[CJ/17/2021]: Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/17/2021

 1. Zamawiający: CIEPŁO–JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor,
  strona www: cieplo-jawor.pl
  e-mail: biuro@cieplo-jawor.pl
  tel.: 76 870 40 33
 2. Rodzaj zamówienia: zamówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (Art.132. 1)
 3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 4. Nazwa przedmiot zamówienia:

Usługa składowania opału i żużla oraz nawęglania kotłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 w latach 2021-2024

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa składowania miału węgla kamiennego:

Polega na cyklicznym składowaniu miału węglowego w regularnych pryzmach i jego warstwowe zagęszczanie w celu uniknięcia samozapłonu węgla na placu opałowym (składowanie miału węglowego należy prowadzić zgodnie z PN-G-07010).

Dostawy węgla odbywają się samochodami samowyładowczymi o nośności ok 30 ton. Wielkość dziennych dostaw nie przekracza 300 Mg miału węglowego. Dostawy realizowane są w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. W okresie trwania dostaw Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania właściwego sprzętu wraz z obsługą celem sprawnego wyładunku dostarczanego opału. Średnioroczna przewidywana ilość dostaw węgla do rozładunku oraz podania na skład opału i produkcję wynosi około 11 000 Mg, przy czym specyfika pracy kotłowni kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na III kw. i IV kw. roku przypada większość dostaw węgla.

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia sprzętu z obsługą na potrzeby wykonania pomiaru gęstości miału węgla na składzie opału oraz wyrównanie składowanego opału do regularnych brył przed każdą inwentaryzacją opału.

Usługa nawęglania kotłowni:

Polega na codziennym przywiezieniu miału węglowego ze składu opału do kosza zasypowego nawęglania celem napełnienia zasobników przykotłowych węglem w ilości zapewniającej ciągłość pracy ciepłowni. Dzienna ilość opału do nawęglania wynosi
od 10 do 80 Mg opału i zależy od temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nawęglanie odbywa się w dni robocze co drugi dzień. Proces nawęglania rozpoczyna się od godziny 7:00. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dyspozycyjności i zapewnienia sprawnego sprzętu z obsługą.

Usługa składowania żużla:

Polega na takim składowaniu żużla na składzie, aby nie następowało zablokowanie lub zniszczenie taśmy przenośnika odżużlania. Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie okresowo wykonywał załadunek żużla na środki transportu zamówione przez Zamawiającego. Średnioroczna ilość żużla wynosi 2 300 Mg (tj. ok. 20% ilości zużywanego opału).

Wymiary i schemat składu opału i żużla określono w Załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac dodatkowych (np. odśnieżania dróg wewnętrznych) wg cen uzgodnionych z Wykonawcą.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 • Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg] – 100 %

liczona wg wzoru:

gdzie:

Cj – Cena jednostkowa netto usługi w [zł/Mg]

Cr – roczna cena netto usługi w [zł]

M – średnioroczne zużycie miału węglowego w [Mg], M = 11 000 Mg

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) w szczególności:
  a) aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji
  b) oświadczenie o akceptacji zapisów „Projektu Umowy”
  c) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę podpisała osoba nie upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa
 2. Okres związania ofertą: 30 dni.
 3. Istotne zapisy w umowie:

– rozliczenia za usługę będą odbywać się w okresach miesięcznych

– podstawą do rozliczenia usługi stanowi cena jednostkowa netto usługi i rzeczywiste zużycie miesięczne miału węglowego określone na podstawie wskazań wagi zamontowanej na taśmociągu nawęglania ewidencjonowane w programie SUBIEKT

 1. Sposób przygotowania oferty;

W ofercie należy określić:

a) Jednostkową cenę netto usługi …………………. zł/tonę

b) Cenę jednostkową netto sprzętu za prace dodatkowe ……………. zł/moto-g

 

 1. Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/17/2021”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem,
o którym mowa w pkt 12 w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO – JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl , wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert
nr – CJ/17/2021, nie otwierać przed: terminem
, o którym mowa w pkt 12”
. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału
i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2021 roku do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego

 

 1. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

Załączniki:

– Schemat składu opału i żużla – Załącznik nr 1

-Wzór umowy – Załącznik nr 2

Ogłoszenie CJ_17_2021 wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zamówieniu CJ_17_2021

 

 

Jawor, 15.12.2021r.

Przewiń do góry Skip to content