Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”- CJ/17/2020

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/17/2020

  1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

Nip: 695-13-96-354

strona www: www.cieplo-jawor.pl

e-mail: przetargi@cieplo-jawor.pl

tel.: 76 870 40 33

Osoby uprawnione do kontaktów:

  1. Kierownik
    projektu-Małgorzata Biegańska: mbieganska@cieplo-jawor.pl

Tel.: 797 010 038

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

Badanie sprawozdania finansowego ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego  powinno zostać sporządzone sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

   Podstawowe wskaźniki finansowe
Spółki:

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. – 24 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.12.2019 r:  9 351 564,39 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2019 r.:                         395 528,48 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.12.2019 r.:             9 942 082,44 zł

Suma aktywów na dzień 31.12.2019 r.:                                      14 397 909,46 zł

Kapitał zakładowy:                                                                      10 650 000 zł

Zatrudnienie na 31.08.2020 r. – 23 osoby (w tym 1 osoba kontrakt zarządczy)

Przychody netto ze sprzedaży  produktów na dzień 31.08.2020 r: 6 089 775,31 zł

Zmiana stanu produktów na dzień 31.08.2020 r.:                         -329 545,64 zł

Koszty z działalności operacyjnej na dzień 31.08.2020 r.:             5 558 317,21 zł

Suma aktywów na dzień 31.08.2020 r.:                                       14 796
744,20 zł

Kapitał zakładowy:                                                                     
10 650 000 zł

Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku  badania sprawozdania finansowego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 7 kwietnia następnego roku po badanym roku obrotowym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia do badania
sprawozdań finansowych. Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć  w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia ofertę na przedmiot zamówienia.

Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć   listę referencyjną z wyszczególnieniem doświadczeń w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o profilu ciepłowniczym. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

5. Forma, termin oraz miejsce składania ofert

         Oferty należy złożyć do dnia 06 listopada 2020 r., godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu  do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.).

Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”. –  nr sprawy CJ/17/2020, z dopiskiem nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.w siedzibie Zamawiającego: CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor (II piętro) – Sekretariat, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data  i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

b) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: przetargi@cieplo-jawor.pl W tytule wiadomości proszę
napisać: „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”–  nr sprawy CJ/17/2020, nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione  bez rozpatrzenia.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

6.Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty  z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej 2 członków komisji przetargowej Zamawiającego. Wybór oferenta dokona Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa.

Podpisanie umowy z wybraną firmą audytorską nastąpi w siedzibie Ciepło-Jawor Sp. z o.o. w Jaworze  ul. Stanisława Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

7.Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ciepło-Jawor Sp. z o.o. za następujące lata obrachunkowe: 2020,2021,2022”.

8.Załączniki:

– Ogłoszenie – zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2020 r

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 1

– Zapytanie ofertowe CJ-17-2020 z dnia 28_09_2020 r

 

Przewiń do góry Skip to content