Usługa czyszczenia kotłów po stronie spalin w roku 2021 wraz z załącznikiem nr 1 – nr sprawy CJ/20/2020.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/20/2020

 

1.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

2.    Nazwa przedmiotu zamówienia

Usługa czyszczenia kotłów po stronie spalin w roku 2021

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Czyszczenie kotłów WR 10  – 6 razy w roku,

  WR 5   – 2 razy w roku,

  WLM 5 – 2 razy w roku,

zabudowanych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

 

4.    Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 01.02.2021 –  31.12.2021 r.

 

5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

 

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Czyszczenie kotłów po stronie spalin„. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

a)    posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)    wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi na wykonanie podobnych zamówień,

c)    oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP.

 

6.    Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów :

 

        cena    – 80 %

§   liczona wg poniższego wzoru

pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,8 [punkty]

gdzie:

Pc  – punkty w kryterium cena,

Cmin  – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana – cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 80 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

 

      ilość godzin wyłączenia kotła  z pracy produkcyjnej   – 20

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najkrótszy czas wyłączenia otrzyma największą ilość punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

§   Łączna ilość punktów:                         P = PC + Pt [punkty]

§   Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

§   Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu wyłączenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wyłączenia.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

 

7.    Forma składania ofert

 

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ”Czyszczenie kotłów po stronie spalin  – nr sprawy CJ/20/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 22.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Czyszczenie kotłów po stronie spalin ”nr sprawy CJ/20/2020, nie otwierać przed 22.01.2020 r. godz. 10:00.

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

8.    Termin i miejsce składania ofert :

 

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

 

9.    Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

10.  Oświadczenie oferenta

 

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

11.  Informacje dodatkowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

12.  Termin zakończenia postępowania : 26.01.2021 r.

 

 

13.  Osoba upoważniona do kontaktu :

 

Andrzej Piwko – tel. 604 789 862

 

14.  Załączniki

 

a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy
[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe usługi czyszczenia kotłów

[PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe usługi czyszczenia kotłów

 

Przewiń do góry Skip to content