Zapytania ofertowe Ciepło-Jawor Sp. z o.o.

2019

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/15/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 06.11.2019 roku nr sprawy: CJ/15/2019

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe

nr sprawy CJ/15/2019

1.                  Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.            Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa 60 sztuk kubełków do pionowego taśmociągu nawęglania.

3.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 60 sztuk fabrycznie nowych kubełków do pionowego taśmociągu nawęglania. Podstawowe wymagania minimalne kubełka :

blacha trudnościeralna Hardox o oznaczeniu XAR 400 grubości min. 3 mm

długość kubełka (na zdjęciu wymiar A):                    470 mm

szerokość kubełka (na zdjęciu wymiar B):                273 mm

głębokość kubełka (na zdjęciu wymiar G):    249 mm

wzmocnienia ścianki przedniej i częściowo bocznych kubełka płaskownikiem stalowym : 3x50x496 mm

wzmocnienie ścianki tylnej płaskownikiem:  3x70x440 mm

wykonanie dwóch otworów do montażu kubełka Ø 20 mm

całość malowana farbą podkładową

Materiał transportowany przez kubełki : miał węgla kamiennego typ MI

Oferent/Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej, zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Wybrany w postępowaniu Oferent/Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór kubełka.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Oferent/Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację powykonawczą.

4.         Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty  powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na wykonanie, transport i dostawę loko Jawor przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena przedstawiona przez Oferenta/Dostawcę będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym w czasie realizacji zamówienia/umowy.

Cenę netto oraz podatek VAT należy wyszczególnić w ofercie. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

Oferent/Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od daty złożenia oferty.

5.         Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia : 28.02.2020 r.

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy) : ul. Kuziennicza 4, 59 – 400 Jawor, Polska.

Oferta niespełniająca  wymogów określonych powyżej zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

6.         Kryterium oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert : najniższa cena oferowana za przedmiot zamówienia.

7.         Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferenci/Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę cenową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Powyższy dokument musi być podpisany i sporządzony w języku polskim. Dodatkowo Oferenci/Dostawcy przedkładają kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP oraz oświadczenie, że posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Miejsce składania ofert : CIEPŁO-JAWOR Spółka z o.o., ul. Moniuszki 2a, 59 – 400 Jawor.

Sposób składania ofert :

- w formie papierowej (pocztą, osobiście lub przez kuriera) lub

- w formie mailowej – skan podpisanego formularza oferty + specyfikacja techniczna na adres e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl.

Termin składania ofert : do dnia 21.11.2019 r. do godz. 10:00.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna (na obiekcie)

Wszelki oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

8.         Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

9.         Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wybrany Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

10.       Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

11.       Załączniki

 

a)         załącznik nr 1 – formularz oferty

b)         załącznik nr 2 – (zdjęcie) kubełek nawęglania z wymiarami

 

  Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

Pytanie i odpowiedź dotyczące ogłoszenia

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/12/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 02.09.2019 roku nr sprawy: CJ/12/2019

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe

nr sprawy CJ/12/2019

2.                  Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.            Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Wymiana odcinka sieci cieplnej długości ok. 14 mb do budynku przy ul. Szkolnej 4-8 w Jaworze.

 

3.            Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” wymiany sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną  2xDn65 od miejsca wpięcia w komorze w ul. J. Poniatowskiego (na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 4-8) do rurociągów zlokalizowanych w piwnicy tuż za ścianą budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 4-8 w Jaworze.

4.            Oczekiwany termin realizacji zamówienia : maksymalnie do 30.10.2019 r.

5.            Istotne zapisy w umowie

Zawarte w ”Projekcie umowy”

6.            Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Wymiana odcinka sieci cieplnej długości ok. 14 mb do budynku przy ul. Szkolnej 4-8 w Jaworze”. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu :

a)            posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu działalności, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)           wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi na wykonanie podobnych zamówień,

c)            oferta powinna zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji CEiDG, kopię nadania NIP.

7.            Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów :

·         cena                                                                                                                    - 80 %

·         liczona wg poniższego wzoru

pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,8 [punkty]

gdzie:

Pc                           - punkty w kryterium cena,

Cmin                     - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 80 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         ilość godzin wyłączenia budynku z zasilenia w ciepło  - 20 %

·         liczona wg poniższego wzoru

pt = (1-toferowany/tmax x 100) x 0,2 [punkty]

pt                                           - punkty w kryterium czas wyłączenia,

tmax                     - najdłuższy wyznaczony przez Zamawiającego czas wyłączenia (nie dłuższy 24h),

toferowany                       - oferowany (deklarowany przez danego Wykonawcę) czas wyłączenia w godzinach.

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najkrótszy czas wyłączenia otrzyma największą ilość punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         Łączna ilość punktów:                                  P = PC + Pt [punkty]

·         Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

·         Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu wyłączenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkrótszym czasem wyłączenia.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

8.            Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wymiana odcinka sieci cieplnej długości ok. 14 mb do budynku przy ul. Szkolnej 4-8 w Jaworze” – nr sprawy CJ/12/2019, z dopiskiem nie otwierać przed 12.09.2019 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Wymiana odcinka sieci cieplnej długości ok. 14 mb do budynku przy ul. Szkolnej 4-8 w Jaworze” - nr sprawy CJ/12/2019, nie otwierać przed 12.09.2019 r. godz. 10:00

. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

9.            Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

10.          Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

11.          Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

12.          Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy (załącznik nr 3) nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

13.          Załączniki

a)            załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

b)           załącznik nr 2 – mapa z przebiegiem sieci cieplnej przewidzianej do wymiany,

c)            załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

  Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/9/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 14.08.2019 roku nr sprawy: CJ/9/2019

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/9/2019

3.         Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.            Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku VENDO PARK przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze.

3.            Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego i jego montaż w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku VENDO PARK przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze. Oferta winna uwzględniać następujące warunki :

a)  węzeł należy wykonać jako scalony (kompaktowy). Na ramie nośnej zabudowane winny być wszystkie urządzenia technologiczne. Węzeł powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany, aby możliwe było wprowadzenie wszystkich elementów do istniejącego pomieszczenia przez drzwi wejściowe o wymiarach 1,0x2,2 m.

b)  w dostawie należy przewidzieć układ pomiarowy z licznikiem ciepła firmy Kamstrup z modułem radiowym, wodomierz uzupełnienia zładu z nadajnikiem impulsów oraz zabudowany w skrzynce sterowniczej licznik energii elektrycznej (zliczający zużycie energii elektrycznej przez urządzenia węzła cieplnego).

c)   cena ofertowa winna zawierać dostawę węzła loco Jawor wraz z montażem w pomieszczeniu węzła. Oczekiwany termin realizacji zamówienia : do 15.10.2019 r.

d)  minimalny wymagany okres gwarancji : 24 miesiące.

e)  węzeł powinien być zaprojektowany dla następujących wielkości obliczeniowych :

Adres obiektu

J. Słowackiego 21

j.m.

Parametry obliczeniowe sieci cieplnej:

temperatury:

zima : 130/70     lato : 65/25

0C

ciśnienie:

1,6

MPa

Ciśnienie statyczne w punkcie wpięcia w sieć (zima):

zasilanie:

840

kPa

powrót:

650

kPa

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła:

wentylacja

500

kW

Opory instalacji wentylacji :

140

kPa

Opory instalacji wentylacji :

Pojemność instalacji wentylacji :

3,5

m3

Pojemność instalacji wentylacji :

Temperatura zasilania/powrotu instalacji wentylacji :

80/60

0C

Temperatura zasilania/powrotu instalacji wentylacji :

Średnica rurociągów wentylacji :

100

mm

Średnica rurociągów wentylacji :

f)   materiał zastosowany do wykonania instalacji wentylacji : stal

g)  do węzła winna być dołączona dokumentacja techniczna zawierająca :

a.   dla branży sanitarnej – cieplnej :

·         schemat technologiczny i zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, armatury i osprzętu,

·         obliczenia uzasadniające dobór podstawowych urządzeń (w tym karty doboru wymienników i pomp,

·         pełny tok obliczeń doboru zaworu bezpieczeństwa zgodnie z PN,

·         karty katalogowe, DTR-ki, karty gwarancyjne, niezbędne certyfikaty (w tym CE) i dopuszczenia,

·         protokół próby ciśnieniowej.

b.  dla branży elektrycznej i automatyki :

·         schemat instalacji elektrycznej i automatyki oraz zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń i osprzętu,

·         protokół z pomiaru rezystancji izolacji (w obrębie „kompaktu”).

4.            Niezbędne do wykonania prace dla branży sanitarnej-cieplnej obejmują m. in. :

a)  połączenie króćców strony pierwotnej „kompaktu” z istniejącym przyłączem cieplnym 2xDn65 zawierającym zawory kulowe odcinające,

b)  połączenie króćców strony wtórnej „kompaktu” z instalacjami wewnętrznymi w pomieszczeniu węzła,

c)   malowanie i izolacja termiczna rurociągów,

d)  wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej w zakresie niezbędnym do obioru węzła przez UDT,

e)  dokonanie odbioru węzła cieplnego przez UDT (koszty pierwszego zgłoszenia urządzeń do odbioru przez UDT pokrywa Zamawiający),

f)   należy wykonać wszystkie niezbędne próby (w uruchomieniu węzła biorą również udział służby eksploatacyjne Zamawiającego) oraz przeprowadzić 72-godzinny ruch próbny.

5.            Niezbędne do wykonania prace dla branży elektrycznej obejmują m. in. :

a)  wykonanie niezbędnych uzgodnień wykonawczych z Inwestorem (kierownikiem budowy) dotyczących prowadzenia instalacji oraz wykonanie instalacji (w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego) wraz z pomiarami elektrycznymi powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą,

b)  odbiór instalacji wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej,

c)   wytyczne projektowe oraz wykonawcze :

·         wykonanie linii n/t w rurkach zasilającej rozdzielnicę węzła cieplnego,

·         wykonanie połączeń wyrównawczych miejscowych wraz z szyną uziemiającą i podłączeniem do uziemienia zewnętrznego.

6.            Wadium : nie jest wymagane.

7.            Kryteria wyboru (oceny) oferty :

·        cena: 90 %

·         liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                           - punkty w kryterium cena,

Cmin                     - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         okres udzielonej gwarancji: 10 %

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

·         liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                          - punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                   - najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana      - okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

·         Łączna ilość punktów:                  

P = PC + Pg [punkty]

·         Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

·         Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

8.            Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku VENDO PARK przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze”. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9.            Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku VENDO PARK przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze” – nr sprawy CJ/9/2019. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku VENDO PARK przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze” - nr sprawy CJ/9/2019. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10.          Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11.          Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12.          Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13.          Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14.          Termin zakończenia postępowania : 30.08.2018 r.

15.          Osoba upoważniona do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski  : tel. 511 817 524

 

Załączniki :

a)            załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)           załącznik nr 2 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego – usytuowanie węzła i przyłączy

c)            załącznik nr 3 – rzut pomieszczenia węzła cieplnego – wymiary

d)           załącznik nr 4 – dane techniczne dla PBW węzła cieplnego

 

  Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/7/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 06.06.2019 roku nr sprawy: CJ/7/2019

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/7/2019

4.         Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

5.       Rodzaj zamówienia : zmówienie sektorowe – nie podlega przepisom uzp (art. 133.3)

6.       Tryb udzielenia zamówienia : zapytanie o cenę

7.       Nazwa przedmiotu zamówienia :

Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych w latach 2019, 2020, 2021.

8.       Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów obiektów budowlanych :

I. Kotłownia w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4

budynek kotłowni (powierzchnia 672 m2, kubatura 7 382 m3),

magazyn  (powierzchnia 362 m2, kubatura 1 472 m3),

estakada nawęglania,

komin stalowy Ø 1 800 mm, H = 55,7 m,

komin stalowy Ø 1 400 mm, H = 55,7 m.

II. Kotłownia w Jaworze przy ul. Moniuszki 2a

budynek kotłowni (powierzchnia 14 m2, kubatura 7 620 m3),

garaż  (powierzchnia 19 m2, kubatura 48 m3),

budynek przesypowy nawęglania (powierzchnia 34 m2, kubatura 113 m3),

zbiornik wody uzupełniającej (powierzchnia 33 m2, kubatura 100 m3),

komin stalowy Ø 800/600 mm, H = 60 m, (wyłączony z eksploatacji służy jako konstrukcja nośna dla anten telefonii komórkowej).

9.       Przeglądy należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, Nr 89, poz. 414).

10.   Najpóźniejszy termin realizacji zamówienia : do końca sierpnia każdego roku.

11.   Kryteria wyboru oferty : najniższa cena.

12.   Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) :

- kopia ważnych uprawnień budowlanych,

- dołączyć odpis/ksero wpisu do ewidencji lub KRS dotyczącego działalności oferenta,

- oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

13.   Sposób przygotowania oferty :

Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać Zamawiającemu w zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „Przetarg – nr sprawy CJ/7/2019 – wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych w latach 2019, 2020, 2021” W ofercie proszę określić wartość netto i brutto dla każdego roku wykonania usługi. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Przetarg – nr sprawy CJ/7/2019 – wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych w latach 2019, 2020, 2021”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

14.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Okres związania ofertą : 30 dni od daty otwarcia ofert.

15.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

16.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

17.   Istotne zapisy w umowie :

- umowa zostanie zawarta na okres 3 (trzech) lat.

18.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

19.   Termin zakończenia postępowania : 25.06.2019 r.

20.   Osoba upoważniona do kontaktu :

Andrzej Piwko  : tel. 604 789 862

image001 Ogłoszenie w formacie PDF

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/8/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 25.04.2019 roku nr sprawy: CJ/8/2019

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/8/2019

21.     Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

22.   Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach spółki CIEPŁO-JAWOR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach zlokalizowanych w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 i ul. Moniuszki 2A oraz w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych znajdujących się w różnych częściach miasta :

a)

Pomiar elektryczny ochronny szybkich wyłączników zasilania

szt.

440

b)

Pomiar elektryczny ochronny wyłączników różnicowo - prądowych

szt.

21

c)

Pomiar elektryczny ochronny rezystancji 1-fazowej

szt.

160

d)

Pomiar elektryczny ochronny rezystancji 3-fazowej

szt.

140

e)

Pomiar elektryczny ochronny elektronarzędzi

szt.

20

f)

Pomiar elektryczny ochronny spawarek

szt.

4

g)

Pomiar elektryczny ochronny uziemienia

szt.

30

Termin wykonywania usługi: do 30.09.2019.

23.   Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcia ofert:

Wykonawcy zaineresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia oferty na wykonanie „Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach spółki CIEPŁO-JAWOR"

Oferta musi zawierać:

a)    koszt wykonania usługi / netto /

b)   termin wykonania usługi

c)    kopia KRS lub wypis z ewidencji przedsiębiorstw

24.   Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru: cena

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 6 i nie zawierające błędów.

25.   Forma i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy -CJ/…/2019", z dopiskiem nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6. w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl, wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert nr - CJ/../2019, nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6." Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

26.   Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 5 w nieprzekraczalnym terminie: 19.06.2019r. godz. 10:00.

27.   Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

28.   Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

29.   Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W związku ze zmianami jakie nastąpiły po ostatnich pomiarach , zamawiający nie udostępni wcześniejszych protokołów .

 

image001 Ogłoszenie w formacie PDF

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/5/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 09.04.2019 roku nr sprawy: CJ/5/2019

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/5/2019

30.     Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

31.   Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65 do budynku handlowego przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze.

32.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” przyłącza 2xDn65 od sieci preizolowanej 2xDn150 do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku handlowym przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze.

33.   Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2019 r.

34.   Istotne zapisy w umowie

Zawarte w ”Projekcie umowy”

35.   Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 spełniającą następujące wymogi :

a.    nazwa i adres siedziby firmy Wykonawcy/Oferenta, numer kontaktowy,

b.    podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

c.    dołączyć do oferty aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument nadający numer NIP oraz REGON,

d.    oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

36.   Kryteria oceny ofert

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i zbadaniu ich pod względem formalno-prawnym, wybierze Wykonawcę/Oferenta, który zaoferował najniższą cenę. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najkorzystniejszą cenę, Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej lub mailowej.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

37.   Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65 do budynku handlowego przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze – nr sprawy CJ/5/2019, z dopiskiem nie otwierać przed 26.04.2019 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn65 do budynku handlowego przy ul. J. Słowackiego 21 w Jaworze - nr sprawy CJ/5/2019, nie otwierać przed 26.04.2019 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

38.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

39.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

40.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

41.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy (załącznik nr 3) nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

42.   Termin zakończenia postępowania:  07.05.2019 r.

43.   Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski              -              sprawy proceduralne i techniczne            -              tel. 511 817 524

Andrzej Piwko                          -              sprawy techniczne i eksploatacyjne        -              tel. 604 789 862

 

44.   Załączniki

 

a)    załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

b)   załącznik nr 2 – mapa z proponowanym przebiegiem przyłącza,

c)    załącznik nr 3 – projekt umowy.

 

  Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/1/2019

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 22.01.2019 roku nr sprawy: CJ/1/2019

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/1/2019

1.       Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.      Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Remont pomieszczenia biurowego.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie +3,30 m w budynku siedziby spółki. Przewidywany zakres i opis prac do wykonania określono w załączniku nr 1. Wykonawca ponosi koszty związane z utylizacją i transportem odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac, ich transportu oraz koszty związane z uporządkowaniem terenu prac.

4.      Wadium : nie jest wymagane.

5.      Kryteria wyboru (oceny) oferty :

·         cena                                                                     - 90 %

·         liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                         - punkty w kryterium cena,

Cmin                      - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana          - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         okres udzielonej gwarancji         - 10 %

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na wykonane prace.

·         liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                         - punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                    - najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana          - okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

·         Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

·         Łączna ilość punktów:                                 

P = Pc+ Pg [punkty]

Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

6.      Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni :

- przeprowadzić wizję lokalną pomieszczenia przewidzianego do remontu,

- złożyć w terminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Remont pomieszczenia biurowego”,

- dołączyć odpis/ksero wpisu do ewidencji lub KRS dotyczącego działalności oferenta,

- oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.      Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Remont pomieszczenia biurowego” – nr sprawy CJ/1/2019. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Remont pomieszczenia biurowego” - nr sprawy CJ/1/2019. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

8.      Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

9.      Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

10.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

11.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

12.   Termin zakończenia postępowania : 12.02.2019 r.

13.   Osoba upoważniona do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski  : tel. 511 817 524

 

Załączniki : załącznik nr 1 – przewidywany zakres i opis prac do wykonania

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

2018

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/18/2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 25.10.2018 roku nr sprawy: CJ/18/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/18/2018

2.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż modułu ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Metalowców 5 w Jaworze.

3.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie modułu ciepłej wody użytkowej i wbudowanie go do istniejącego węzła cieplnego pracującego na potrzeby c.o. budynku przy ul. Metalowców 5 w Jaworze. Oferta winna uwzględniać następujące warunki :

a)     moduł c.w.u. należy wykonać jako scalony (kompaktowy). Na ramie nośnej zabudowane winny być wszystkie urządzenia technologiczne, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej spawany. Moduł powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany, aby możliwe było wprowadzenie wszystkich elementów do istniejącego pomieszczenia przez drzwi wejściowe o wymiarach 0,9x2,0 m.

b)     obecnie do budynku dostarczana jest energia cieplna tylko dla celów ogrzewania. Istniejący jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. wyposażony jest w automatykę pogodową firmy Danfoss. Dopuszcza się dwa warianty dostawy :

·         modernizacja istniejącego jednofunkcyjnego węzła c.o. do równoległego węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. – zachodzi wtedy konieczność sprawdzenia średnicy rurociągów i wielkości urządzeń (regulatora przepływu, licznika ciepła, filtra) oraz ewentualnie ich wymiany,

·         dostawa i wpięcie kompletnego modułu c.w.u. z układem cyrkulacji, regulatorem przepływu, licznikiem ciepła i filtrem bezpośrednio do przyłącza cieplnego – brak ingerencji w istniejący jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o.

c)      w dostawie należy przewidzieć licznik ciepła.

d)     w celu przygotowania oferty wskazana jest wizja lokalna pomieszczenia, w którym znajduje się istniejący węzeł cieplny c.o..

e)     moduł c.w.u. powinien być zaprojektowany dla następujących wielkości obliczeniowych:

Adres obiektu

Wieniawskiego 6

j.m.

Parametry obliczeniowe sieci cieplnej:

temperatury:

zima : 130/70     lato : 65/25

0C

ciśnienie:

1,6

MPa

Ciśnienie statyczne w punkcie wpięcia w sieć (zima):

zasilanie:

420

kPa

powrót:

300

kPa

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła:

c.o. (moc zamówiona):

--

kW

c.w.u. (max):

ilość osób

45 mieszkańców

kW

wentylacja:

--

kW

f)      cena ofertowa winna zawierać dostawę modułu loco Jawor wraz z montażem.

g)     planowany (oczekiwany) termin osiągnięcia „gotowości energetycznej” : 07.01.2019 r.

h)     do modułu winna być dołączona dokumentacja techniczna zawierająca :

a.      dla branży sanitarnej – cieplnej :

·         schemat technologiczny modułu, schemat pokazujący sposób wpięcia modułu na tle istniejącego węzła c.o. i zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, armatury i osprzętu,

·         obliczenia uzasadniające dobór podstawowych urządzeń (w tym karty doboru wymiennika i pompy)

·         pełny tok obliczeń doboru zaworu bezpieczeństwa zgodnie z PN,

·         karty katalogowe, DTR-ki, karty gwarancyjne, niezbędne certyfikaty (w tym CE) i dopuszczenia,

·         protokół próby ciśnieniowej.

b.     dla branży elektrycznej i automatyki :

·         schemat instalacji elektrycznej i automatyki oraz zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń i osprzętu,

·         protokół z pomiaru rezystancji izolacji (w obrębie „kompaktu”)

i)       pozostałe warunki :

      - warunki płatności – przelew, termin płatności 30 dni od daty dostawy.

4.            Termin realizacji zamówienia : do 07.01.2019 r.

5.            Minimalny wymagany okres gwarancji : 24 miesiące

6.            Wadium : nie jest wymagane.

7.            Kryteria wyboru (oceny) oferty :

 

·         cena                                                                     - 90 %

·         liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                           - punkty w kryterium cena,

Cmin                        - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana               - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         okres udzielonej gwarancji         - 10 %

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

·         liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                          - punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax                       - najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana              - okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

 

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

·         Łączna ilość punktów:                                 

P = PC + Pg [punkty]

·         Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

·         Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

8.            Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Metalowców 5 w Jaworze”. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9.            Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Metalowców 5 w Jaworze” – nr sprawy CJ/18/2018, z dopiskiem nie otwierać przed : termin podany w pkt. 10. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Metalowców 5 w Jaworze - nr sprawy CJ/18/2018, nie otwierać przed : termin podany w pkt. 10”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10.          Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11.          Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12.          Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13.          Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14.          Termin zakończenia postępowania : 14.11.2018 r.

15.          Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski                      - sprawy proceduralne i techniczne                     tel. 511 817 524

Andrzej Piwko                                  - sprawy techniczne i eksploatacyjne                  tel. 604 789 862

 

Załączniki

a)            załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

b)           załącznik nr 2 – schemat technologiczny węzła cieplnego c.o.

c)            załącznik nr 3 – zestawienie urządzeń węzła cieplnego c.o.

 

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/17/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 27.09.2018 roku nr sprawy: CJ/17/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/17/2018

3.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż modułu ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 6 w Jaworze.

3.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie modułu ciepłej wody użytkowej i wbudowanie go do istniejącego węzła cieplnego pracującego na potrzeby c.o. budynku przy ul. Wieniawskiego 6 w Jaworze. Oferta winna uwzględniać następujące warunki :

 

a)  moduł c.w.u. należy wykonać jako scalony (kompaktowy). Na ramie nośnej zabudowane winny być wszystkie urządzenia technologiczne, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej spawany. Moduł powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany, aby możliwe było wprowadzenie wszystkich elementów do istniejącego pomieszczenia przez drzwi wejściowe o wymiarach 0,9x2,0 m.

b)  obecnie do budynku dostarczana jest energia cieplna tylko dla celów ogrzewania. Istniejący jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. wyposażony jest w automatykę pogodową firmy Danfoss. Dopuszcza się dwa warianty dostawy :

- modernizacja istniejącego jednofunkcyjnego węzła c.o. do równoległego węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. – zachodzi wtedy konieczność sprawdzenia średnicy rurociągów i wielkości urządzeń (regulatora przepływu, licznika ciepła, filtra) oraz ewentualnie ich wymiany,

- dostawa i wpięcie kompletnego modułu c.w.u. z układem cyrkulacji, regulatorem przepływu, licznikiem ciepła i filtrem bezpośrednio do przyłącza cieplnego – brak ingerencji w istniejący jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o.

c)   w dostawie należy przewidzieć licznik ciepła.

d)  w celu przygotowania oferty wskazana jest wizja lokalna pomieszczenia, w którym znajduje się istniejący węzeł cieplny c.o..

e)  moduł c.w.u. powinien być zaprojektowany dla następujących wielkości obliczeniowych :

Adres obiektu

Wieniawskiego 6

j.m.

Parametry obliczeniowe sieci cieplnej:

temperatury:

zima : 130/70     lato : 65/25

0C

ciśnienie:

1,6

MPa

Ciśnienie statyczne w punkcie wpięcia w sieć (zima):

zasilanie:

670

kPa

powrót:

510

kPa

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła:

c.o. (moc zamówiona):

--

kW

c.w.u. (max):

ilość osób

145 mieszkańców

kW

wentylacja:

--

kW

f)      cena ofertowa winna zawierać dostawę modułu loco Jawor wraz z montażem.

g)     planowany (oczekiwany) termin osiągnięcia „gotowości energetycznej” : 15.11.2018 r.

h)     do modułu winna być dołączona dokumentacja techniczna zawierająca :

a.   dla branży sanitarnej – cieplnej :

- schemat technologiczny modułu, schemat pokazujący sposób wpięcia modułu na tle istniejącego węzła c.o. i zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, armatury i osprzętu,

- obliczenia uzasadniające dobór podstawowych urządzeń (w tym karty doboru wymiennika i pompy)

- pełny tok obliczeń doboru zaworu bezpieczeństwa zgodnie z PN,

- karty katalogowe, DTR-ki, karty gwarancyjne, niezbędne certyfikaty (w tym CE) i dopuszczenia,

- protokół próby ciśnieniowej.

b.  dla branży elektrycznej i automatyki :

- schemat instalacji elektrycznej i automatyki oraz zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń i osprzętu,

- protokół z pomiaru rezystancji izolacji (w obrębie „kompaktu”)

i)       pozostałe warunki :

      - warunki płatności – przelew, termin płatności 30 dni od daty dostawy.

4.      Termin realizacji zamówienia : do 15.11.2018 r.

5.      Minimalny wymagany okres gwarancji : 24 miesiące

6.      Wadium : nie jest wymagane.

7.      Kryteria wyboru (oceny) oferty :

·         cena                                                                     - 90 %

·         liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc                           - punkty w kryterium cena,

Cmin                        - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana               - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

·         okres udzielonej gwarancji         - 10 %

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres ≥ 24 miesiące na bezusterkowe działanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

·         liczona wg poniższego wzoru

Pg = (Goferowana/Gmax x 100) x 0,1 [punkty]

Pg                          - punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji,

Gmax       - najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze wszystkich ważnych ofert,

Goferowana              - okres udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej.

 

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat)

·        Łączna ilość punktów:                                  P = Pc + Pg [punkty]

·         Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

·         Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

8.      Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „”Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 6 w Jaworze”. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9.      Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 6 w Jaworze” – nr sprawy CJ/17/2018, z dopiskiem nie otwierać przed : termin podany w pkt. 10. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Dostawa i montaż węzła w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 6 w Jaworze - nr sprawy CJ/17/2018, nie otwierać przed : termin podany w pkt. 10”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

10.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

11.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

12.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

13.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14.   Termin zakończenia postępowania : 16.10.2018 r.

15.   Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski                      -              sprawy proceduralne i techniczne                        tel. 511 817 524

Andrzej Piwko                                  -              sprawy techniczne i eksploatacyjne                     tel. 604 789 862

 

Załączniki

a)     załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

b)     załącznik nr 2 – schemat technologiczny węzła cieplnego c.o.

c)      załącznik nr 3 – zestawienie urządzeń węzła cieplnego c.o.

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

*************************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 18.07.2018 roku nr sprawy: CJ/16/2018

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/16/2018

4.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Przedmiot Zamówienia:

Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 23 w Jaworze.

3.   Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy sieci cieplnej preizolowanej 2xDn40 od miejsca wpięcia („na gorąco”) do sieci magistralnej 2xDn250 do punktu A (zaznaczonego na mapie - załącznik nr 2) i budowa przyłącza 2xDn25 od sieci cieplnej preizolowanej 2xDn40 do budynku mieszkalnego (pomieszczenie węzła w piwnicy) przy ul. J. Poniatowskiego 23 w Jaworze.

4.   Termin realizacji zamówienia :

Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia : 30.09.2018 r.

Jeśli termin realizacji przedmiotu zamówienia nie jest możliwy (z punktu widzenia Oferenta) należy podać możliwy z jego punktu widzenia termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

5.   Warunki udziału w postępowaniu :

Warunkiem udziału jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w pkt. 8 spełniającej następujące wymogi :

a.      nazwę i adres siedziby firmy Wykonawcy/Oferenta, numer kontaktowy,

b.     podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

c.      dołączyć do oferty aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument nadający numer NIP oraz REGON,

d.     oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6.   Kryteria wyboru (oceny) ofert :

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i zbadaniu ich pod względem formalnym, wybierze Wykonawcę/Oferenta, który zaoferował najniższą cenę. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najkorzystniejszą cenę, Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej lub mailowej.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 8 i nie zawierające błędów.

7.   Forma składania ofert :

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą/kurierem w zamkniętej kopercie z opisem : „Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 23 w Jaworze - nr sprawy CJ/16/2018”, z dopiskiem „nie otwierać przed 03.08.2018 r. godz. 10:00” w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w kancelarii ogólnej na II p.  Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 23 w Jaworze - nr sprawy CJ/16/2018” w terminie, o którym mowa w pkt. 8. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

8.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

9.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy/Oferenta :

Zamawiający dokona otwarcia ofert tuż po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Komisja odrzuci ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

10. Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta :

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

11. Informacje dodatkowe :

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy (załącznik nr 3) nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

12. Załączniki :

a)  załącznik nr 1 – formularz oferty,

b)  załącznik nr 2 – mapa z proponowanym przebiegiem przyłącza,

c)   załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/13/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 12.07.2018 roku nr sprawy: CJ/13/2018

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/13/2018

5.    Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Przedmiot Zamówienia:

Sprzedaż (wraz z demontażem) suwnicy o udźwigu 3,2 t będącej własnością Gminy Jawor zabudowanej na działce nr 99/35 na terenie kotłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wraz z demontażem) przez Zamawiającego i zakup przez Wykonawców/Oferentów stalowej dwubelkowej suwnicy jednotorowej o udźwigu 3,2t i rozpiętości 17m wraz z podtorzem i słupami kratownicowymi (sztuk 9x2).

3.       Miejsce i termin, w którym można obejrzeć proponowany do sprzedaży (i demontażu) przedmiot zamówienia :

Przedmiot zamówienia można będzie obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20.07.2018 r. na terenie kotłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym : osoba do kontaktu : p. Andrzej Piwko tel. 604 789 862. 

4.       Warunki udziału w postępowaniu :

Warunkiem udziału jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w pkt. 9 spełniającej następujące wymogi :

a.      nazwę i adres siedziby firmy Wykonawcy/Oferenta, numer kontaktowy,

b.     podanie oferowanej ceny netto i brutto za demontaż i na zakup suwnicy (złomu uzyskanego z jej demontażu) oraz warunki zapłaty,

c.      dołączyć do oferty aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument nadający numer NIP oraz REGON,

d.     Wykonawca/Oferent (jako demontujący i kupujący) zobowiązany jest do demontażu, przygotowania do załadunku, załadunku i wywozu przedmiotu zamówienia z terenu kotłowni na własny koszt. Wykonawcy/Oferenci w swojej ofercie winni  uwzględnić : koszt demontażu, załadunku, transportu, utylizacji ewentualnych odpadów (kawałki betonu, gruz, pnącza, krzewy, samosiejki i inne) powstałych w wyniku demontażu słupów, fundamentów, na których zabudowano słupy kratownicowe, koszt odtworzenia terenu (jego niwelacji po usunięciu fundamentów).

e.     W celu uzgodnienia szczegółów demontażu i przygotowania oferty wskazana jest wizja lokalna na terenie kotłowni.

5.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Oczekiwany przez Zamawiającego termin zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia do dnia : 30.08.2018 r. W ofercie należy podać możliwy (z punktu widzenia Wykonawcy/ Oferenta) termin rozpoczęcia i zakończenia prac demontażowych.

6.       Kryteria wyboru (oceny) ofert :

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i zbadaniu ich pod względem formalnym, wybierze Wykonawcę/Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena podana przez Wykonawcę/Oferenta w ofercie rozumiana jako różnica pomiędzy proponowaną przez niego ceną netto zakupu suwnicy (złomu uzyskanego z jej demontażu) a ceną (kosztami) netto demontażu. W razie ustalenia, że kilku Wykonawców/Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w drodze negocjacji. Negocjacje prowadzone będą w formie ustnej lub mailowej. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

7.       Forma składania ofert :

Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą/kurierem w zamkniętej kopercie z opisem : „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy CJ/13/2018”, z dopiskiem „nie otwierać przed 23.07.2018 r. godz. 12:00” w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w kancelarii ogólnej na II p. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl, wpisując w temacie : „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy CJ/13/2018” w terminie, o którym mowa w pkt. 9. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

8.       Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze w kancelarii ogólnej na II p. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętych kopertach.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

9.       Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy/Oferenta :

Zamawiający dokona otwarcia ofert tuż po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Komisja odrzuci ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie, Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zamówienia. Wybór Wykonawcy /Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

10.   Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta :

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się zakupić przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

11.   Informacje dodatkowe :

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2a w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

12.   Załączniki :

a)            załącznik nr 1 - zdjęcia (wybrane) przedmiotu zamówienia,

b)           załącznik nr 2 - formularz oferty,

c)            załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/15/2018

Zawiadomienie o Zestawieniu Ofert nr sprawy: CJ/15/2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 10.07.2018 roku nr sprawy: CJ/15/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/15/2018

13.Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Przedmiot Zamówienia:

Linia kredytowa 1.200.000 zł.( słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Na finansowanie działalności bieżącej

3.   Opis przedmiotu zamówienia

Przeznaczenie środków na częściowe finansowanie działalności bieżącej ( głównie na zakup miału węglowego).

Rozpoczęcie finansowania – listopad 2018 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „ Linia kredytowa na finansowanie działalności bieżącej”. Oferta powinna zawierać warunki udzielenia kredytu w tym oprocentowanie oraz prowizje.

Do oferty należy dołączyć:

 - wzór umowy

 - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo bankowe.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena  -   100%

Sprecyzowanie kryterium oceny ofert:

Oferta o najniższej cenie  otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną według wzoru:

Wartość  oferty o najniższej cenie

----------------------------------------------------------------------------- x 100 punktów

oferta badana

zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Oferty należy składać w formie elektronicznej wyłącznie na dedykowany adres  biuro@cieplo-jawor.pl  wpisując w temacie „ Linia kredytowa na finansowanie działalności bieżącej”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

5.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2018 r. do godz. 10:00

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

6.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Oferty do czasu otwarcia  nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

7.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

8.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

9.   Osoba upoważniona do kontaktu :

Wiesław Nitkiewicz                        tel. 662 191 276

10. Podpisanie umowy nastąpi we wspólnie ustalonym terminie.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/14/2018

Zawiadomienie o Zestawieniu Ofert nr sprawy: CJ/14/2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 9.07.2018 roku nr sprawy: CJ/14/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/14/2018

14.Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Przedmiot Zamówienia:

Kredyt inwestycyjny 1.000.000 zł.( słownie : jeden milion złotych).

na częściowe sfinansowanie modernizacji kotła WR-10 nr 4.

3.   Opis przedmiotu zamówienia

Przeznaczenie środków na częściowe sfinansowanie modernizacji kotła WR-10 nr 4 na ściany szczelne w celu zwiększenia sprawności jednostki kotłowej oraz jej niezawodności. Całkowita wartość modernizacji wynosi 1 960 000 zł. netto, (2 410 000zł. brutto). Pozostałą część inwestycji Spółka sfinansuje ze środków własnych. Umowa na realizację została zawarta 20.01.2018 r. i jest w trakcie realizacji.

Okres finansowania  60 miesięcy.

Rozpoczęcie finansowania – wrzesień 2018 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „ Kredyt inwestycyjny na częściowe sfinansowanie  modernizacji kotła WR-10 nr 4 na ściany szczelne”. Oferta powinna zawierać warunki udzielenia kredytu w tym oprocentowanie oraz prowizje.

 Do oferty należy dołączyć:

 - wzór umowy

 - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym

   przepisami ustawy Prawo bankowe.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena  -   100%

Sprecyzowanie kryterium oceny ofert:

Oferta o najniższej cenie  otrzyma 100 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną według wzoru:

 

Wartość  oferty o najniższej cenie

----------------------------------------------------------------------------- x 100 punktów

oferta badana

 

zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.                               

Oferty należy składać w formie elektronicznej wyłącznie na dedykowany adres  biuro@cieplo-jawor.pl  wpisując w temacie „ Kredyt inwestycyjny na częściowe sfinansowanie  modernizacji kotła WR-10 nr 4 na ściany szczelne” - nr sprawy CJ/14 /2018”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

5.   Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2018 r. do godz. 10:00

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

6.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Oferty do czasu otwarcia  nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

7.   Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

8.   Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

9.   Osoba upoważniona do kontaktu :

Wiesław Nitkiewicz                        tel. 662 191 276

10. Podpisanie umowy nastąpi we wspólnie ustalonym terminie.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/11/2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 21.06.2018 roku nr sprawy: CJ/11/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/11/2018

15.Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.   Przedmiot Zamówienia:

Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych Dn 200

3.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. zaworów kulowych kołnierzowych.

Miejsce dostawy: ciepłownia CJ, 59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 4

Koszty dostawy ponosi Oferent

Wymagania techniczne i eksploatacyjne:

·         Czynnik roboczy: woda w obiegach ciepłowniczych wg PN-85/C-04601

·         Maksymalne ciśnienie: 1,6 MPa

·         Maksymalna temperatura pracy: 130 oC

·         Minimalne kvs zaworu: 1400 m3/h

·         Zawory zostaną zabudowane do sieci ciepłowniczej w miejsce istniejących zasuw, dlatego muszą posiadać długość (odległość zewnętrzna pomiędzy kołnierzami) L = 400 mm, a ich kołnierze muszą posiadać 12 otworów Ø 26 mm na średnicy podziałowej Øp = 310 mm

4.   Termin wykonywania przedmiotu zamówienia do: 15.08.2018r.

5.   Istotne zapisy w umowie

·         Gwarancja – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy

·         Kary za zwłokę w dostawie armatury

·         Wykonawca przedstawi projekt umowy do uzgodnienie z Zamawiającym

6.   Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcia ofert:

Wykonawcy zaineresowani udziałem w postepowaniu winni złożyć ofertę w terminie określonym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.

Oferta musi zawierać:

a)            Cenę netto za przedmiot zamówienia

b)           Kartę katalogową oferowanych zaworów

c)            Termin wykonania przedmiotu zamówienia

d)           Okres gwarancji

e)           Kopię z KRS lub wypis z ewidencji o działalności gospodarczej

7.   Kryteria oceny ofert:

·         Cenę netto za przedmiot zamówienia    - 100 punktów

liczona wg poniższego wzoru:

Pc = Cmin/Coferty x 100 [punkty]

 

gdzie:

Pc           - punkty w kryterium cena,

Cmin                     - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferty                - cena w oferty badanej.

 

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

8.   Forma składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych Dn 200 – CJ/11/2018”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 9 w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie: „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych Dn 200 znak sprawy – CJ/11/2018”, nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 9” Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

9.   Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie: 05.07.2017r. godz. 10:00.

10. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

11. Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz,

że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

12. Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/12/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 14.06.2018 roku nr sprawy: CJ/12/2018

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/12/2018

16.     Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.      Przedmiot Zamówienia:

Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach spółki CIEPŁO-JAWOR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych  w obiektach zlokalizowanych w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 i ul. Moniuszki 2A oraz w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych:

a)  Pomiar elektryczny ochronny szybkich wyłączników zasilania                      szt. 440

b)  Pomiar elektryczny ochronny wyłączników różnicowo – prądowych        szt.   21

c)   Pomiar elektryczny ochronny rezystancji 1-fazowej                                        szt. 160

d)  Pomiar elektryczny ochronny rezystancji 3-fazowej                                        szt. 140

e)  Pomiar elektryczny ochronny elektronarzędzi                                                   szt.   10

f)   Pomiar elektryczny ochronny spawarek                                                               szt.     4

g)  Pomiar elektryczny ochronny uziemienia                                                            szt.   29

Termin wykonywania usługi: do  30.09.2018.

3.      Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcia ofert:

Wykonawcy zaineresowani udziałem w postepowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia oferty na wykonanie „Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach spółki CIEPŁO-JAWOR”

Oferta musi zawierać:

a)  koszt wykonania usługi / netto /

b)  termin wykonania usługi

c)   kopia KRS lub wypis z ewidencji przedsiębiorstw

4.      Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru: cena

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 6 i nie zawierające błędów.

5.      Forma i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/12/2018”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6. w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl, wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert nr

- CJ/12/2018, nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6.” Oferty złożone

w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

6.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 5 w nieprzekraczalnym terminie: 16.07.2018r. godz. 10:00.

7.      Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

8.      Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz,

że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

9.      Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

 

*************************************************************************************************************************************************

Informacja o unieważnieniu procedury zamówienia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 14.06.2018 roku nr sprawy: CJ/10/2018

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/10/2018

17.     Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.      Przedmiot Zamówienia:

Wymiana kanałów spalin z kotła WR 10 nr 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac:

a)  Demontaż istniejącego kanału spalin wraz z izolacją i płaszczem od kompensacji przy wentylatorze do kompensacji przy kominie 

b)  Wykonanie nowego kanału z blachy stalowej grubości 5 mm o przekroju 700 x 800 mm i długości 5,7 m

c)   Wykonanie i przyspawanie do kanału 3 króćców pomiarowych fi 65 mm do analizy spalin

d)  Montaż nowego kanału w miejsce likwidowanego z wykorzystaniem istniejącej podpory

e)  Zabezpieczenie antykorozyjne kanału spalin farbą termoodporną (max temperatura spalin wynosi 200 oC) oraz malowanie istniejącej podpory kanału

f)   Wykonanie izolacji z wełny mineralnej 10 cm (Tspalin = 200 oC)

g)  Wykonanie i montaż płaszcza izolacji z blachy ocynkowanej 0,5 mm

h)  Przywrócenie terenu prac do stanu pierwotnego i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac

 Oczekiwany termin wykonywania prac: do 31.08.2018.

3.      Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcia ofert:

Wykonawcy zaineresowani udziałem w postepowaniu winni złożyć w terminie określonym

w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia oferty na wykonanie „Wymiana kanałów spalin z kotła WR 10

nr 3”.

Oferta musi zawierać:

a)     cenę netto przedmiotu zamówienia

b)     termin wykonania usługi

c)      kopia KRS lub wypis z ewidencji przedsiębiorstw

4.      Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru: cena

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 6

i nie zawierające błędów.

5.      Forma i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy – CJ/10/2018”, z dopiskiem nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6. w kancelarii ogólnej spółki CIEPŁO - JAWOR.

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl, wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie konkursu ofert nr

- CJ/10/2018, nie otwierać przed: terminem, o którym mowa w pkt. 6.” Oferty złożone

w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

6.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 5 w nieprzekraczalnym terminie: 02.07.2018r. godz. 10:00.

7       Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

8.      Informacje dodatkowe

Składając ofertę wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postepowaniu oraz,

że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, ze osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli do niniejszego ogłoszenia załączono wzór umowy wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach w niej określonych.

9.      Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

 

*************************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy: CJ/9/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 12.06.2018 roku nr sprawy: CJ/9/2018

KONKURS OFERT

nr sprawy CJ/9/2018

18.     Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.      Nazwa przedmiotu zamówienia :

Demontaż ze sprzedażą składników majątkowych (będących środkami trwałymi) oraz innych urządzeń i elementów zabudowanych na terenie kotłowni przy ul. Moniuszki 2a i przy ul. Krzywoustego w Jaworze.

3.      Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest demontaż ze sprzedażą przez Zamawiającego i zakup przez Wykonawców/Oferentów składników majątkowych (będących środkami trwałymi) oraz innych urządzeń i elementów zabudowanych na terenie dwóch kotłowni :

a)  ul. Moniuszki 2a : stalowy zbiornik na wapno, stalowe schody wejściowe wraz z podestem budynek stalowy osłony silnika, budynek blaszany nr 6, budynek blaszany nr 7, zbiorniki (szt. 4) zabudowane w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody + stalowa konstrukcja, zbiorniki, pompy, rurociągi z zasuwami, sprężarka typ A100 w pomieszczeniu odżużlania.

b)  ul. Krzywoustego : konstrukcja stalowa (podest) ze schodami, elementy stalowe, zbiorniki, rurociągi i konstrukcje stalowe zabudowane w byłej stacji uzdatniania wody.

4.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć proponowany do sprzedaży (i demontażu) przedmiot zamówienia :

Przedmiot zamówienia można będzie obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21.06.2018 r.:

a)  ul. Moniuszki 2a w Jaworze w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym osoba do kontaktu : p. Grzegorz Zakrzewski tel. 511 817 524.

b)  ul. Krzywoustego w Jaworze w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym : osoba do kontaktu : p. Andrzej Piwko tel. 604 789 862. 

5.      Warunki udziału w postępowaniu :

Warunkiem udziału w jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w pkt. 9 spełniającej następujące wymogi :

a.   nazwę i adres siedziby firmy Wykonawcy/Oferenta, numer kontaktowy,

b.  podanie oferowanej ceny netto i brutto za demontaż i na zakup złomu oraz warunki zapłaty,

c.   dołączyć do oferty aktualny wypis z właściwego rejestru działalności oraz dokument nadający numer NIP oraz REGON

d.  Wykonawcy/Oferenci (jako demontujący i kupujący) zobowiązany jest do demontażu, przygotowania do załadunku, załadunku i wywozu przedmiotu zamówienia z terenu obu b. kotłowni na własny koszt. Wykonawcy/Oferenci w swojej ofercie winni  uwzględnić : koszt demontażu, załadunku, transportu, utylizacji ewentualnych odpadów (wapno, żwir, granulat itp.) koszt odtworzeń elewacji, zaślepienia otworów powstałych po demontażu rurociągów, zbiorników i urządzeń.

e.  W celu uzgodnienia szczegółów demontażu i dokonania wyceny wskazana jest wizja lokalna na terenie obu kotłowni.

6.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Oczekiwany termin zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia do dnia : 27.07.2018 r. W ofercie należy podać możliwy (z punktu widzenia Wykonawcy/Oferenta) termin rozpoczęcia i zakończenia prac demontażowych.

7.      Kryteria wyboru (oceny) ofert :

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i zbadaniu ich pod względem formalnym, wybierze Wykonawcę/Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena podana przez Wykonawcę/Oferenta w ofercie rozumiana jako różnica pomiędzy proponowaną przez niego ceną zakupu składników majątkowych a ceną (kosztami) demontażu. W razie ustalenia, że kilku Wykonawców/Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w drodze negocjacji. Negocjacje prowadzone będą w formie ustnej lub mailowej. W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

8.      Forma składania ofert :

Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą/kurierem w zamkniętej kopercie z opisem : „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy CJ/9/2018”, z dopiskiem „nie otwierać przed 22.06.2018 r. godz. 12:00” w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w kancelarii ogólnej na II p. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl, wpisując w temacie : „Oferta złożona w trybie konkursu ofert znak sprawy CJ/9/2018”, do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 9. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

9.      Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze w kancelarii ogólnej na II p. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętych kopertach.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (data nadania). Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty otwarcia ofert.

10.   Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy/Oferenta :

Zamawiający dokona otwarcia ofert tuż po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Komisja odrzuci ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie, Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zamówienia. Wybór Wykonawcy /Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

11.   Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta :

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się zakupić przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

12.   Informacje dodatkowe :

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

13.   Załączniki :

a)  załącznik nr 1 - zdjęcia (wybrane) przedmiotu zamówienia,

b)  załącznik nr 2 - formularz oferty,

 

 Ogłoszenie i załączniki w archiwum ZIP

 

 

*************************************************************************************************************************************************

Informacja o unieważnieniu procedury zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 12.03.2018 roku nr sprawy: CJ/6/2018

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy CJ/6/2018

19.   Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : www.cieplo-jawor.pl

e-mail : biuro@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

2.            Nazwa przedmiotu zamówienia

Sporządzenie techniczno-ekonomicznej koncepcji źródła ciepła przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze.

3.            Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie techniczno-ekonomicznej koncepcji źródła ciepła pod kątem spełnienia wymogu ustawy o efektywności energetycznej i dyrektywy MPC oraz wprowadzenia OZE.

Opracowanie ma na celu uzyskanie niezbędnych danych do stworzenia planu modernizacji ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze. Przewiduje się że ciepłownia będzie całkowicie zmodernizowana do końca 2029r.

Po modernizacji źródło musi spełnić standardy emisyjne obowiązujące w Polsce na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego  spalania ( Dyrektywa MPC). Nowe standardy mają obowiązywać dla źródeł ciepła istniejących od 1.01.2025 r. a w przypadku derogacji od 1.01.2030r.  

Po zakończeniu modernizacji system cieplny ma być efektywny energetycznie, w którym do wytwarzania ciepła będzie wykorzystywane co najmniej :

a.            50% energii z odnawialnych źródeł energii, lub

b.            50% ciepło odpadowe, lub

c.            75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

d.            50% połączenie energii i ciepła , o których mowa w pkt 1-3

Należy uwzględnić inne uwarunkowania prawne w tym zastosowanie energii odnawialnej

W opracowaniu należy zawrzeć niezbędne dane umożliwiające wybór optymalnego wariantu stanowiącego podstawę do opracowania Studium Wykonalności w tym:

- harmonogram realizacji z propozycją finansowania projektu

- analizę dostępności paliw

- analizę uwarunkowań ochrony środowiska

- określenie zapotrzebowania na energię

- założenia techniczne instalacji

- przedstawienie proponowanych technologii

- analizę usytuowania źródła ciepła ( w istniejącym  czy w nowym budynku)

- uproszczony bilans cieplny

- analizę finansową dla czasu eksploatacji 20 lat

- strukturę przyjętych cen

- wielkość i strukturę zatrudnienia

- przychody generowane przez projekt

- analizę kosztową

- wysokość nakładów inwestycyjnych

- ceny ciepła

4.            Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 6 miesięcy od daty podpisania umowy

5.            Istotne zapisy w umowie

Brak – Wykonawca przedstawi projekt umowy do uzgodnienia z Zamawiającym.

6.            Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia oferty na przedmiot zamówienia „Sporządzenie techniczno-ekonomicznej koncepcji źródła ciepła przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze”.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:

a)            warunek dotyczący: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

b)           warunek dotyczący referencji : Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca /Oferent wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi na wykonanie opracowań tożsamych z przedmiotem zamówienia.

c)            warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej : Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca/Oferent wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oferta ponadto powinna również zawierać kopię wypisu z KRS lub kopię wpisu do ewidencji.

7.            Kryteria wyboru (oceny) oferty

Dokonując wyboru oferty, Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami, jakim jest cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i ilością (liczbą) listów referencyjnych.

Wykonawca/Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy/Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego niżej wzoru :

·         cena                                                                              - 90 pkt

·         liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 0,9 [punkty]

gdzie:

Pc           - punkty w kryterium cena,

Cmin                     - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana      - cena w ofercie ocenianej.

Wykonawca/Oferent, który przedstawi Zamawiającemu największą liczbę listów referencyjnych na wykonanie audytów tożsamych z przedmiotem zamówienia otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy/Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego niżej wzoru :

·         ilość (liczba) listów referencyjnych         - 10 pkt

·         liczona wg poniższego wzoru

PL = (Loferowana/Lmax x 100) x 0,1 [punkty]

PL           - punkty w kryterium największa liczba listów referencyjnych,

Lmax     - największa liczba listów referencyjnych przedstawiona przez Wykonawcę/Oferenta,

Loferowana       - liczba listów referencyjnych dołączonych do oferty ocenianej.

 

·         Łączna ilość punktów:                                  P = PC + PL [punkty]

·         Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

·         Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i liczby listów referencyjnych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

8.            Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Sporządzenie techniczno-ekonomicznej koncepcji źródła ciepła przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze” – nr sprawy CJ/6/2018, z dopiskiem nie otwierać. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany biuro@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Sporządzenie techniczno-ekonomicznej koncepcji źródła ciepła przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze” - nr sprawy CJ/6/2018”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

9.            Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

10.          Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

11.          Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

12.          Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

13.          Osoba upoważniona do kontaktu :

Wiesław Sowa                   tel. 510 345 184

14.          Podpisanie umowy nastąpi we wspólnie ustalonym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Pobierz treść ogłoszenia w pdf

Odpowiedzi 1 na zapytania oferentów (nr sprawy CJ/6/2018)

Zestawienie z oceną ofert<