[CJ/11/2021]: Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/11/2021

 1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej
mocy w paliwie do wartości 20 MW

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Ciepło-Jawor spółka z o.o. jest operatorem systemu cieplnego miasta Jawor. Ciepło dla potrzeb mieszkańców wytwarzane jest z miału węgla kamiennego w ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

Moc zamówiona przez odbiorców ciepła nie przekracza 22 MW, jednakże rzeczywista maksymalna moc dobowa w ostatnich latach wynosi 16-18 MW.

Poniżej zestawienie podstawowych danych jednostek kotłowych zainstalowanych w ciepłowni przy
ul. Kuzienniczej 4:

Dane kotłów wg książek rewizji UDT
          
Nr kotłaTyp – wersjaRok budowyNr fabrycznyNr ew. UDTProducentModernizacje kotłówPow. ogrz. [m2]Moc nom. [MW]
RokZakres
1WR 5 – 022198010403232228000093SEFAKO Sędziszówbrakbrak4908,3
2WLM 51966251492228000005Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłówbrakbrak298,65
3WR10 – 011197610310732228001948SEFAKO Sędziszów2010budowa ekonomizera o mocy 800 kW84711,6
4WR10 – 01119751112228002234SEFAKO/Modern&Kotły2018kapitalny remont – WR-8M53810
        Razem      34,90   

Uwaga: Zleceniodawca nie dysponuje kompletem dokumentacji koncesyjnej jednostek kotłowych i nie posiada danych dotyczących ich sprawności przy mocy nominalnej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciepłowni polegająca na obniżeniu mocy istniejących jednostek kotłowych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze do łącznej wartości mocy w paliwie umożliwiającej Spółce wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS.

Oferent wykona w szczególności prace:

 1. wykonanie koncepcji wyjścia z systemu ETS dla spółki
 2. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i URE

oraz po uzgodnieniach koncepcji z URE wykona zgodnie z koncepcją:

 1. opracowanie i uzgodnienie z UDT projektów zmian systemu blokad i AKPiA poszczególnych jednostek kotłowych w ciepłowni
 2. montaż i wykonanie zmian w instalacjach automatyki istniejących kotłów
 3. dokonanie odbiorów zmodernizowanych jednostek kotłowych przez UDT
 4. opracowanie wniosków o wydanie nowych decyzji: na emisję gazów cieplarnianych oraz dokonanie zmian w KOBIZE i w przypadku konieczności na emisję zanieczyszczeń do powietrza
 1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2022 r. (rozumiany, jako data otrzymania protokołu UDT dopuszczającego ostatni zmodernizowany kocioł do ruchu)
 1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie:
 • do umowy zostanie wpisany termin wykonania przedmiotu umowy zgodny z ofertą Wykonawcy
 • za skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości netto 1 000 PLN za każdy dzień skrócenia terminu, o którym mowa powyżej
 • gwarancja na roboty budowlano-montażowe min. 24 m-c
 • gwarancja na zastosowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta (min 12 m-c)
 • kara za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określona w pkt 4 w wysokości
  0,5 % kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy liczona za każdy dzień opóźnienia
 • w przypadku nie zatwierdzenia koncepcji przez URE umowa o realizację przedmiotu zamówienia zostaje automatycznie rozwiązana przez strony umowy za obopólną zgodą
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 10 spełniającą następujące wymogi:

a. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień, dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do jego wykonania,

b. wykaże się, co najmniej dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,

c. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG), kopię dokumentu nadania NIP,

 1. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów:

 • cena – 80 %

liczona wg poniższego wzoru:

Pc = (Cmin/Coferowana x 80) [punkty]

gdzie:

Pc                – punkty w kryterium cena,

Cmin             – najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      – cena w ofercie ocenianej.

 • skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %

liczone wg poniższego wzoru:

Ps = (Soferowana/ Smax x 20) [punkty]

gdzie:

Ps                – punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia,

Smax             – maksymalny czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 ze wszystkich ważnych ofert,

Soferowana      – czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 w ofercie ocenianej.

 • Suma przyznanych punktów

liczona wg poniższego wzoru;

P = Pc + Ps

Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 10
i nie zawierające błędów.

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Wartość netto w zł
 • Wartość brutto z VAT w zł
 • Czas skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w pkt 4
 • Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano montażowe i zastosowane urządzenia
 • Załączniki określone w pkt 6
 1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW” – nr sprawy CJ/11/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.07.2021 r.
o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

a. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c. złożył ofertę po terminie składania ofert.

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania: 26.07.2021 r.
 1. Informacje dotyczące RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

 1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Grzegorz Zakrzewski    – tel. 511 817 524

Wiesław Sowa              – tel. 510 345 184

 

[pdf]: Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 07.07.2021

[pdf]: Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 07.07.2021


Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 09.07.2021

[pdf]: Odpowiedzi na pytania Oferentów 09_07_2021


Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 14.07.2021

[pdf]: Odpowiedź na pytania Oferentów 14.07.2021


Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 13.07.2021

[pdf]: Odpowiedź na pytanie oferenta 13_07_2021


[xlsx]: Dane dla pytania 1 z dnia 13_07_2021

Zawiadomienie o otrzymanych ofertach CJ/11/2021


Zawiadomienie o otrzymanych ofertach CJ_11_2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty CJ_11_2021

Przewiń do góry Skip to content