Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr sprawy CJ/3/2021
 1. Określenie Zamawiającego
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor strona www : www.cieplo-jawor.pl e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl tel. 76 870 40 33
 1. Nazwa przedmiotu zamówienia
  Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze  
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych : I etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika Dn65/50/40 do budynku mieszkalnego nr 2. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1 (wyciąg z dokumentacji technicznej), II etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik  nr 1a (wyciąg z dokumentacji technicznej) Zakres prac ziemnych koniecznych do wykonania, a związanych z wykonaniem przyłącza zarówno do budynku nr 2 jak do budynku nr 3 :
 • wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy przebiegu przyłącza cieplnego preizolowanego wg dokumentacji technicznej (PT udostępnia Zamawiający),
 • demontaż płyt drogowych kolidujących z wytyczoną trasą przyłącza,
 • wykonanie wykopów pod położenie przyłącza (głębokość, szerokość, spadek wykopu jest określony w projekcie budowlanym)
 • zakup i dostarczenie na plac budowy piasku do podsypki i zasypki wykonanego przyłącza preizolowanego,
 • wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (wraz z lokalizacją spoin),
 • wykonanie podsypki i zasypki przyłącza wraz z zagęszczeniem,
 • wykonanie zasypki przyłącza gruntem rodzimym jego zagęszczenie, wywóz nadmiaru ziemi, utylizacja odpadów,
 • wykonanie badań z zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez kierownika budowy,
 • zgłoszenie naniesionego przyłącza do zasobu map w Starostwie Powiatowym w Jaworze,
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego (protokół przekazania/odbioru podpisany przez Wykonawcę i Kierownika Budowy),
 • UWAGA: prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, PB i „Warunkami wykonywania i odbioru prac producenta systemu rur preizolowanych”
 1. Termin realizacji zamówienia:
  Etap I (którego wykonanie podzielone jest na dwie części) : – pierwsza część : od istniejącego trójnika Dn65/50/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-65/50/40) do pierwszego kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) za projektowaną drogą wjazdową :
 • rozpoczęcie prac – 22.02.2021 r.
 • zakończenie prac – 05.03.2021 r.
– druga część  – od kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) do pomieszczenia węzła w budynku nr 2 :
 • rozpoczęcie prac – 15.04.2021 r.
 • zakończenie prac – 15.05.2021 r.
Etap II od istniejącego trójnika Dn50/40/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-50/40/40) do pomieszczenia węzła w budynku nr 3
 • rozpoczęcie prac – 22.08.2021 r.
 • zakończenie prac – 25.09.2021 r.
 
 1. Istotne zapisy w umowie
 • wynagrodzenie Oferenta zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą długość wykonanego wykopu pod przyłącze i ceny jednostkowej określonej w ofercie przez Oferenta.
 • koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy pokrywa Oferent
 • koszty pomiarów i wykonania mapy powykonawczej geodezyjnej pokrywa Oferent
 • w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania prac Oferent wykonuje jego naprawy własnym staraniem i na swój koszt,
 • kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Oferenta.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:
 1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
 2. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
 4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
 5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa za przedmiot zamówienia (zł/mb). Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów liczonych na podstawie poniższego kryterium:
 • cena             – 100 %
  • liczona wg poniższego wzoru
Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 1 [punkty] gdzie: Pc                     – punkty w kryterium cena, Cmin                  – najniższa cena jednostkowa (zł/mb) ze wszystkich ważnych ofert, Coferowana           – cena jednostkowa (zł/mb) w ofercie ocenianej. Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.
 1. Forma składania ofert
Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/3/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” – nr sprawy CJ/3/2021, nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
 1. Termin i miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.
 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy
Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.02.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.  
 1. Oświadczenie oferenta
Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.
 1. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:
 1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 02.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.
 1. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Osoby upoważnione do kontaktu :
Grzegorz Zakrzewski –  sprawy proceduralne i techniczne  –  tel. 511 817 524
 1. Załączniki
[doc]: Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]: Ogłoszenie o zamówieniu załącznik nr 1 – zaprojektowana trasa przyłącza załącznik nr 1a – przypuszczalna (planowana) trasa przyłącza załącznik nr 2 – druk, formularz ofertowy  
Przewiń do góry Skip to content