. 5x6m,
 • Demontaż rurociągów ciepłowniczych z izolacją termiczną 2xDn200,
 • Zamurowanie dwóch otworów do niedemontowanego kanału cieplnego ( np. bloczkami betonowymi z demontażu) w celu zabezpieczenia przed ucieczką gruntu/podsypki do kanału ciepłowniczego,
 • Płyty żelbetonowe i łupiny kanału cieplnego, które nadają się do ponownego montażu (nie zostały uszkodzone w trakcie prac demontażowych) Wykonawca może przetransportować na plac byłej kotłowni przy ul. Krzywoustego lub je zutylizować,
 • Zdemontowane rurociągi ciepłownicze (bez izolacji termicznej) należy przetransportować na plac składowy jw.,
 • Wszystkie odpady powstałe w trakcie wykonywania prac Wykonawca podda utylizacji,
 • Powstały wykop w wyniku realizacji powyższych prac należy zasypać do wysokości 1m od ławy kanału ciepłowniczego i zagęścić mechanicznie do Is>=0,98. Zasypkę wykonać z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz Prawem Budowlanym.
Wykonawca ponosi koszty utylizacji powstałych odpadów w trakcie wykonywania prac oraz ich transportu.

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.2020 r.

 

 1. Istotne zapisy w umowie
 • warunki płatności: przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji,
 3. do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument potwierdzający nadanie numeru NIP i Regon,

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty:

Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium:

 • cena             – 100 %
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                     – punkty w kryterium cena,

Cmin                  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana           – cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200 na boisku Sz.P. nr 1 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2020, nie otwierać przed 14.10.2020 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone
w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

 1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert.
Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi
w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej trzech pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A
w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 10.2020 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Wiesław Sowa             –           sprawy proceduralne    –           tel. 510 345 184

Andrzej Piwko              –           sprawy techniczne        –           tel. 604 789 862

 1. Załączniki

 1. załącznik nr 1 – schemat z trasą demontowanego odcinka sieci
Przewiń do góry Skip to content