Usługa prania i naprawy odzieży roboczej” wraz z załącznikiem nr 1 – nr sprawy CJ/19/2020

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr
sprawy CJ/19/2020

 

1.    Określenie Zamawiającego
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

2.    Nazwa przedmiotu zamówieniaUsługa prania oraz naprawy odzieży roboczej

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Pranie i naprawa odzieży roboczej :

 

– przewidywana roczna ilość i częstotliwość prania odzieży roboczej :

 

            Odzież letnia 1 kpl/m-c  12 miesięcy       192 szt. prań

            Odzież zimowa
32 szt. prań

 

Komplet odzieży roboczej letniej zawiera : koszulę , spodnie ogrodniczki, bluzę .

Komplet odzieży roboczej zimowej zawiera : kurtkę i spodnie ocieplane .

 

Rodzaj zabrudzeń : kurz ,miał węglowy, sporadycznie plamy oleju i smaru .

 

4.    Przedmiotem usługi jest wykonanie :

 

– prania odzieży roboczej letniej i odzieży roboczej zimowej,

– za usługę podstawową uznaje się : usuwanie plam, odbarwień wynikających z normalnego użytkowania odzieży oraz jej prania, nabicia nap, naprawę drobnych rozdarć – cerowanie maszynowe, szycie maszynowe po szwie do 15 cm, przyszywanie guzików,

– odbiór odzieży do prania z ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 oraz jej transport do miejsca odbioru po jej wypraniu,

– metkowanie (oznaczenia odzieży roboczej) celem jej jednoznacznego przyporządkowania do właściciela (pracownika) odzieży.

 

5.
Uwarunkowania organizacyjne usługi :

 

– Zamawiający przygotuje do odbioru brudną odzież i zgłosi Wykonawcy (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) konieczność wykonania usługi, w której określi ilości kompletów brudnej odzieży.

– Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

 

6.    Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 01.02.2021 –  31.12.2021 r.

 

7.   Istotne zapisy w umowie

 

– podstawą wystawienia miesięcznej faktury za usługę stanowi protokół odbioru wypranej odzieży podpisany przez strony umowy,

– kara za nieterminowe wykonanie – 10% miesięcznej wartości netto usługi,

– kara za niewłaściwą jakość prania odzieży – 10% miesięcznej wartości netto usługi

– umowa zostanie zawarta na 11 miesięcy.

 

8.    Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert
 

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Pranie i naprawa odzieży roboczej
Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

a)
posiadają doświadczenie w wykonywaniu
tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

b)
wykaże się co najmniej dwoma listami
referencyjnymi na wykonanie podobnych zamówień,

c)
oferta powinna zawierać kopię wypisu z
KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP.

 

9.
Kryteria wyboru (oceny) oferty Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów :

 

    cena – 100 %

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

 

10.  Forma składania ofert

 

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ”Pranie i naprawa odzieży roboczej  – nr sprawy CJ/19/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 15.01.2021 r. godz. 12:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Pranie i naprawa odzieży roboczej”nr sprawy CJ/19/2020, nie otwierać przed 15.01.2021 r. godz. 12:00

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

11.  Termin i miejsce składania ofert :

 

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

 

12.  Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego.
Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

13.  Oświadczenie oferenta

 

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy
w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

14.  Informacje dodatkowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

15.  Załączniki

załącznik Nr 1 – formularz ofertowy usługi pralnicze  
[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługi prania i naprawy odzieży roboczej

[PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe na usługi prania i naprawy odzieży roboczej

 

 

Przewiń do góry Skip to content