[CJ/8/2021]: Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza 2xDn40 od trójnika 50/40/40 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/8/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego do budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

3. Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów preizolowanych wyspecyfikowanych poniżej celem budowy przyłącza preizolowanego od trójnika 50/40/40 do pomieszczenia węzła zlokalizowanego w budynku nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze.

4. Zakres dostawy :

Lp.

Wyszczególnienie elementów

Jednostka miary

Ilość (sztuk/kpl.)

Oznaczenie katalogowe

1

Rura preizolowana DN40 (Ø 48,3/110 mm) z instalacją alarmową, izolacja STANDARD, długość 12 m

szt.

14

R-40/110

2

Kolano preizolowane DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

8

K-40/90

3

Kolano preizolowane „wejściowe” (ramiona L=1,5m) DN40/110, 90o, z instalacją alarmową, izolacja STANDARD

szt.

2

K-40/90

4

Złącze termokurczliwe sieciowane dla rury DN40 w izolacji STANDARD

kpl.

28

NTX-40/110

5

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

6

Pierścień gumowy uszczelniający P-110

szt.

4

P-110

7

Zakończenie izolacji, rękaw termokurczliwy (end-cap)

szt.

2

E-110

8

Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4

szt.

100

 

9

Wspornik instalacji alarmowej H – 19 mm

szt.

100

 

10

Taśma ostrzegawcza T-150    szer. 15 cm

m

200

T-150

11

Mata (poduszka) kompensacyjna 1000x250x40

szt.

26

 

W wycenie należy uwzględnić koszt transportu do miejsca dostawy : Jawor, ul. Jagiellończyka 3

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 11.06.2021 r.

6. Istotne zapisy w umowie/zleceniu

 • gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
 • warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
 • płatność za dostarczone materiały w PLN

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

Oferta musi zawierać :

 1. cenę netto za przedmiot zamówienia
 2. termin realizacji (dostawy)
 3. okres gwarancji
 4. ważność oferty

8. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferowana za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższego kryterium :

 • cena                                               – 100 pkt
  • liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100)  [punkty]

gdzie:

Pc              – punkty w kryterium cena,

Cmin                       – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana    – cena w ofercie ocenianej.

Oferent/Dostawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci/Dostawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10 i nie zawierające błędów.

9. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku nr 3 wg wykazu” – nr sprawy CJ/8/2021, nie otwierać przed 11.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11. Otwarcie ofert i wybór Oferenta/Dostawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta/Dostawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Oferent/Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta/Dostawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent/Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy/zlecenia nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14. Termin zakończenia postępowania :  15.06.2021 r.

15. Osoba upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski -sprawy proceduralne, techniczne -tel. 511 817 524

[DOC]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

[PDF]: Ogłoszenie – zapytanie ofertowe – dostawa materiałów preizolowanych

 

Przewiń do góry Skip to content