Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod 100180) – nr sprawy CJ/1/2021

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/1/2021

 

1.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 

2.    Nazwa przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t

         z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

 

4.    Oczekiwany termin realizacji zamówienia : od 20.01.2021 –  29.01.2021 r.

 

5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

 

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180)„. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

a)    posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)    oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG.

 

6.    Kryteria wyboru (oceny) oferty : cena oraz termin wykonania usługi

 

§   Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wykonania usługi.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

 

7.    Forma składania ofert

 

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : ” Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych (kod odpadu 100180) w ilości 500 t  z ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze – nr sprawy CJ/1/2020”, z dopiskiem nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych w ilości 500t nr sprawy CJ/1/2020, nie otwierać przed 18.01.2021 r. godz. 10:00.”

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 

8.    Termin i miejsce składania ofert :

 

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

 

9.    Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

10.  Oświadczenie oferenta

 

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

 

11.  Informacje dodatkowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

12.  Termin zakończenia postępowania : 20.01.2021 r.

 

 

13.  Osoba upoważniona do kontaktu :

 

Andrzej Piwko – tel. 604 789 862

 

14.  Załączniki

 

a)załącznik nr 1 – formularz ofertowy

[PDF]: Ogłoszenie – odbiór, transport i utylizacja odpadów paleniskowych
[DOC]: Ogłoszenie-zapytanie ofertowe odbiór transport i utylizacj aodpadow paleniskowych 500t

Przewiń do góry Skip to content